StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningVad gör du för att minska risken för översvämning?
Nyhet
Publicerad 2021-09-22
Uppdaterad 2021-10-04 07:45

Vatten är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten – alltså regn och smält snö som rinner på våra gator. Dagvattnets dag den 24 september syftar till att få flera att uppmärksamma detta.

Under lång tid har vi påverkat vattnets naturliga kretslopp när vi lett om diken, skapat dagvattennät och hårdgjort ytor som tidigare var gräs, åkermark eller skogsmark. Med hårdgjord yta menas en yta där vatten inte kan infiltrera marken. Allt detta har lett till att vi snabbt får bort regnvattnet från den byggda miljön men det gör även Sala mera känslig för stora eller extrema regn. Vid kraftiga regn är dagvattensystemen för små och vi kan snabbt drabbas av översvämningar som drabbar fastighetsägare och stadens infrastruktur. Det innebär också att dagvatten leds direkt ut i vattendrag och sjöar utan någon rening. 

Varje kvadratmeter hårdgjord yta genererar 1 liter per mm regn. Regnar det 1 mm ger det 1 l vatten för varje kvadratmeter som är hårdgjord.

Tillsammans kan vi hjälpas åt 

Genom att ta hand om de mindre regnen på det ställe där regnet faller ner skapas nya utrymmen i dagvattennätet och risken för översvämning minskar. Istället för att leda bort allt dagvatten kan det användas som en resurs för att skapa grundvatten eller för att vattna växter. Då renas också dagvattnet genom naturens egna processer. För att vi ska kunna lyckas med detta behöver vi alla hjälpas åt. I bilden nedan visas några tips på vad du som fastighetsägare kan göra på din egen fastighet. Ju mer yta på fastigheten som är hårdgjord (exempelvis betong- och asfaltsytor) desto mer åtgärder för fördröjning behövs det. 

  1. Vattentunna - placera en vattentunna vid dina stuprör för att samla regnvatten som sedan kan användas för bevattning. 
  2. Gröna tak - genom att plantera på ett tak kan en hårdgjord yta göras om till en grön yta. 
  3. Gröna ytor och träd - andelen hårdgjord yta på fastigheten kan minskas genom att ha gräsmattor, planteringar, träd med mera. 
  4. Växtbäddar och plantering - regnvatten kan ledas till en växtbädd eller plantering. 
  5. Genomsläpplig beläggning - ytor som parkeringar, uteplatser mm kan byggas upp med beläggningar som kan dränera regnvatten. 
  6. Damm - regnvatten från hårdgjorda ytor kan ledas till en damm med begränsat utflöde. 
  7. Perkolationsbrunn och stenkista - Regnvatten från hårdgjorda ytor kan ledas till en brunn med hål i, en så kallad perkolationsbrunn. Regnvatten från stuprör och hårdgjorda ytor kan anslutas till en stenkista som är nedgrävd på tomten.
Men glöm heller inte bort att underhålla alla dina ledningar inne på fastigheten. Här finns tips och råd om hur du tar hand om ditt ledningsnät.