StartProjekt - listningNybyggnation av Möklinta skola och förskola
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2024-03-06
Uppdaterad 2024-05-31 09:53
Välkommen till projektsidan för byggnationen av nya Möklinta skola och förskola.
Projektbild

Projektet omfattar utredning, projektering och byggnation av en ny skola inkl förskola i Möklinta. Upphandlad entreprenör är ByggDialog och projektet drivs i partneringform, där vi tillsammans med alla aktörer gemensamt driver projektet framåt. Ett viktigt motto som alla ska följa är "Laget före jaget".

Information om projektet kommer fortlöpande att uppdateras på den här sidan.

Publicerad 2024-05-31

Projektuppdatering 26

Uppdateringsbild

 

Merparten av allt invändigt byggnations- och installationsarbete är nu färdigställt i både skola, förskola och idrottshall. Inomhus sker nu olika typer av besiktningar och den så kallade samordnade provningen, varpå alla installationer och system testas för att se så dessa fungerar både individuellt och tillsammans.

Utvändigt är merparten av arbetet med förskolans skolgård färdigställt. Dess träd, buskar, rabatter och gräsmatta har därför planterats och såtts. Motsvarande arbete för låg- och mellanstadiets skolgård pågår för fullt, där lekutrustning och nya basketbollplanen nu börjar ta form. Likaså asfalteras nu de delar av skolans ytor som hittills är helt färdigställda.

Parallellt med arbetet kring färdigställandet av Möklinta skola, så pågår även förberedelser kring den stundande avetableringen av Möklinta modulskola och dess verksamhetsflytt till Möklinta skola.

Publicerad 2024-04-29

Projektuppdatering 25

Uppdateringsbild

 

Byggnationen av Möklinta skola och förskola går snabbt framåt. Invändigt har alla ytskikt och innerdörrar kommit på plats och de sista installationsarbetena avseende el, ventilation och styrning börjar också bli färdigt. I förskolan har till och med de höj- och sänkbara skötborden blivit monterade, och i storköket är nu alla maskiner inkopplade. I skolans multirum, där musikundervisning och bildundervisning kommer bedrivas, har väggarna beklätts med ljudisolerande material.

I idrottshallen har alla toaletter, duschrum och den fasta idrottshallsinredningen blivit färdigmonterade. I själva idrottshallen pågår just nu mattläggning av den blå idrottshallsmattan, som därefter ska målas med avsedda linjer för den bollsport som där skall kunna bedrivas.

Utvändigt har alla entréskärmtak vid skolan, förskolan och idrottshallen monterats. Även om vissa grovmarkarbeten kvarstår på både skolans och förskolans blivande skolgårdar, så har man nu påbörjat finplaneringsarbeten av marken vid förskolan. Där kan man nu se förskolans skolgård växa fram genom den lekutrustning med tillhörande fallskydd med mera som nu har blivit monterat. Under vecka 18 kommer markentreprenören att påbörja markarbetena med skolans skolgård, dvs den del av skolgården som vetter mot kyrkan, där bland annat en ny basketplan skall anläggas.

Avslutningsvis har det blivit bestämt att förskola och fritids kör igång med sina verksamheter i Möklinta skola redan från och med den 8 juli, vilket gör att även nya storköket kommer att vara i drift till dess. Själva skolverksamheten kommer planenligt att bedrivas i nya lokalerna från och med höstterminsstarten.

Publicerad 2024-03-28

Projektuppdatering 24

Uppdateringsbild

 

Fasadpanelen är nu färdigmonterad runt hela byggnaden och den sista byggställningen vid huvudentréns gavel har därför demonterats. Den provisoriska luckan på samma gavel, där byggmaterial togs in, har tagits bort och där har nu istället det slutliga stora fönsterpartiet monterats. Även den provisoriska dörren vid skolans huvudentré har ersatts med det avsedda entrédörrpartiet i glas. De utvändiga markarbetena fortskrider med exempelvis entrétak, ytterförrådens grundläggning, nödutrymningstrappan och förskolans utvändiga trappor och ramper.

Invändigt har skolans hiss mellan våningsplanen blivit monterad och driftsatt. Övrigt invändigt arbete såsom exempelvis installationer, toaletter, duschrum, ytskikt, innerdörrar och köksinredning fortskrider på ett bra sätt i både skola och förskola. I storköket har merparten av alla maskiner och övrig storköksutrustning blivit monterat, tillsammans med storkökets kylrum och frysrum.

I idrottshallen pågår också arbeten med ytskikt, toaletter, duschbås och monteringen av den ljudisolerande spaltpanelen i själva idrottshallen. I idrottshallen har även arbeten påbörjats avseende den fasta inredningen för bomsystem, lodlineskenor, ribbstolar, basketkorgar, matthiss och romerska ringar.

