StartUtveckling av Gröna gången vid Måns Ols
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2020-08-07
Uppdaterad 2022-09-09 08:26
Under 2020-2024 utvecklas området kring Gröna gången för att höja attraktionsvärdet i området.
Projektbild

Sammanfattning

Under våren 2020 har Sala kommun varit tvungna att avverka många stora träd utmed gröna gången, från Folkets park till Skuggan. Stråket utmed dammvallarna har många besökare året om. Några av kvaliteterna i området är natur- och vattenkontakten och det centrala läget. Det har också en historisk koppling till gruvan.

Utmed hela stråket placeras bänkar och informationsskyltar ut vilket ökar attraktionen för en bred målgrupp. På utvalda platser placeras konst av stubbar och trappor ned från vallen ut. Fiskebryggor och kanotsafari ökar vattenkontakten. Betande får håller landskapet öppet. Fågelholkar gjorda av skolklasser i Sala ökar djurlivet. Det finns också möjlighet att placera ut konstverk i området. Åtgärderna planeras att genomföras 2020-2024.

Bakgrund

En konsekvensutredning kring Sala Silvergruvas vattensystem visar på att träd och rotklumpar i dammvallen på och i omedelbar anslutning till en dammvall riskerar att leda till dammbrott. Beroende på vart ett sådant dammbrott sker kan det medföra risk för människoliv eller stora ekonomiska konsekvenser. Ansvaret vilar på ägaren, dvs Sala kommun. Därmed behöver dammvallarna vid Långforsen och vidare till Mellandammen skötas för att undvika ett sådant scenario. Samtidigt ska andra värden i området beaktas då dammvallar går igenom ett Natura 2000-område, dammvallarna är ett riksintresse för kulturmiljövård och området är en del av ett viktigt rekreationsområde för kommuninvånarna.

Naturbetesdjur

Har du funderingar kring naturbetesdjuren eller ifall du behöver komma i kontakt med Sala kommun eller djurägaren titta in på sidan om Naturbetesmarker.

Publicerad 2022-09-07

Småfåglarnas högkvarter

År 2021 startades LONA-projektet ”Småfåglarnas högkvarter” med syftet att erbjuda småfåglarna fler häckningsplatser och även skapa ett mervärde i kunskapsspridning och nyfikenhet, främja samverkan och delaktighet i vårt lokala naturvårdsarbete.

Fågelholkarna byggdes av Karla snickeri (arbetsmarknadsenheten) och därefter fick våra kommunala förskolor och daglig verksamhet LSS bidra genom att dekorera dem. De som ville hade även möjlighet att montera holkarna efter en färdig byggsats. Total deltog 7 förskolor och 7 dagliga verksamheter i projektet och tillsammans skapade de 119 fina fågelholkar. 

Under våren 2022 kunde de färdiga holkarna sättas upp på träd runt om i Sala kommun. De holkar som skapades av förskolorna placerades vid förskolornas närhet. Holkarna som skapades av LSS dagliga verksamheter placerades i höjd med Ökebron vid Gröna Gången.

För mer information, karta och bilder på fågelholkarna: Småfåglarnas högkvarter - storymap.

Publicerad 2022-03-18

Fiskebrygga i Mellandammen

Under 2022 kommer Teniska kontoret placera en fiskebrygga i Mellandammen. Bryggan är tänkt att se ut ungefär som den som finns uppe vid Långforsen, vid kägelbanan. Man kommer kunna fiska på bryggan, men också sitta på bänkarna och bara uppleva det trivsamma att vara nära vatten. 

Förberedelserna pågår med planering, beställning av material mm. Det behövs också tillståndsansökan hos berörda myndigheter eftersom området har både natur och kulturskydd, samt att vi är inom strandskyddat område.

Vi hoppas kunna ha allt färdigt så bryggan finns på plats under hösten 2022. Just nu har tillståndsansökan dragit ut på tiden. 

Publicerad 2021-10-22

Informationsskyltar längs Gröna gången

Uppdateringsbild

Nu har Tekniska kontorets Gata- och parkenhet monterat nio stycken informationsskyltar längs Gröna gången, med fakta om både kultur och natur. Illustrationerna på skyltarna har Emelie Voinea gjort.

