StartVattenskyddsområden
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-25
Uppdaterad 2017-07-25 16:24

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att skydda dricksvattnet finns både nationella mål och EU-direktiv som anser att alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer alternativt levererar mer än 10 m3/dygn skall skyddas.

Ett vattenskyddsområde är ett område med bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt. Allmänheten kan även beröras vid förbud av motorbåtstrafik där sjöar är vattentäkter. Ett vattenområde och dess skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken.