StartProjekt - listningByggnation av en ny Möklinta Kyrkskola
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2022-11-28
Uppdaterad 2022-11-28 11:08
Välkommen till projektsidan för byggnationen av en ny Kyrkskola i Möklinta.
Projektbild

Projektet omfattar utredning, projektering och byggnation av en ny Kyrkskola i Möklinta.

Upphandlad entreprenör är ByggDialog och vi har tillsammans med skolledning och rektorer påbörjat arbetet genom studiebesök på de relativt nybyggda skolorna Valla och Ransta. Vi försöker tillsammans fånga upp allt det bra som gjorts och få fram synpunkter och idéer på vad som kan förbättras.

Projektet drivs partneringform där vi tillsammans med alla aktörer gemensamt driver projektet framåt. Ett viktigt motto som alla ska följa är "Laget före jaget".

Information om projektet kommer fortlöpande att uppdateras på den här sidan.

Publicerad 2022-11-28

Projektuppdatering nr 6

Som tidigare har kommunicerats kommer den gamla Kyrkskolan att rivas i sin helhet och en ny byggas på samma plats. Det gemensamma och omfattande arbetet med lokalprogrammet och nya Kyrkskolans utformning samt innehåll fortsätter. Detta arbete inbegriper bland annat val av stom- och fasadmaterial, planlösning, mark- och schaktningsarbeten, brandskydd, lås- och larmfunktioner samt all annan teknik som behövs för skolans drift och förvaltning.

Rivningslov för Kyrkskolan erhölls 2022-11-21 och det så kallade tekniska samrådet kommer att hållas 2022-11-28. Vid det tekniska samrådet, som sker ihop med kommunens bygglovshandläggare, kommer rivningens genomförande att gås igenom. Efter det tekniska samrådet inväntar projektet det så kallade startbeskedet för rivningen och i och med detta kan själva rivningen av Kyrkskolan påbörjas. Rivningsarbetet planeras att påbörjas under v 50 och det är från denna tidpunkt som det kommer att finnas maskiner och rivningspersonal på Kyrkskolans område. Rivningsarbetet kommer självklart att följa myndigheternas föreskrifter vad gäller vilka tidpunkter på dygnet som rivningsarbete får pågå. Detta innebär att rivningsarbeten kommer att pågå måndagar till torsdagar mellan kl 07:00-19:00. Dock ber vi ändå redan nu om allmänhetens förståelse och samsyn kring de eventuella ljud och andra olägenheter som kan tänkas uppstå som en följd av rivningen.

Inför rivningen av Kyrkskolan pågår redan nu förberedande arbeten såsom viss invändig sanering och olika typer av förberedande rivningsarbeten. Likaså har hela Kyrkskolans skolområde hägnats in med byggstängsel. Ett annat förberedande arbete som sker just nu gäller byggström, byggvärme under byggnationen (fjärrvärme) och byggvatten under byggtiden. Likaså förbereds redan nu för vissa framtida frågeställningar och funktioner; exempelvis jobbas det med nya Kyrkskolans strömförsörjning då en ny anslutning till befintlig transformatorstation krävs.

Åsgården i Möklinta kommer att nyttjas som plats- och projektkontor för byggnationen av nya Kyrkskolan, vilket gör att inga moduler eller andra etableringsbodar behöver hyras för projektet. Åsgården kommer således att inrymma både yrkesarbetare och tjänstemän under hela byggtiden.

Publicerad 2022-10-28

Projektuppdatering nr 5

Vid de fördjupande undersökningarna har det framkommit att Kyrkskolan och dess idrottshall, samt alla installationer, har större och mer omfattande brister än vad som tidigare har kunnat påvisas.

Kostnaderna för att åtgärda dessa, tillsammans med kostnader för nya tillbyggnationer och anpassningar av skolans markförhållanden, skulle i princip motsvara en nybyggnation. Därför tog kommunstyrelsen den 19 oktober 2022 beslutet att hela Kyrkskolan (inklusive dess idrottshall) ska rivas och att en ny ska byggas på samma plats. Beslutet i kommunstyrelsen finns diariefört med diarienummer 2022/930.

Rivningslov för hela Kyrkskolan lämnades därför in till bygg- och miljöenheten den 21 oktober 2022. Rivningen av hela Kyrkskolan är planerad att starta i mitten eller i slutet av november 2022 och beräknas pågå i cirka tre månader.

