StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKommunstyrelsen i korthet – 16 augusti 2023
Nyhet
Publicerad 2023-08-16
Uppdaterad 2023-08-17 16:11

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 16 augusti 2023.

Exploateringsprojekt Ransta Bältarhagen

I samband med kommunstyrelsens ledningsutskott i februari 2023 fattades beslut om att starta exploateringsprojekt Ransta Bältarhagen som är en följd av den befintliga detaljplan som fastslogs 29 november 2021.

På Kommunstyrelsens sammanträde 16 augusti 2023 beslutades det att samhällsbyggnadskontoret ska fortsätta att genomföra exploateringsprojektet Ransta Bältarhagen utifrån uppdaterat underlag.

Detaljplanen består av 27 småhustomter och en större tomt för ett flerfamiljshus om 6–10 lägenheter.

"Med det här beslutet tar vi nästa steg för fler bostäder i Ransta vilket är väldigt positivt. Att vi fortsätter med exploateringsprojektet visar att vi går vidare på den inslagna vägen med målsättningen att vara en växande kommun. Jag ser fram emot att se området växa fram kommande år." – Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Lars Wedlin, samhällsbyggnadschef, 0224-74 75 71, lars.wedlin@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Mer företagsvänliga avgifter för livsmedelskontroll

Den 1 januari 2024 ändras reglerna för hur kommuner ska ta betalt för tillsyn hos verksamheter som säljer och serverar livsmedel.

Från och med nästa år betalas tillsynen i efterhand – efter att kommunens inspektörer varit på besök. Fram till nu har kommunen istället varit tvungen att ta ut en fast avgift i början av varje år. Nu kopplas istället betalningen till att tillsynen genomförs. Och en faktura kommer till företaget i anslutning till tillsynstillfället.

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 16 augusti fastställt förslaget till modell, som nu går vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Den nya avgiftsmodellen är tänkt att börja gälla från 1 oktober 2023.

"Den nya taxemodellen är en del av ett förbättrat företagsklimat i Sala kommun. 

Förändringen innebär en förbättring för alla de företag som med ordning och reda sköter sin verksamhet samt att ingen kommer att behöva betala i förväg för den tillsyn som ska bedrivas." – Viktor Kärvinge, ordförande Bygg- och miljönämnden, Sala kommun.

Kontakt

Viktor Kärvinge, ordförande Bygg- och miljönämnden, viktor.karvinge@sala.se

Lars Wedlin, samhällsbyggnadschef, 0224-74 75 71, lars.wedlin@sala.se

Val av strategisk inriktning för Bergslagsgården

På ledningsutskottet den 25 maj 2022, § 100, beslutades att uppdra till Tekniska kontorets lokalstrateg att i samråd med stadsträdgårdsmästare och kommunjurist utreda möjligheten att försälja Bergslagsgården.

På kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti 2023 beslutades det att det strategiska alternativet ”Kulturskatten” väljs, för vidare utredning, samt att resultat av utredningen presenteras på ledningsutskottets sammanträde i januari 2024.

"Byggnaden, som är ett av Salas äldstas hus, har en given plats i Brunnsparken, där huset stått sedan flera hundra år tillbaka. Huset uppfördes från början som sjukstuga men verksamheten lades ned i samband med invigning av Salas lasarett under senare delen av 1800-talet. Under följande år har huset använts som bland annat kontor, fackexpedition, vandrarhem men även som privatbostad.

Att nu kunna se möjlighet att förvalta det kulturhistoriska arv är väldigt positivt för området. Det finns potential att skapa en större attraktivitet i Brunnsparken som dels kan bidra till en trivsam samlingspunkt men som även kan bidra till ökad trygghet och säkerhet.

I arbetet utreds om och hur byggnaden skulle kunna nyttjas och vilka anpassningar som skulle behöva göras för att möta dagens krav på tillgänglighet, utrymning samt specifika verksamhetskrav. Vidare utredning får visa vad som är möjligt samt vilka investeringar som i sådant fall krävs." – Åsa Agemalm, lokalstrateg.

Kontakt

Åsa Agemalm, lokalstrateg, 0224-74 74 06, asa.agemalm@sala.se

Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, 0224-74 71 00, amanda.lindblad@sala.se

Protokoll och ärendehandlingar

Protokoll och ärendehandlingar finns att ta del av för specifikt sammanträde. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras när det är justerat.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se