De projekt som vi har genomfört längs Gröna gången under 2021 är :

  • Nya bänkar och en trappa gjorda av stockar från avverkningen. Tillverkade av Tekniska kontorets gata- och parkenhet.
  • Konst av stockar från avverkningen, av Sara Barnard.
  • En ny bro efter Grissbachs kanal.
  • Fårhagar med betande får. Nu har fåren åkt hem på vintervila, men de har gjort ett bra jobb under säsongen. Ytterligare en hage kommer sättas upp i november-december.
  • Kanotsafarin har varit igång under sommaren, men har också stängt för säsongen. Öppnar igen 1 juni 2022. 

 

Montering av skylt vid Gröna gången.

Bänk vid Gröna gången, så kallad pusshållplats.

Träskulpturer vid Gröna gången.

Bänk vid Gröna gången, den så kallade dejtingbänken.

Träskulptur vid Gröna gången.

Publicerad 2020-08-07

Tyck till om gestaltningsplanen för Gröna gången

Har du funderingar eller idéer kring gestaltningsplanen för Gröna gången? Välkommen på drop in den 1 september, klockan 16.00-18.00, i Blå Salen på stadsbiblioteket. De tjänstepersoner som arbetar med gestaltningsplanen finns på plats för att svara på dina funderingar och idéer. Har du egna förslag till gestaltningsplanen tar vi gärna emot dessa.

Välkommen!

Affisch för utskrift med information om gestaltningsplanen (pdf)

Ps: Samma information som finns här hittar du också på Stadsbiblioteket mellan 12 augusti och 14 september. Vidarebefordra gärna den informationen till den som inte har kunskap eller möjlighet att läsa här på webben.

Publicerad 2020-08-06

Gestaltningsplan för Gröna gången

Vad omfattar gestaltningsplanen?

Gestaltningsplanen omfattar området från Folkets park och upp förbi Skuggan utmed dammvallarna. En skötselplan har tagits fram parallellt med detta arbete för hela natura-2000-området. Planen ska presenteras för politiken i september 2020 och därefter beslutas det om medel för att genomföra planen.

En begränsning i arbetet är att ingenting får grävas ned i dammvallen samt att maskiner inte heller kan köra på eller i direkt anslutning till vallen.

Området och de olika åtgärderna

Sträckan delas in i sju områden med olika innehåll och målgrupper. Utmed hela stråket placeras bänkar och informationsskyltar ut vilket ökar attraktionen för en bred målgrupp.

Utmed hela sträckan

Bänkar

Fler och nya bänkar utmed hela sträckan. Dessa uppskattas av de flesta målgrupperna och ger ett mervärde till promenaden. Fundament är ej möjligt att gräva ned i dammvallen. Därför föreslås bänkar gjord att stockar som blir tunga och samtidigt smälter väl in i miljön. På vissa partier är det för trångt för att få plats med en bänk.

Skyltar och information

Skyltar utmed hela sträckan med information om kultur, natur mm är efterfrågat. Dessa ger en ytterligare dimension till promenaden och finns för flertalet målgrupper. Lagom mycket information och samma layout på samtliga skyltar. Istället möjlighet att läsa mer på hemsidan som det hänvisas till på skylten.  Skylthållarna byggs av gata-park och görs i ett format så att även barn lätt kan ta del av informationen. En del av texten bör också finnas på engelska.

Cykel- och gångleder

Utveckla möjligheten att ta sig mellan Silvergruvan och Måns Ols. Kan man hyra en cykel som lämnas vid värdshuset och gå tillbaka via gröna gången? Genom detta binds verksamheterna ihop och kan tydligare dra nytta av varandra. Detta kan vara en del i paketlösningar för till exempel en helg i Sala.

I utvalda områden

Blommande skogsbryn

För att slippa på en skarp kant mellan dammvallar och omgivande skog kan bryn skapas. På så vis blir det en visuell skalning i nivå på vegetationen intill stigen. Här kan man få in blommande buskar som hägg, olvon och nyponros som blir ett mervärde för besökarna. Bryn har också ett högt biologiskt värde och om t ex hassel gynnas så får det även ett kulturhistoriskt värde.