Avslutningsvis fortskrider planeringsarbetet gällande sommarens flytt av verksamheten från modulskolan till Möklinta skola och förskola.

Publicerad 2024-03-06

Projektuppdatering 23

Uppdateringsbild

 

Projektet närmar sig sommaren med stormsteg och den överlämning av Möklinta skola, förskola, storkök och idrottshall som då kommer att ske till verksamheten. Med anledning av detta har nu planeringen av flytten från Möklinta modulskola till Möklinta skola påbörjats, vilket känns som en stor och viktig milstolpe i projektet.

 

Utvändigt fortsätter monteringen av fasadpanel och plåtarbeten på själva byggnaden. Dessa arbeten börjar nu löpa mot sitt slut, varefter de sista partierna av byggställningen därför kan demonteras successivt. Vartefter byggställningen demonteras, så kan markarbetena fortskrida med vatten, avlopp, dagvattenhantering och finplanering av skolgården. Exempelvis har marksten nu lagts vid den takade uteplats där barnen kommer att kunna äta eller pyssla under tak.

 

Arbetet med förskolan och idrottshallen går mycket bra och alla dess innerväggar och rum är nu till stora delar färdigbyggda. I skolan har ännu fler väggar blivit färdigmålade och golven har beklätts med plastmattor och/eller textilgolv. Köksinredningen i hemkunskapen, personalens fikarum och pentryn har blivit monterade. Motsvarande arbete i förskolan kommer att påbörjas inom kort, och under vecka 9 kommer storkökets köksutrustning att monteras.

Publicerad 2024-02-09

Projektuppdatering 22

Uppdateringsbild

 

Arbetena med Möklinta skola, förskola och idrottshall fortsätter att gå mycket bra. Den extrema snön och kylan i januari har gjort att de utvändiga arbetena av förståeliga skäl har tagit längre tid än planerat, men det kommer inte påverka projektets totala tidsplan. De invändiga arbetena går i stället enligt tidplan eller till och med före tidplan.

 

Allt arbete på skolans yttertak, inklusive solcellsmonteringen, är färdigställt och ungefär halva skolans och hela idrottshallens fasader har beklätts med den underhållsfria Kebony-panelen. Demontering av byggställningen har kunnat påbörjas för de delar där ställningen inte längre behövs. Alla markarbeten har varit pausade i några månader, men nu har de fortsatta arbetena med de yttre vatten-, avlopps- och dagvattenlösningarna påbörjats.

 

I skolan pågår ett mycket intensivt arbete med installationer, ventilation, storkök och undercentraler. Arbetet har kommit så långt att många innerväggar har blivit spacklade och målade. I vissa rum har till och med arbetet med innergolvens ytskikt påbörjats. I idrottshallen byggs väggar för omklädningsrum, duschrum, toaletter och förråd. Då arbetena i skolan och idrottshallen nu har kommit så pass långt, så har byggnationerna i förskolan nu startat på allvar och dess innerväggar byggs nu för fullt.

 

Några dagar innan julafton besökte barnen och skolpersonalen från Möklinta modulskola byggarbetsplatsen, och nu under januari har Sala kommuns skolledning gjort samma arbetsplatsbesök. För bara några dagar sedan kom några av Möklinta modulskolas personal tillbaka på ett andra arbetsplatsbesök, för att kunna mäta och planera för den stundande flytten från modulskolan.

 

Projektet har således börjat det nya året med en rivstart och vi ser med spänning fram emot den stundande våren!

Publicerad 2023-12-20

Projektuppdatering 21

Uppdateringsbild

 

Arbetet med Möklinta skola, förskola och idrottshall går fortsatt mycket bra. De arbeten som har beskrivits under november månad har fortsatt även under december. De arbeten som framför allt kan beskådas utifrån är fasadpanelen, yttertakplåten och monteringen av solcellerna på yttertaket.

Tisdagen den 19 december fick byggarbetsplatsen ett inplanerat besök av Möklinta modulskolas barn och personal. De fick komma in i och titta på sin blivande skola, förskola och idrottshall och se hur långt projektet hade kommit. Besökarna tyckte det var mycket intressant och de tackade flera gånger för att de fick komma och titta. Om de redan sedan tidigare såg fram emot att skolan ska bli färdigbyggd, så ser de nog efter deras besök än mer fram emot att få börja i sin nya skola och förskola från höstterminen 2024.

Arbete kommer att pågå på byggarbetsplatsen under hela jul- samt nyårshelgen och all personal i skolprojektet vill passa på att önska en god jul och ett gott nytt år!

