DriftstörningStatus: Avslutad
Publicerad 2023-09-02
Uppdaterad 2023-09-11 14:26

Det är just nu översvämning i Sala kommun. Många platser i kommunen påverkas av vattenmängderna.

Avslutat stabsläge kring situationen med översvämningarna.

Sala kommun har från och med idag den 11 september, kl. 14.00  avvecklat sitt stabsarbete kring översvämningarna.

Situationen bedöms vara stabil. Kommunen fortsätter att följa utvecklingen och har fortsatt beredskap ifall läget skulle förändras.

Vad ska jag göra som boende i Sala kommun?

Om du är orolig för att din egendom ska påverkas av de höga vattenflödena: se över eventuella bryggor, båtar och annan lös egendom som kan föras iväg av vattnet.

Tänk på att din säkerhet kommer först!

Undvik höga vattenflöden

Undvik att vara nära vattendrag på grund av de höga vattenflödena.

Förorenat översvämmat vatten

Det är inte säkert för människor eller husdjur att använda, vara eller bada i det översvämmade vattnet, på grund av risken för utsläpp från avloppssystemet. Det är viktigt att tänka på hygienen, se till att tvätta händerna om du har kommit i kontakt med förorenat vatten. Avrådan från bad gäller främst vattensamlingar som uppstått av eller påverkats av översvämningar.

Respektera avspärrningar

Respektera uppsatta avspärrningar. Det finns till exempel risk för underminering eller hål i gator och gångstråk. Tänk på din säkerhet och välj alternativa vägar.

Avloppssystemet och reningsverket fungerar

Reningsverket är i drift och funktion och avloppssystemet fungerar. Du kan använda avloppet i din bostad som vanligt. Det innebär till exempel att du kan spola i toaletten, tvätta och diska.

Avloppsproblem efter översvämningen

Om du har problem med ditt avlopp efter översvämningen så ber vi dig att i första hand kontakta en spolbil för avhjälpning. Det kan till exempel vara om vattnet inte rinner undan eller om du hör "kluckljud" i avloppet. Kontakta kommunen i de fall som stoppet inte är på din tomt utan i gatan.

Kontaktuppgifter för felanmälan till kommunen: Dagtid under vardagar 0224-74 75 06. Övrig tid 021-35 07 80.

Dricksvatten

För dig med allmänt dricksvatten

Det finns ingen påverkan på det allmänna kommunala dricksvattnet på grund av översvämningarna, dricksvattennätet är ett separat slutet system. Vi tar extra prover för att säkerställa vattenkvaliteten. Det finns inga restriktioner på vattenanvändningen. Du kan till exempel diska, tvätta, duscha och använda toaletten som vanligt.

För dig med egen dricksvattenbrunn

För dig med enskild brunn kan översvämningen påverka ditt dricksvatten. På Livsmedelsverkets webbplats finns bra information om krisberedskap för dig med egen brunn där du kan läsa mer om vad som kan hända med dricksvattnet vid översvämning. Läs mer här: Krisberedskap för dig med egen brunn

Om du har drabbats av översvämning i din fastighet

 1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 2. Kontakta ditt försäkringsbolag, som kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet.
 3. Dokumentera med bilder och text händelseförloppet.
 4. Anmäl översvämningen till Sala kommun via e-post: kommun.info@sala.se, kom ihåg att ange:
 • Namn och personnummer.
 • Adress och fastighetsbeteckning.
 • Mobilnummer och e-postadress.
 • Beskriv händelseförlopp - Hur och var kom vattnet in?
 • Övrig information, till exempel: Hur högt stod vattnet, vilken färg hade det och när på dygnet inträffade översvämningen?
 • Bifoga eventuella bilder.
Om du inte har möjlighet att skicka e-post, skriv ner uppgifterna på papper och posta till Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala.
OBS! Anmälan är inte är en skadekravsanmälan för eventuella anspråk på ersättning. Varje ärende utreds alltid för att säkerställa ansvarig för översvämningen eller skadorna. Vi kontaktar dig om det finns behov av kompletterande uppgifter eller när beslut finns i ärendet.

Övriga anmälnings- / informationsärenden

Har du andra anmälnings- / informationsärenden kring översvämningen?

