StartSjälvserviceGrävtillstånd - Ansökan
Självservice
Publicerad 2023-02-14
Uppdaterad 2024-05-31 11:24

Krav för e-tjänst:

  • BankID
 

Om tjänsten

Om du ska utföra grävarbeten i allmän platsmark, vägar där kommunen är väghållare, eller i mark med kommunala intressen behöver du söka grävtillstånd hos Sala kommun. Ansökan görs via e-tjänst (för ansökan via blankett vänligen kontakta Samhällstekniska enheten). När din ansökan är komplett granskas den av berörda enheter på kommunen. Finns konflikter mellan det planerade grävarbetet och andra intressen kan ansökan behöva justeras innan tillstånd ges. Kommunen har även rätt att ställa villkor i tillståndet.

Ansök i god tid

Ansökan ska lämnas in i god tid innan planerad start för arbetet. Under semestertider kan handläggningen av din ansökan ta längre tid. Gäller ansökan ett större område än 2 km schakt ska området etappindelas och behandlas därefter en etapp i taget. Vid akuta reparationsarbeten ska berörda parter t.ex. räddningstjänst meddelas. Arbetet ska anmälas senast första arbetsdagen efter arbetet påbörjats. 

Dokument som ska bifogas

Tillsammans med din ansökan ska du bifoga det här:

Kartunderlag

Du behöver bifoga ett kartunderlag som visar det planerade arbetet:

  • Kartunderlaget ska tydligt visa det planerade schaktets läge i förhållande till fastighetsgränser, trottoar, träd och liknande. Det ska också lätt gå att lokalisera var arbetet ska ske.
  • Vid ledningsutbyggnad ska ritningen över det planerade schaktet även skickas in i digitalt koordinatsatt format (CAD eller shapefile) i koordinatsystemet SWEREF 99 16 30.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om grävarbetet på något sätt kommer att påverka trafiken behöver du bifoga en godkänd trafikanordningsplan, även kallad TA-plan. Med trafik avses gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik. 

Läs mer och ansök: Trafikanordningsplan - Ansökan

Efter grävarbetet

Det här behöver du göra när grävarbetet är klart:

  • Återställning ska ske inom 3 månader (om inget annat anges i tillståndet).
  • Nyanlagda ledningar ska mätas in och skickas till kommunen innan slutbesiktning.
  • Efter slutfört arbete och återställning ska kommunen kontaktas för slutbesiktning. Färdiganmälan skickas till kommun.info@sala.se.

Påföljder

Grävarbeten ska utföras enligt anvisningar för grävtillstånd i Sala kommun. I de fall sökande inte följer grävtillstånd, TA-plan, eller anvisningarna för grävtillstånd i Sala kommun kan vite utdelas (Grunder för vite). Kommunen utför stickkontroller, vid konstaterade förseelser eller brister ska dessa rättas till inom den tid som anges.

Övrigt

I samband med grävarbeten kan du även behöva tänka på det här:

För ledningsdragning i Sala kommun ska byggherren även ha ett markavtal. Byggherren ansvarar för alla sina åtgärder och för arbete som utförs av en anlitad entreprenör, och för att informera anlitade entreprenörer om de villkor som finns i markavtalet.

För att undvika skador på ledningar bör du som planerar att gräva begära ledningsanvisning. För att göra det kan du använda tjänsten Ledningskollen.

Förorenade massor som inte kan återanvändas ska köras bort till en godkänd mottagningsanläggning. Vid frågor kontakta miljöenheten byggmiljo@sala.se

Ytterligare tillstånd kan behövas och det är du som gräver som ansvarar för att skaffa dem. Det kan exempelvis vara tillstånd för markupplåtelse eller tillstånd för arbeten som påverkar fornlämningar från länsstyrelsen.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Relaterade kategorier