Publicerad 2023-11-30

Projektuppdatering 20

Uppdateringsbild

 

Arbetet med Möklinta skola, förskola och idrottshall går mycket bra och de invändiga arbetena ligger före aktuell tidplan. Exempel på invändiga arbeten som pågår just nu är byggnation av alla innerväggar, fläktrummet, undercentralen och storköket. Dessutom sker arbeten med installationer tillhörande el, uppvärmning, ventilation, vatten och avlopp.

Den bandtäckta takplåten är färdigmonterad på skolans och idrottshallens takytor, förutom att vissa takplåtsanpassningar kvarstår runt takgenomföringar och ventilationshuvar. När dessa arbeten är klara kommer motsvarande takplåtsarbeten att påbörjas för förskolan.

Den nya skolbyggnaden kommer att få solceller i både öster- samt västerläge och arbetet med dessa sker successivt vartefter takplåtsarbetena färdigställs. På så sätt kan befintlig byggnadsställning nyttjas även för solcellsmontaget, vilket spar pengar som istället kan användas till andra delar i projektet.

Andra utvändiga arbeten som pågår just nu är framför allt plåtarbeten och monteringen av fasadisoleringen innan sen ytterpanelen av Kebony kan börja monteras. Denna typ av ytterpanel är impregnerad med en biobaserad och förnybar vätska, där träet efter exponering av sol och regn utvecklar en naturligt silvergrå patina. Kebonypanel behöver därför inget återkommande underhåll såsom exempelvis en målad ytterpanel kräver, vilket är bra ur ett långsiktigt driftperspektiv.

Avslutningsvis pågår även andra arbeten såsom exempelvis att tillsammans med nätägaren Vattenfall planera för den nya transformatorstation som behövs pga den gamla stationens kapacitetsbrist.

 

Publicerad 2023-10-31

Projektuppdatering 19

Uppdateringsbild

 

Möklinta skolas och förskolas ytterväggar och yttertak är färdigmonterade. Likaså är grävarbetet avseende vatten, avlopp och fjärrvärme i Klintvägen färdigställt.

Just nu pågår invändigt arbetet med exempelvis flytspackling av alla innergolv, att bygga innerväggar, att dra elinstallationer och att förbereda el-centraler och fläktrum inför de installationer som ska monteras i dessa utrymmen. 

Utvändigt pågår fönstermontering och plåtarbeten inklusive arbetet med den bandtäckta plåt som ska läggas på yttertaket. Byggnadens fasadpanel har levererats till området varför även fasadarbeten nu kommer att påbörjas.

Inga nya markarbeten kommer att påbörjas förrän efter att byggställningen har demonterats. 
 
Projektet fortskrider planenligt och inga höga eller tunga lyft som kräver lyftkran kvarstår, varför lyftkranen demonterades och avetablerades från arbetsplatsen den 16 oktober.

Publicerad 2023-09-29

Projektuppdatering 18

Uppdateringsbild

 

Byggnationen fortskrider enligt plan och arbetet sker alltid i tre olika steg. Det innebär att exempelvis yttertaket först monteras på själva skolan, sedan på idrottshallen och sist på förskolan. Samma sak är det med elarbeten, mattläggning och allt övrigt arbete, det vill säga att alla arbeten först påbörjas och avslutas i skolan och därefter i idrottshallen och sist på förskolan. 

Skolans och idrottshallens stomme och ytterväggar är färdigmonterade. Just nu pågår montering av yttertaket på skolan och detta arbetet blev klart under vecka 39. Under vecka 40 kommer arbetet med idrottshallens och förskolans yttertak att påbörjas och avslutas. Inom kort kommer således hela nya byggnaden att vara takad.

När arbetet med hela byggnadens takkonstruktion är färdigställt kan arbetet med att lägga takplåt inledas, samtidigt som allt invändigt arbetet också inleds enligt samma ordning som omnämnts ovan.

Utvändigt är merparten av skolprojektets stora och övergripande markarbeten på skolgården avklarade, och dessa arbeten kommer nu att ta ett uppehåll i några månader för att inte krocka med pågående byggnationsarbeten. Skolbyggnaden är sen i förra veckan påkopplad på det nya vatten- och avloppssystemet som Sala kommuns VA-enhet har nyanlagt i åkerkanten samt i Klintvägen. I Klintvägen gräver just nu Sala Heby Energi in fjärrvärme till skolan, och inom några veckor kommer skolprojektet kunna nyttja fjärrvärmen även som byggvärme under den fortsatta byggnationen.

Publicerad 2023-08-25

Projektuppdatering 17

Uppdateringsbild

 

Arbetet med Möklinta skola och förskola är igång för fullt igen efter semestrarna. 