För fastighetsenheten, ByggDialog AB, arkitektfirman, installatörer, projektörer och skolverksamheten fortsätter nu det gemensamma arbetet med lokalprogrammet, skolans utformning och dess innehåll. Det tidigare fokuset på en renovering och tillbyggnation av Kyrkskolan ändras nu istället till att en helt ny skola ska byggas på samma plats.

Publicerad 2022-09-26

Projektuppdatering nr 4

Byggnationen av modulskolan i Möklinta och dess skolgård är nu klar både utvändigt och invändigt. Invändigt kvarstår arbeten med förändringsförslag som verksamheten har kommit med.

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och skolverksamheten så arbetar Sala kommuns fastighetsenhet vidare enligt plan med lokalprogrammet, skolans utformning och dess innehåll.

Efter att skolverksamheten och dess barn har blivit evakuerade till modulskolan, så har fördjupande och fortsatta undersökningar kunnat göras av både Kyrkskolans markförhållanden, konstruktion och system såsom exempelvis avlopp, dagvatten samt ventilation. Syftet med det är att fastställa Kyrkskolans skick för att få ett bra beslutsunderlag om projektets fortsatta arbete och utformning.

Publicerad 2022-09-07

Projektuppdatering nr 3

Efter semestrarna fortsätter nu Sala kommuns fastighetsenhet arbetet med planeringen av renoveringen av Kyrkskolan i Möklinta.

I Möklinta hålls veckovisa verksamhetsmöten tillsammans med skolverksamheten och arbetet med utredningar och undersökningar pågår för fullt.

På modulskolan i Möklinta återstår några mindre in- och utvändiga jobb, vilka beräknas bli klara under vecka 35.

 

Publicerad 2022-06-30

Projektuppdatering nr 2

Uppdateringsbild

(Bild på modulskolan, samtliga moduler monterade)

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt samt rektorer och skolledning har vi arbetat vidare med lokalprogrammet och det arbetet löper på enligt planen. Vi har genomfört veckovisa möten i syfte att klarlägga vilka behov som finns och hur dessa behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. Under den gångna perioden har även ett antal underentreprenörer, däribland ett flertal med lokal anknytning, valts ut och kontrakterats för uppdraget samt att ett första uppstartsmöte med alla aktörer har hållits. I samband med uppstartsmötet gjordes även ett platsbesök på Kyrkskolan. Detta för att ge samtliga entreprenörer en gemensam bild av den befintliga byggnadens förutsättningar och utmaningar.

Nu väntar en period med lägre intensitet med tanke på den stundande semestern. Arbetena återupptas igen under augusti. Det gör att nästa uppdatering av information kommer först i månadsskiftet augusti/september.

Modulskolan är färdigmonterad och nu pågår leverantörens invändiga arbeten med anpassningar av exempelvis innerväggar, dörrar, installationer etc.
Kommande veckor kommer lekutrustning, stängsel, förråd och gård komma på plats. Arbeten för att färdigställa den tillfälliga skolan kommer att pågå under hela sommaren. Detta för att hinna få allt klart till höstterminens start.

Publicerad 2022-05-31

Projektuppdatering nr 1

Fastighetsenheten har tillsammans med ByggDialog och arkitekt fortsatt med inventering av befintlig skola där vi tittat mer i detalj inuti skolan, på taket samt under i krypgrunden, tagit foton och mätt in takhöjder bl.a.
Kommande månad, efter att eleverna börjat sommarlovet, kommer fler inventeringar och provtagningar utföras för att säkerställa skick på alla kritiska delar i byggnaden så att ingenting missas vid kommande renovering.

Adapteo vann upphandlingen enligt LOU och ska leverera modulskolan.
Hockeyrinken är nermonterad och markarbeten pågår inför kommande moduletablering. Preliminär start för montering av moduler är vecka 22-23.
Arbetsområdet är inhägnat med byggstaket och material, rör, grus etc. har börjat köras till arbetsplatsen.
Modulbyggnaden är klar för inflytt till höstterminens start 2022.
Nya boulebanorna är anlagda på Åsvallen.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Skolnämnden beslutade i mars 2016 om vägledande riktlinjer för skolbyggnationer vilket innebär en hög nyttjandegrad, flexibel
användning med en mångfald av olika lärmiljöer, framtidssäkrad teknik och en trygg, trivsam pedagogisk och stimulerande lärmiljö.

Generellt ska planeringen av förskolan och skolan präglas av en strävan att bibehålla och utveckla Möklinta och den omgivande bygden som en attraktiv boendemiljö för barnfamiljer med skiftande intressen och bakgrund.

Status

Pågående

Projekttid start

2022-03-01

Projekttid slut

2023-12-31

Projektägare