Pressmeddelande 2022-05-20 Sala kommun
Logotyp
Publicerad 2022-05-20
Uppdaterad 2022-05-20 10:50

Salas skolor har beviljats drygt 17 miljoner kronor i statligt bidrag för likvärdighet under 2022.

Det är ett statsbidrag som blivit större för varje år. Inför årets ansökan blev Sala en av de kommuner som valdes ut för särskild granskning. 

Skolverket som utfört granskningen har inga invändningar, och har nu beviljat hela det belopp som Sala kommun kunde få ta del av enligt fördelningen och därför ansökt om. 

Det är mycket glädjande och visar att vi satsar på rätt områden för ökad likvärdighet, säger skolchef Anna Wiklund. 

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har egentligen utgått från att få statsbidraget och har under våren därför bedrivit verksamhet som om pengarna redan beviljats. Bidraget har funnits i flera år, och att plötsligt ta bort insatserna i avvaktan på granskningens resultat, skulle ha ställt till stor oreda, enligt skolchefen. 

Vi har varit noggranna med att redovisa vad vi vill satsa på och har känt oss trygga med att vi gjort rätt, säger Anna Wiklund. 

Ändå fanns oro att man skulle få viss bakläxa vid granskningen, så att planeringen skulle behöva göras om eller de totala insatserna minskas. Pengarna används på olika sätt i olika kommuner. 

Enligt skolverket är det viktigt att insatserna tar sikte på långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Bidraget kan till exempel användas till att utöka insatser som redan genomförs. Det får däremot inte användas för att ersätta kostnader för ordinarie verksamhet, alltså sådant kommunen är skyldig att genomföra enligt lagen. Kommunen kan inte spara genom att använda statsbidraget istället. 

Nästan hela beloppet går till löner, främst till lärartjänster. 

I Sala görs extra satsningar på läsinlärning, läsförståelse, språklig förmåga och digital kompetens. Bidraget har till stor del finansierat den mediaenhet som finns, med förstärkta skolbibliotek. Där finns förutom den normalt lagstiftade verksamheten, bland annat bibliotekspedagoger och läsfrämjande pedagoger. Flera har dubbel kompetens och är i grunden både lärare och skolbibliotekarier. Nära samverkan sker också med IT-pedagoger. Totalt går cirka 6 mkr av likvärdighetsbidraget från staten till mediaenheten. 

Den centrala elevhälsan med specialpedagoger, kuratorer, psykologer, etcetera har förstärkts med cirka 3 mkr. 

Ytterligare 3 mkr satsas på det Sala kallar tillgängliga lärmiljöer, som är ett bredare begrepp för det som allmänt brukar kallas NPF-säkring. Det senare är i första hand riktat till elever med neuropsykologiska funktionsvariationer. 

1 mkr går till förbättrad kvalitetsuppföljning i skolan. 

Tidigare statsbidrags-satsningar på fritidshem och lågstadiet är också inbakat i likvärdighetsbidraget. 

Planen som ligger till grund för ansökan har tagits fram tillsammans med rektorer och lärarnas fackliga organisationer. 

Totalt bidrar likvärdighetsbidraget med i runda tal 25 helårstjänster. 2 mkr är avsatta för NPF-investeringar. 

Mer information

Daniel Ahlin, Kanslichef
0224-74 80 06 daniel.ahlin@sala.se
Cecilia Krantz, Rektor Ekebyskolan
0224-74 80 23 cecilia.krantz@sala.se