Förskolans betongplatta blev inte gjuten innan semestrarna, men allt arbete som måste göras innan gjutning kan ske pågår och själva gjutningen kommer i stället att ske i slutet av vecka 35. Detta kommer inte att påverka den ursprungliga tidplanen, utan skolan och förskolan kommer ändå att bli klara för inflytt till höstterminsstarten 2024. 

Runt skolans färdiggjutna betongplatta har en byggnadsställning rests och skolans prefabricerade väggblock har sen tidigare levererats till byggarbetsplatsen. Monteringen av dessa väggblock och övriga stomdelar för det första våningsplanet pågår och detta arbete bedöms bli klart under vecka 35. 

På byggarbetsplatsen pågår även utvändiga mark- och grävarbeten avseende bland annat elinstallationer, fjärrvärme, tillagningskökets fettavskiljare och de fundament som behövs för de blivande entrétaken. Till viss del sker redan nu också förberedande arbeten med de blivande skolgårdarna. Fortsättningsvis grävs nya ledningar och rör ner på skolgården för vatten, avlopp och dagvatten. Dessa kommer att anslutas till motsvarande nya ledningar och rör som just nu grävs ner i den tillfälligt avstängda Klintvägen.

Den 4-7 september kommer de prefabricerade betongbjälklagen, som kommer att utgöra golvkonstruktionen av skolans andra våningsplan, att levereras till byggarbetsplatsen på lastbilar.  På grund av allt arbete som pågår samtidigt, både innanför och utanför tomtgräns, så kommer lossningen av dessa betongbjälklag att behöva ske från den stängda busshållplats som finns i korsningen Åsvägen och Klintvägen. Därför kommer denna busshållplats att hägnas in under dessa dagar och gång- samt cykeltrafiken kommer då tillfälligt att ledas om på utsidan. Utöver denna inhägnad kommer detta arbete även att övervakas av personal på plats, för att säkerställa att inte allmänheten eller yrkesarbetarna kommer till skada. En mobilkran, placerad på skolgården, kommer att lossa bjälklagen direkt från de inhägnade lastbilarna till den plats i skolbyggnaden där de ska monteras. Således kommer ingen mellanlagring av bjälklagen att ske på marken. 

Enligt aktuell tidsplan ska skolans och förskolans stomme vara rest och väderskyddad i sin helhet i slutet av oktober månad, varefter allt invändigt installations- och byggnadsarbete kan påbörjas. 

Publicerad 2023-07-19

Projektuppdatering 16

Uppdateringsbild

 

Under veckorna 32 – 41 kommer del av Klintvägen att vara uppgrävd och helt avstängd i omgångar pga arbeten med vatten, avlopp och fjärrvärme.

Under denna tid kommer därför byggtrafiken till och från Möklinta skolas och förskolas byggarbetsplats att behöva ske via Åsvallsvägen, i stället för som idag via Åsgårdsvägen eller Klintvägen. 

Under veckorna 29-31 råder semesterledighet och under denna tid kommer ingen aktivitet att ske på Möklinta skolas och förskolas byggarbetsplats.

Trevlig sommar!
 

Publicerad 2023-07-03

Projektuppdatering 15

Uppdateringsbild

 

De pågående mark- och grundarbetena fortsätter enligt plan och betongplattan tillhörande idrottshallen har redan gjutits. Den resterande betongplattan för skola och förskola kommer att gjutas i etapper, och enligt nuvarande plan kommer hela plattan att hinnas gjutas innan semestrarna.

Under semesterveckorna 29-31 kommer merparten av allt arbete att vara pausat, förutom möjligen vissa mindre arbeten som kan komma att pågå under dessa veckor.

Under vecka 32 kommer de sista grundarbetena att färdigställas och under vecka 33 kommer stommen att börja levereras till byggarbetsplatsen.

Alla vi som jobbar med Möklinta skola önskar er alla en riktigt skön sommar!

Publicerad 2023-06-07

Projektuppdatering 14

Uppdateringsbild

 

Den officiella byggstarten med tillhörande första spadtag den 23 maj blev mycket lyckad. Barnen fick börja med att äta grillad korv med bröd till lunch, på grönområdet utanför Åsgården, innan alla gick i samlad trupp in på en avspärrad del av byggarbetsplatsen. Tillställningen avslutades med glass varefter barnen gick tillbaka till modulskolan. Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare, speciellt alla barn, som gjorde att tillställningen blev mycket lyckad. Vi vill även rikta ett stort tack till er som kom till informationskvällen den 31 maj.

Det inkom ingen överklagan eller synpunkt alls på Möklinta skolas och förskolas inlämnade bygglov, varför det vann laga kraft den 24 maj. Således blev då det inskickade förslaget avseende skolans och förskolans utformning och funktion slutligen fastställt.