Område: 1, 6, 7.

Konst av stubbar

När träd fälls i området blir det stubbar över i området. Några av de stubbarna sparas och görs med hjälp av en konstnär till konstverk.  Om stubbarna sedan ska tas bort kan konstverken flyttas till annan plats i området.

Område: 1, 7.

Trappor ner till skogen från dammvallen

Trappor kan byggas med hjälp av stockar för att tillgängliggöra intilliggande skog. Dessa behöver också en enkel handledare. Dessa placeras i anslutning till konstverken av stubbar.

Område 1, 7.

Fiskebrygga

För att göra fisket än mer trivsamt och upplevelsen större kan en fiskebrygga placeras ut. De ger också en annan upplevelse av vattenkontakt. Denna görs som flytbrygga för att inte inverka på dammvallarna. På bryggan placeras bänkar.

Område: 2, 7.

Illustration med exempel på hur det kan se ut vid fiskebryggor.
Illustration av hur det kan komma att se ut vid fiskebryggorna.
Betande djur

Betande djur hjälper till att hålla fritt från sly och gynnar biologisk mångfald. Djuren skulle ge ett mervärde för de flesta typerna av besökare genom att bli ett idylliskt inslag i miljön. Samarbete med Sala silvergruva som är på gång att skaffa in får alternativt att en djurägare i Sala är villig att låna ut sina djur.

Område: 3, 5.

Illustration av hur det exempelvis kan se ut vid platser med betande djur.
Illustration av hur det kan komma att se ut där det går betande djur.
Konst

Tillfälliga eller permanenta konstverk som ger ett mervärde i miljön.

Område: 3, 6.

Fågelholkar

En tävling utlyses med stadens skolklasser som får bygga fågelholkar som målas. Dessa blir förutom möjliga boplatser för fåglar en pedagogisk funktion i skolan. Holkarna blir också ett besöksmål för barnen och deras familjer. En fågelholk med webbkamera införskaffas som kan sända live på kommunens hemsida så att innevånarna kan följa äggens och ungarnas utveckling.

Område: 4, 5.

Kanotsafari

För att ge möjlighet att testa kanot ordnas en sträcka där man i lugnt vatten kan testa att paddla kanot och uppleva naturen från ett annat perspektiv. Kanoter finns vid badområdet och kan enkelt bäras till kanalen. Utmaningar/uppgifter efter vägen. En ny bro måste byggas för att kanoterna ska komma under denna. Alternativt får man lösa det så att det enkelt går att lyfta kanoten förbi hindret.

Område: 5.

Illustration med exempel på hur det kan se ut när någon paddlar kanot.
Illustration av hur det kan komma att se ut vid kanotsafari.
Ny gångbro vid Ökebron

För att höja det allmänna intrycket byggs en ny bro över vattendraget utmed stråket.

Område: 7.

Har du synpunkter eller idéer?

Synpunkter eller idéer på gestaltningsplanen lämnas senast 11 september 2020 till:

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

En konsekvensutredning kring Sala Silvergruvas vattensystem visade att om dammbrott sker kan det medföra risk för människoliv och leda till stora ekonomiska konsekvenser. Större träd på eller i omedelbar anslutning till en dammvall riskerar att blåsa omkull så att rotvältor uppstår och då leda till dammbrott. Äldre stubbar i dammvallen kan orsaka läckage som också kan leda till dammbrott. Ansvaret vilar på ägaren, Sala kommun. Under våren 2020 beordrade Länsstyrelsen kommunen att fälla de träd som riskerar att leda till dammbrott. Detta har lett till att flertalet träd avverkats under året. En gestaltningsplan har tagits fram för att höja attraktionsvärdet i området. Åtgärderna i gestaltningsplanen planeras att genomföras 2020-2024.

Status

Pågående

Projekttid start

2020-08-07

Projekttid slut

2024-12-31

Projektägare
Projektmedlemmar
Projektdokument