Skicka e-post till Sala kommun via e-post: kommun.info@sala.se. Kom ihåg att ange:

 • Kontaktuppgifter
 • Vad
 • Var

Behöver du ställa upp en container?

För att få ställa upp en container på allmän platsmark, till exempel en kommunal väg, krävs ett tillstånd i form av upplåtelse av allmän platsmark. Detta tillstånd utfärdas och ansöks hos Polismyndigheten.

För trafikens säkerhet, undvik att ställa containern på allmän gata. Ställ containern i den mån det är möjligt på din egen fastighet, till exempel på din uppfart, och flytta i stället ut bilen på gatan.

Känner du oro eller nedstämdhet?

Det finns stöd att få för dig som känner oro.

För barn och unga som känner oro

Information till barn och unga

Anmäl vägskador som kan vara till fara eller risk

Om du vet eller ser vägskador i Sala kommun som kan vara till fara eller risk och som uppstått på grund av tidigare skyfall eller de översvämningar som drabbat Sala kommun.

Anmäl vägskadorna genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

Anmäl vägskador som kan vara till fara eller risk till: kommun.info@sala.se

Trafikinformation

Trafikinformation från Trafikverket

Med anledning av vattenmängderna påverkas trafiken och vägarna på många platser i länet. Via Trafikverkets trafikinformation får du uppdaterad information:

Detta gör Sala kommun

Sedan kl 18:00 fredag den 1/9 har arbete pågått med avhjälpning med höga vattenflöden. Vi jobbar för fullt tillsammans med övriga aktörer så som Räddningstjänsten och sanerare. Vissa hushåll saknar också el på grund av höga vattenflöden.

Sala kommun är sedan lördag morgon (2/9) i stabsläge för att hantera situationen och säkra kommunens uppdrag och verksamheter.

Presskontakt

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande
070-161 85 82, amanda.lindblad@sala.se

Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 10, daniel.holmvin@sala.se

Pressbilder på tjänstepersoner i Sala kommun

Bilder från Sala - fria för media att använda

 

Publicerad 2023-09-11 14:24:30

Avslutat stabsläge kring situationen med översvämningarna

Sala kommun har från och med idag den 11 september, kl. 14.00  avvecklat sitt stabsarbete kring översvämningarna.

Situationen bedöms vara stabil. Kommunen fortsätter att följa utvecklingen och har fortsatt beredskap ifall läget skulle förändras.

Publicerad 2023-09-11 08:53:17

Arbetet fortgår

Arbetet för att avhjälpa olika konsekvenser av översvämningen fortgår.

Publicerad 2023-09-08 13:16:37

Avloppsproblem efter översvämningen

Om du har problem med ditt avlopp efter översvämningen så ber vi dig att i första hand kontakta en spolbil för avhjälpning. Det kan till exempel vara om vattnet inte rinner undan eller om du hör "kluckljud" i avloppet. Kontakta kommunen i de fall som stoppet inte är på din tomt utan i gatan.

Kontaktuppgifter för felanmälan till kommunen: Dagtid under vardagar 0224-74 75 06. Övrig tid 021-35 07 80.

Publicerad 2023-09-06 19:59:05

Anmäl vägskador som kan vara till fara eller risk

Om du vet eller ser vägskador i Sala kommun som kan vara till fara eller risk och som uppstått på grund av tidigare skyfall eller de översvämningar som drabbat Sala kommun.

Anmäl vägskadorna genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

Anmäl vägskador som kan vara till fara eller risk till: kommun.info@sala.se

Publicerad 2023-09-06 08:34:40

Uppdatering angående gatorna i Sala stad

Bron över Sagån (Långgatan)

Bron över Sagån vid reningsverket (Långgatan) kommer fortsatt vara avstängd tills vattnet har sjunkit och den har besiktats. Vi vet ännu inte när det kan ske.

Väsbygatan

Det är rekommenderad hastighet 30 km/h på Väsbygatan på sträckan mellan rondellen vid väg 56/72 (Uppsalavägen) och järnvägsstationen.