Mark- och grundarbeten pågår för fullt enligt gällande projektplan, vars målsättning är att plattan ska hinna gjutas innan semestrarna. Exempel på arbeten är gjutning av kantelement, montering av cellplast och installation av rör avseende dränering, dagvatten, avlopp och dricksvatten. Likaså pågår redan nu förberedande arbeten med nya busshållplatsen och skolans och förskolans blivande skolgårdar.

Publicerad 2023-05-19

Projektuppdatering 13

Uppdateringsbild

Mark- och grundarbeten för blivande Möklinta skola och förskola pågår för fullt. Den 11 maj gjöts de första delarna av nya skolans grundkonstruktion och målet är att hela skolans grundplatta ska hinna gjutas innan semestrarna. Parallellt med detta arbete pågår de sista detaljerna kring Möklinta skolas bygglov, inredning och utformning. Som vanligt sker allt arbete i nära dialog med skolverksamheten.

Den 23:e maj är det officiell byggstart för nybyggnationen av Möklinta skola och förskola, som är ett samarbete mellan Sala kommun och dess upphandlade byggentreprenör ByggDialog AB. Vid denna byggstart kommer det första spadtaget att tas av Amanda Lindblad (Kommunstyrelsens ordförande), Anders Wigelsbo (Skolnämndens ordförande), Daniel Holmvin (Ombud Sala kommun), Michael Sundhäll (Ombud ByggDialog AB) och framför allt elevrepresentanter från Möklinta skola.

Den 31 maj mellan kl 16:00-18:00 kommer en informationskväll att hållas vid byggarbetsplatsen och det kommer att bjudas på fika för både vuxna och barn. Till detta informationsmöte är allmänheten, de boende i Möklinta och skolbarnen med föräldrar varmt välkomna. Syftet med mötet är att få information om projektet och att kunna ställa de eventuella frågor man har. Personal och ansvariga från Sala kommuns Fastighetsenhet, skolverksamheten och ByggDialog kommer att finnas på plats. Varmt välkomna till informationsmötet den 31 maj!

Publicerad 2023-05-02

Projektuppdatering 12

Uppdateringsbild

Den 24 april erhölls bygglov för Möklinta skola. Innan byggnationens olika etapper kan eller får starta måste dock först ett så kallat startbesked erhållas för varje etapp. Tidigare har bara vissa förberedande mark- och grundarbeten kunnat göras, men nu har projektet erhållit startbesked för dessa arbeten varför mark- och grundarbetena kan påbörjas fullt ut.

Projektet har låtit utföra tester på gamla Kyrkskolans tegel- och betongrester. I dialog med Sala kommuns Miljöenhet har en godkänd plan tagits fram för återanvändning av dessa massor som fyllnadsmaterial under byggnationen. På så sätt behöver inte Sala kommun köpa in motsvarande fyllnadsmassor, vilket gör att de pengar som sparas in istället kommer nya skolan till gagn. Likaså är återanvändningen av dessa massor positivt för miljön eftersom det kommer behövas färre transporter.

Det intensiva arbetet med utformningen av Möklinta skola, som fortsätter att genomföras tillsammans med skolverksamheten, har nu kommit så långt att det har blivit dags att börja beställa material för själva byggnationen. Materialet kommer att levereras löpande under hela projektet.

Under tiden som mark- och grundarbeten pågår kommer projektets alla inblandade parter att jobba vidare med frågeställningar rörande installationer, produktval och invändiga detaljer.

Publicerad 2023-04-26

Projektuppdatering 11

Uppdateringsbild

Fredagen den 21 april signerades det så kallade Fas 2-avtalet mellan Sala kommun och den för Möklinta skola upphandlade byggentreprenören ByggDialog. Avtalet, som innebär att byggnationen av Möklinta skola nu kan påbörjas, undertecknades av ByggDialogs VD Michael Sundhäll och Sala kommuns tekniske chef Anders Almroth.

Publicerad 2023-03-31

Projektuppdatering nr 10

Uppdateringsbild

OBS Gestaltningsbilden ovan visar det utformningsförslag som har skickats in tillsammans med bygglovsansökan. Då det är just ett förslag kan slutligt utförande komma att ändras.

Som tidigare kommunicerats har beslut tagits om att byta namn på den nya skola som kommer att byggas i Möklinta; det gamla namnet Kyrkskolan kommer att försvinna i samband med att skolan nu har rivits, och den nya skolan som byggs kommer istället att heta Möklinta skola och förskola.

