StartSjälvserviceAvlopp, enskilt - Ansökan
Självservice

Avlopp, enskilt - Ansökan

Publicerad 2017-07-06
Uppdaterad 2021-01-13 09:23
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Innan du lämnar in ansökan/anmälan bör du ha läst igenom broschyren "Dags att anlägga enskilt avlopp". 

Sala och Heby kommuner har tagit fram riktlinjer för att påvisa vilka områden inom kommunerna som kan vara extra känsliga för utsläpp från enskilda avlopp. Mer information om detta finner du i dokumenten "Riktlinjer för enskilda avlopp - Sala" och "Riktlinjer för enskilda avlopp - Heby". 

Till ansökan/anmälan ska situationsplan bifogas. Denna ska innehålla bl.a. fastighetsgränser, byggnader på fastigheten, anordningens läge samt avstånd till vattentäkter och ytvatten. 

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett!

Under utförandet av avloppsanläggningen ska arbetet dokumenteras.
Som stöd för detta används "Kontrollplan markbädd och infiltration" eller "Kontrollplan minireningsverk".

Om tjänsten

Handläggningstiden för avloppsansökan kan vid hög belastning bli ca 6-10 veckor

Fastigheter som ligger på landsbygden saknar ofta möjlighet att koppla sitt avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet. På dessa fastigheter måste avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt renas lokalt så att utsläppet inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vid nyinrättande eller förändring av avloppsanläggning ska en anmälan/ansökan skrivas i och skickas in till Miljöenheten.

Från ett hushåll består avloppsvattnet av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) samt vatten från toaletter (WC-vatten). Det finns fler olika metoder för att rena avloppsvatten.

På avloppsguiden.se finns förutom saklig och aktuell information om systemlösningar, teknik, lagar och regler också tips om hur du kan gå tillväga för att planera inrättandet av en avloppsanläggning och hur du sluter avtal med eventuell entreprenör.

Villkor

Fastighetsägare i Sala och/eller Heby kommun.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige (för taxa se dokumentbilagan).

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se