Publicerad 2023-09-05 11:30:19

Förorenat översvämmat vatten

Det är inte säkert för människor eller husdjur att använda, vara eller bada i det översvämmade vattnet, på grund av risken för utsläpp från avloppssystemet. Det är viktigt att tänka på hygienen, se till att tvätta händerna om du har kommit i kontakt med förorenat vatten.

Publicerad 2023-09-05 08:20:56

Arbetet fortgår

Arbetet för att avhjälpa olika konsekvenser av översvämningen fortgår.

Publicerad 2023-09-04 19:09:51

Information om vilka gångstråk som är avstängda i Sala

Där översvämningen varit som värst har gångstråken förstörts. Det har till exempel blivit stora gropar i gångstråken och det kan bli fler. 

Vi vädjar till alla att respektera avspärrningarna.

Gångstråk i Sala som är avstängda

Publicerad 2023-09-04 16:33:55

Skolbussar från och med 5/9-23

Inventeringen av de vägar som skolbussarna kör är nu gjord. Generellt kan sägas att vägarna var i bättre skick än väntat. Trafiken kommer därför att återupptas för samtliga skolbussar, men flera av dem har justerade rutter.

Justerade rutter

För de skolor som har justerade rutter och/eller hållplatser bör ni ta del av bifogat dokument för att se om och hur ni påverkas av detta. Drabbade skolor är:

 • Kila
 • Ransta
 • Varmsätra

Skolskjutsar per skola från och med 5/9 (pdf)

Turerna till bad, slöjd, hemkunskap och idrott går som vanligt.

Rutterna gäller från och med 230905 tills annat meddelas.

Läs mer

Skolbussar från och med 5/9-23

Publicerad 2023-09-04 16:06:37

Flera busshållplatser i Sala kommun avstängda

På grund av översvämningar stängs en del busshållplatser på linje 60, 66 och Silverlinjen av i Sala kommun. För information om vilka linjer och hållplatser som påverkas, se VL:s trafikinformation.

I VL:s trafikinformation finns det hänvisning till vilka hållplatser du kan använda i stället.

Publicerad 2023-09-04 14:35:16

Arbetet fortgår

Arbetet för att avhjälpa olika konsekvenser av översvämningen fortgår.

Publicerad 2023-09-03 15:44:23

Skolbussar inställda 4/9

Det kraftiga regnet har gjort många vägar oframkomliga. Skolbussarna är hårt drabbade då de kör på otaliga småvägar ute på landsbygden. 

Av säkerhetsskäl ställs all trafik med Axelssons skolbussar in under måndagen 4/9.

Chaufförerna kommer i stället att inventera sina sträckor och se var de kan köra. Om möjligt kommer de att köra hem-turerna, men det är inget att räkna med. Axelssons kommer att ringa till alla föräldrar de har telefonnummer till.

Efter inventering av aktuella vägar fattas nytt beslut inför tisdagen.

Eventuella uppdateringar om skolskjuts måndag 4/9

För eventuella uppdateringar om skolskjutsen under måndag 4/9: Trafikmeddelande - Samtliga skolbussar inställda 4/9

Information om VL:s trafik

För information om VL:s trafik vänligen sök aktuell information på www.vl.se

Publicerad 2023-09-03 14:36:23

Avstängda gator i östra Sala stad på grund av översvämningar

Fabriksgatan, Långgatan och del av Väsbygatan är de kommunala gatorna som tillsvidare stängs av på grund av översvämning. Avspärrningarna kan justeras beroende på hur vattennivån förändras. Avspärrningarna kan justeras beroende på hur vattennivån förändras.

Vi vädjar till alla att respektera avspärrningarna. Det finns till exempel risk för underminering eller hål i gatorna som inte syns men som skadar din bil. Vattnet på gatorna är också otjänligt vatten.

För kartbild och eventuella uppdateringar kring avspärrningarna se trafikmeddelandet:

Publicerad 2023-09-03 12:42:32

Kontaktcenter öppet för telefonsamtal kl 13-17 söndag 3/9

Om du har frågor och funderingar om den pågående situationen med de höga vattenflödena kan du kontakta vårt kontaktcenter via telefon på nummer 0224-74 70 00.

Kontaktcenter tar emot samtal söndag 3 september klockan 13.00-17.00.

Kontakt

Kontaktcenter
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se