Arbetet med utformningen av Möklinta skola, förskola och dess skolgård fortskrider enligt plan. Därför kunde den 13 mars ett bygglov lämnas in till Sala kommuns Bygg- och Miljöenhet. Bygglovet innehåller projektets samlade förslag till utformning, gestaltning och funktion av ny skola, förskola och skolgård; ett arbete där skolans personal och ledning har varit involverade ända sen projektet startade i höstas.

Under tiden som bygglovet hanteras fortsätter projektering och samordning av teknik- och detaljfrågor i en fortsatt tät dialog mellan alla entreprenörer, projektörer och Sala kommuns personal från olika enheter. I denna dialog diskuteras frågor såsom exempelvis återvinning av rivningsmassor, den blivande busshållplatsens utformning, skolgårdsdetaljer, skolinredning och utredning av dagvatten, avlopp och vatten.

Även om vintern fortsatt håller i sig så jobbar ändå projektet utifrån målsättningen att skolans betonggrundplatta ska vara gjuten innan semestrarna.

Publicerad 2023-02-28

Projektuppdatering nr 9

Uppdateringsbild

Rivningen av den gamla Kyrkskolan är nu avslutad och rivningsfirmans grävmaskiner har lämnat området. I samband med rivningen av den gamla Kyrkskolan har Kontoret för utbildning och arbetsmarknad beslutat att byta namn på kyrkskolan. Den nya skolan kommer att döpas till Möklinta skola och på denna projektsida kommer därför skolan att framöver benämnas Möklinta skola.

Arbetet med utformningen av Möklinta skola och dess skolgård fortlöper enligt plan och tidpunkten för inlämnandet av bygglovsansökan kommer allt närmare. Den gamla skolgården sluttade mycket och hade många olika nivåskillnader, vilket kommer att behöva ses över i arbetet med den nya skolan och dess skolgård. Projektet försöker dock att bevara så mycket som möjligt av den gamla skolgårdens grönytor, fotbollsplanen och liknande, då barnen har uttryckt önskemål om att bevara just dessa delar.

Vi planerar för att kunna påbörja Möklinta skolas grundarbeten våren 2023 och under vecka åtta påbörjades därför vissa förberedande schaktnings- och markarbeten. Syftet med dessa förberedande markarbeten är dels att ta vid där rivningsfirmans slutade, dels att få vetskap om markens beskaffenhet och vilka befintliga massor som eventuellt kan återanvändas. Provtagningar har gjorts för att ta reda på vilka material som är godkända att återanvändas som markfyllnad. På så sätt behöver inte motsvarande mängd nya massor köpas och fraktas till området

Publicerad 2023-01-30

Projektuppdatering nr 8

Uppdateringsbild

Rivningen av den gamla Kyrkskolan fortsätter planenligt. Saneringsarbetet och den invändiga rivningen i skolan är avslutad och den yttre så kallade tungrivningen pågår för fullt. Fram till och med vecka 3 har en maskin utfört rivningsarbetet, men sedan vecka 4 görs detta arbete av två stora grävmaskiner. Varje grävmaskin har en gripklo som river skolan bit för bit, vilket gör att man på så sätt samtidigt mer eller mindre kan källsortera rivningsmaterialet på en gång.

Arbetet med nya Kyrkskolans utformning och planlösning börjar lida mot sitt slut och planen är att ansöka om bygglov för skolan inom de närmaste veckorna. Under detta arbete har skolverksamheten och tekniska kontorets måltidsenhet varit mycket involverade och engagerade kring hur man vill att skolan ska utformas.

Parallellt med rivningen och utformningen av den nya skolan så pågår även ett gediget arbete med att utforma en bra och tillgänglig skolgård. Vid utformningen av skolgården beaktas de synpunkter och önskemål som barnen själva har fått lämna tidigare, via deras elevråd. En del i utformningsarbetet med nya skolgården är att få till en trafiksäker och bra miljö när det gäller skolskjutsar och att hämta och lämna eleverna med privata bilar.

Publicerad 2022-12-29

Projektuppdatering nr 7

Tillsammans med ByggDialog, skolverksamheten, arkitekt samt övriga projektörer och entreprenörer fortsätter det gemensamma arbetet med att forma den nya skolan och skolgården. Allt arbete fortskrider planenligt.

Rivningen av gamla Kyrkskolan fortlöper enligt plan. Det invändiga saneringsarbetet är avslutat och det invändiga rivningsarbetet börjar lida mot sitt slut, vilket har gjort att det utvändiga rivningsarbetet har kunnat påbörjas.

Rivningen av Kyrkskolans norra byggnadsdelar, dvs idrottshallen, har nu inletts och rivningsarbetet kommer att avslutas med skolans södra byggnadsdelar.

