StartBygga, bo och miljöDjur och lantbrukKemisk bekämpning, spridning, enl. 40 §, tillstånd - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-04-21
Uppdaterad 2023-04-14 09:07
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Anmälan ska alltid innehålla uppgift om: 

  • Namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen samt till den för vars räkning spridningen ska ske 
  • Spridningsareal och storlek 
  • Kopia av etikett eller preparatblad för det bekämpningsmedel som avses spridas 
  • Beräknad dos 
  • Beräknad tidpunkt för spridningen 
  • Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn, dagvatten eller vattendrag
 

Om tjänsten

Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för spridning av kemisk bekämpning enl. 40 § SFS 2014:425.

Tillstånd från kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 om spridningen ska ske på tomtmark för flerfamiljshus, gårdar till förskolor och skolor, allmänna lekplatser, inom skyddsområde för vattentäkt och vid planerings- och anläggningsarbeten.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, den som nyttjar marken.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige (för taxa se dokumentbilagan).