StartSjälvserviceVärmepump, installation - Anmälan
Självservice
Publicerad 2019-07-01
Uppdaterad 2024-05-28 12:50
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Handläggning av värmepumpsanmälan kan under semestertiden juni till augusti bli 6-10 veckor.

En anmälan om installation av värmepump görs vid installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

De typer av värmeanläggningar som används mest är bergvärme, jordvärme och ytvattenvärme. För att motverka skador krävs att den som ska installera en värmepump först gör en anmälan till miljöenheten.

Anmälan ska vara miljöenheten tillhanda minst 6 veckor innan installationen påbörjas.

Påbörja inte installationen innan du har fått ett beslut från miljöenheten. 

Installation av luftvärmepump kräver ingen anmälan men se till att placera den så att bullerstörning inte uppkommer.

Kontakt med entreprenör

Det är viktigt att du har kontakt med den entreprenör som ska utföra arbetet innan anmälan fylls i för att få rätt uppgifter. För att borra bergvärme krävs att borraren är certifierad enligt RISE.

I samband med anmälan ska en situationskarta skickas in där placeringar av anläggningen, enskilda vattentäkter och avlopp inom närmsta 100 meterna ska vara markerade. 

Grannyttrande från närmaste grannar bör inhämtas och bifogas till anmälan.

Inom vattenskyddsområden kan begränsningar råda.

Anmälan

Du kan välja att göra din anmälan via e-tjänst (BankID krävs) eller via utskrivbar blankett.

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. 

För e-tjänsten kan du själv välja hur du vill göra anmälan. Välj mellan följande alternativ: 

Alternativ 1 

Installatören påbörjar anmälan och överlåter ärendet till den sökande som slutför anmälan. Installatören anger de uppgifter som är riktade till installatör/borrfirma och som kräver fackkunskap. När installatören gjort sin del av anmälan skickar installatören en länk till den sökande. Den sökande kompletterar anmälan via länken. Båda parterna loggar in med BankID.

Alternativ 2 

Sökande loggar in med BankID och anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatör/borrfirma. Det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad borrfirma.

Mer information

I anmälan ska situationsplan alltid bifogas. Av situationsplanen ska framgå:
• Fastigheten med byggnader, tomtgräns och tillfartsvägar
• Värmepumpens och kollektorns placering samt ledningsdragning
• Den egna och övriga vattentäktens läge (inom 50 m)
• Enskilda avloppsanläggningar den egna och övriga inom 50 m
• Avstånd till andra energianläggningar inom 50 m

Om din värmepump ska ersätta en oljecistern krävs att cisternen töms och rengörs. Åtgärder ska även vidtas så att cisternen inte kan fyllas. En cistern som tas ur bruk ska anmälas till miljöenheten. Se Självservice: Cistern, skrotad - anmälan.

Vid installation av bergvärmeanläggning är det viktigt att anläggningen blir rätt dimensionerad så att du får ut den effekt som du räknat med. Det är också viktigt att anläggningen utförs på korrekt sätt så att grundvattnet inte riskerar förorenas. Du ansvarar för att skydda närliggande vattentäkter och för att ersätta eventuell skada som din bergvärmeanläggning orsakar.

Riktlinjerna i Normbrunn-16 ska uppfyllas vid bergvärmeborrningen. Målet är att minska risken för miljöstörningar som t.ex. förorening av grundvatten. För att säkerställa detta kräver miljöenheten att brunnsborraren ska vara certifierad enligt RISE.

En jordvärmeanläggning använder den solenergi som lagrats i marken. Den mängd energi som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt.

Vid installation av ytvattenvärme placeras en slang för värmeupptagning på sjöbotten. Slangen förses med tyngder så att den inte flyter upp. Ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Givetvis ska köldbärarvätskan vara så miljövänlig som möjlig så att ett vattenläckage inte stör vattenmiljön.

Villkor

Alla som ska installera en värmepump för utvinning av värme ur berg, mark eller ytvatten.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade tjänster