Under december har Kyrkskolan kopplats bort ifrån Sala Heby Energis fjärrvärmeanläggning och Sala kommuns vatten- och avloppssystem. Likaså har inkommande ström ersatts med byggström. I samråd med skolverksamheten, Trafikverket, Region Västmanland och Sala kommuns berörda enheter pågår ett planeringsarbete kring nya skolans blivande trafiksituation vad gäller busshållplats samt hämta- och lämnaområden.

Planeringen av nya Kyrkskolans skolgård pågår för fullt där Sala kommuns Fasighetsenhet bland annat deltagit i ett möte med skolans elevråd. Vid detta möte fick barnen ställa de frågor man hade kring rivningen av sin gamla Kyrkskola och byggnationen av den nya. Vid mötet berättade barnen om de fördelar och nackdelar de såg med sin gamla skolgård och vilka förändringsönskemål man har kring den blivande skolgården. Givetvis kan inte alla önskemål infrias, men alla tankar och idéer tas vidare in i projektet för diskussion och för att utredas om vad som i praktiken är genomförbart.

Under v 52 kommer rivningsarbetet att vara pausat för att återupptas igen efter nyår.

Vi från projektet vill passa på att önska er alla en fortsatt god jul och ett gott nytt år!

Publicerad 2022-11-28

Projektuppdatering nr 6

Som tidigare har kommunicerats kommer den gamla Kyrkskolan att rivas i sin helhet och en ny byggas på samma plats. Det gemensamma och omfattande arbetet med lokalprogrammet och nya Kyrkskolans utformning samt innehåll fortsätter. Detta arbete inbegriper bland annat val av stom- och fasadmaterial, planlösning, mark- och schaktningsarbeten, brandskydd, lås- och larmfunktioner samt all annan teknik som behövs för skolans drift och förvaltning.

Rivningslov för Kyrkskolan erhölls 2022-11-21 och det så kallade tekniska samrådet hölls 2022-11-28. Vid det tekniska samrådet, som sker ihop med kommunens bygglovshandläggare, gick vi igenom rivningens planering och genomförande. Som ett resultat av det tekniska samrådet erhölls 2022-12-05 det så kallade startbeskedet för rivningen, vilket innebär att rivningen av Kyrkskolan får påbörjas. Det utvändiga rivningsarbetet planeras att påbörjas under v 50. Rivningsarbetet kommer självklart att följa myndigheternas föreskrifter vad gäller vilka tidpunkter på dygnet som rivningsarbete får pågå. Detta innebär att rivningsarbeten kommer att pågå måndagar till torsdagar mellan kl 07:00-19:00. Dock ber vi ändå redan nu om allmänhetens förståelse och samsyn kring de eventuella ljud och andra olägenheter som kan tänkas uppstå som en följd av rivningen.

Inför den utvändiga rivningen av Kyrkskolan pågår redan nu förberedande arbeten såsom viss invändig sanering och olika typer av förberedande rivningsarbeten. Likaså har hela Kyrkskolans skolområde hägnats in med byggstängsel. Ett annat förberedande arbete som sker just nu gäller byggström, byggvärme under byggnationen (fjärrvärme) och byggvatten under byggtiden. Likaså förbereds redan nu för vissa framtida frågeställningar och funktioner; exempelvis jobbas det med nya Kyrkskolans strömförsörjning då en ny anslutning till befintlig transformatorstation krävs.

Åsgården i Möklinta kommer att nyttjas som plats- och projektkontor för byggnationen av nya Kyrkskolan, vilket gör att inga moduler eller andra etableringsbodar behöver hyras för projektet. Åsgården kommer således att inrymma både yrkesarbetare och tjänstemän under hela byggtiden.

Publicerad 2022-10-28

Projektuppdatering nr 5

Vid de fördjupande undersökningarna har det framkommit att Kyrkskolan och dess idrottshall, samt alla installationer, har större och mer omfattande brister än vad som tidigare har kunnat påvisas.

Kostnaderna för att åtgärda dessa, tillsammans med kostnader för nya tillbyggnationer och anpassningar av skolans markförhållanden, skulle i princip motsvara en nybyggnation. Därför tog kommunstyrelsen den 19 oktober 2022 beslutet att hela Kyrkskolan (inklusive dess idrottshall) ska rivas och att en ny ska byggas på samma plats. Beslutet i kommunstyrelsen finns diariefört med diarienummer 2022/930.

Rivningslov för hela Kyrkskolan lämnades därför in till bygg- och miljöenheten den 21 oktober 2022. Rivningen av hela Kyrkskolan är planerad att starta i mitten eller i slutet av november 2022 och beräknas pågå i cirka tre månader.

