StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKommunstyrelsen i korthet – 7 mars 2024
Nyhet
Publicerad 2024-03-14
Uppdaterad 2024-03-14 07:50

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 7 mars 2024.

Information: Kommunkompassen - Utvärdering av Sala kommun 2023

Utvärderingen av Sala kommun genomfördes i september år 2023 och var Salas andra utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. Sedan den tidigare utvärderingen 2019 har verktyget reviderats och är därmed inte fullt ut jämförbar med årets resultat.

Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, sociala medier och genomfört intervjuer med cirka 25 personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och fackliga representanter.                            

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att lägga informationen till handlingarna.

Kontakt

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Daniel Holmvin, kommundirektör, 0224-74 70 00, daniel.holmvin@sala.se

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 Kommunstyrelsen

Nämnder och styrelse ska lämna verksamhetsberättelse där året som gått sammanfattas i text och resultat. Ekonomikontoret har upprättat ett bokslut och kommunstyrelsens verksamheter har upprättat verksamhetsberättelser. I samband med bokslut sker även en uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att godkänna verksamhetsberättelser för kommunstyrelsens verksamheter.

Kontakt

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Daniel Holmvin, kommundirektör, 0224-74 70 00, daniel.holmvin@sala.se

Budgetförutsättningar från finans inför Budget 2025 och Plan 2026-2028 för Sala kommun

I Sala kommuns budgetmodell fastställs budgeten för det kommande året(budgetår) samt plan för ytterligare tre år (planår). Under 2024 fastställer fullmäktige därmed budget för år 2025 samt en plan för åren 2026-2028.

Resursfördelningsmodellen som används baseras på demografi och prislappar från det kommunala utjämningssystemet. Utifrån detta räknas tekniska ramar fram för de olika verksamheterna som ska vara realistiska och transparenta och motsvara en genomsnittlig ambitionsnivå för riket. Utöver de tekniska ramarna görs medvetna politiska prioriteringar som är kopplade till kommunfullmäktiges långsiktiga utvecklingsmål.

Kommunstyrelsen beslutar,

  • att överlämna Budgetförutsättningar från finans för budget 2025 och plan 2026-2028 för budgetberedning.

Kontakt

Inger Lindström, ekonomichef, 0224-74 72 03, inger.lindstrom@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Protokoll och ärendehandlingar

Protokoll och ärendehandlingar finns att ta del av för specifikt sammanträde. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras när det är justerat.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se