För fastighetsenheten, ByggDialog AB, arkitektfirman, installatörer, projektörer och skolverksamheten fortsätter nu det gemensamma arbetet med lokalprogrammet, skolans utformning och dess innehåll. Det tidigare fokuset på en renovering och tillbyggnation av Kyrkskolan ändras nu istället till att en helt ny skola ska byggas på samma plats.

Publicerad 2022-09-26

Projektuppdatering nr 4

Byggnationen av modulskolan i Möklinta och dess skolgård är nu klar både utvändigt och invändigt. Invändigt kvarstår arbeten med förändringsförslag som verksamheten har kommit med.

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och skolverksamheten så arbetar Sala kommuns fastighetsenhet vidare enligt plan med lokalprogrammet, skolans utformning och dess innehåll.

Efter att skolverksamheten och dess barn har blivit evakuerade till modulskolan, så har fördjupande och fortsatta undersökningar kunnat göras av både Kyrkskolans markförhållanden, konstruktion och system såsom exempelvis avlopp, dagvatten samt ventilation. Syftet med det är att fastställa Kyrkskolans skick för att få ett bra beslutsunderlag om projektets fortsatta arbete och utformning.

Publicerad 2022-09-07

Projektuppdatering nr 3

Efter semestrarna fortsätter nu Sala kommuns fastighetsenhet arbetet med planeringen av renoveringen av Kyrkskolan i Möklinta.

I Möklinta hålls veckovisa verksamhetsmöten tillsammans med skolverksamheten och arbetet med utredningar och undersökningar pågår för fullt.

På modulskolan i Möklinta återstår några mindre in- och utvändiga jobb, vilka beräknas bli klara under vecka 35.

 

Publicerad 2022-06-30

Projektuppdatering nr 2

Uppdateringsbild

(Bild på modulskolan, samtliga moduler monterade)

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt samt rektorer och skolledning har vi arbetat vidare med lokalprogrammet och det arbetet löper på enligt planen. Vi har genomfört veckovisa möten i syfte att klarlägga vilka behov som finns och hur dessa behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. Under den gångna perioden har även ett antal underentreprenörer, däribland ett flertal med lokal anknytning, valts ut och kontrakterats för uppdraget samt att ett första uppstartsmöte med alla aktörer har hållits. I samband med uppstartsmötet gjordes även ett platsbesök på Kyrkskolan. Detta för att ge samtliga entreprenörer en gemensam bild av den befintliga byggnadens förutsättningar och utmaningar.

Nu väntar en period med lägre intensitet med tanke på den stundande semestern. Arbetena återupptas igen under augusti. Det gör att nästa uppdatering av information kommer först i månadsskiftet augusti/september.

Modulskolan är färdigmonterad och nu pågår leverantörens invändiga arbeten med anpassningar av exempelvis innerväggar, dörrar, installationer etc.
Kommande veckor kommer lekutrustning, stängsel, förråd och gård komma på plats. Arbeten för att färdigställa den tillfälliga skolan kommer att pågå under hela sommaren. Detta för att hinna få allt klart till höstterminens start.

Publicerad 2022-05-31

Projektuppdatering nr 1

Fastighetsenheten har tillsammans med ByggDialog och arkitekt fortsatt med inventering av befintlig skola där vi tittat mer i detalj inuti skolan, på taket samt under i krypgrunden, tagit foton och mätt in takhöjder bl.a.
Kommande månad, efter att eleverna börjat sommarlovet, kommer fler inventeringar och provtagningar utföras för att säkerställa skick på alla kritiska delar i byggnaden så att ingenting missas vid kommande renovering.

Adapteo vann upphandlingen enligt LOU och ska leverera modulskolan.
Hockeyrinken är nermonterad och markarbeten pågår inför kommande moduletablering. Preliminär start för montering av moduler är vecka 22-23.
Arbetsområdet är inhägnat med byggstaket och material, rör, grus etc. har börjat köras till arbetsplatsen.
Modulbyggnaden är klar för inflytt till höstterminens start 2022.
Nya boulebanorna är anlagda på Åsvallen.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Skolnämnden beslutade i mars 2016 om vägledande riktlinjer för skolbyggnationer vilket innebär en hög nyttjandegrad, flexibel
användning med en mångfald av olika lärmiljöer, framtidssäkrad teknik och en trygg, trivsam pedagogisk och stimulerande lärmiljö.

Generellt ska planeringen av förskolan och skolan präglas av en strävan att bibehålla och utveckla Möklinta och den omgivande bygden som en attraktiv boendemiljö för barnfamiljer med skiftande intressen och bakgrund.

Status

Pågående

Projekttid start

2022-03-01

Projekttid slut

2023-12-31

Projektägare