StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala kommun tidigarelägger miljöåtgärder vid Sala Silvergruva
Nyhet
Publicerad 2021-01-15
Uppdaterad 2021-02-17 07:56

Sala kommun har via Länsstyrelsen i Västmanlands län ansökt till Naturvårdsverket om att få ändra tidplanen för åtgärder i projekt Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån. Anledningen är att kommunen vill ta vara på det faktum att gruvområdet är stängt för turister på grund av pågående pandemin.

I och med tidigareläggandet kan man utföra åtgärder i stora delar av området på Sala Silvergruva samtidigt som man slipper störa turismen i ett senare skede. Helhetsgreppet innebär också en effektivisering av resurser när åtgärden kan utföras tillsammans.

– Undersökningar och åtgärder vid Sala Silvergruva sker varsamt för att inte störa kulturmiljön eller besöksverksamheten vid gruvan. I och med beslutet från Naturvårdsverket kan en stor del av undersökningarna och åtgärderna färdigställas under den tid Sala Silvergruva har stängt för besökare. I vanliga fall så har vi ett stort antal besökare per dag. Den nya tidplanen kommer att underlätta samordningen mellan entreprenaden och turistverksamheten, säger Jennie Hesslöw, VD Sala Silvergruva.

Omfördelning av bidrag till projektet

Bidraget från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Västmanlands län är villkorat till fyra olika projektfaser. Ursprungsplanen var att projektet skulle utföra undersökningar vid Sala Silvergruva samt två mindre miljöåtgärder i den första projektfasen. Projektet hade fått 24 miljoner kronor i bidrag för dessa åtgärder. Resterande åtgärder vid Sala Silvergruva var planerade till fas tre. Projektet har nu fått omföra 56,7 miljoner kronor från fas tre. Pengarna ska användas till att ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom området vid Sala Silvergruva. Sammanlagt beräknas undersökningar och åtgärder under projektets första fas kosta ca 80,7 miljoner kronor.

Sala kommun har fått sammanlagt 150 miljoner kronor i bidrag för hela projektet.
– Omfördelningen av bidrag innebär inte att projektet totalt har fått mer pengar än tidigare. Däremot innebär omfördelningen att större resurser kan läggas initialt på att åtgärda flera områden i följd vid Sala Silvergruva vilket gör användningen av bidrag mer effektiv. Det är också positivt både för besöksverksamheten vid Sala Silvergruva och för miljön att vi tar ett helhetsgrepp om föroreningsproblematiken vid Sala Silvergruva, berättar Hanna Odén som är projektets kontaktperson vid Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Åtgärderna utförs 2020-2023

Den nya tidplanen innebär att alla åtgärder vid Sala Silvergruva genomförs åren 2020-2023. I projektets andra fas, mellan 2023 till 2024, genomförs miljöundersökningar i Pråmån och muddringsmetod bestäms.  En tillståndsansökan för muddring av Pråmån lämnas in till miljödomstolen. Under den tredje fasen planerar projektet att bygga en reningsanläggning som renar vattnet som rinner från gruvområdet till Pråmån och Pråmån muddras.  Projektet i sin helhet beräknas vara slutfört 2028.

Miljöåtgärderna vi genomför syftar till att säkerställa att människor idag och framtida generationer kan vistas på området utan risk för att exponeras för de historiska föroreningarna. Projektet syftar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag.

Under 2019 startade Sala kommun förberedelserna inför åtgärderna som ska minska föroreningar i området Sala Silvergruva och Pråmån. Föroreningarna kommer från den historiska gruvbrytningen inom området. Den verksamhet som har bedrivits har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver.

Projektet ska:

  • ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom centrala delar av området vid Sala Silvergruva.
  • Ta bort förorenade muddermassor som har lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på åns botten.
  • Rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till Pråmån. Denna åtgärd minskar framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms.

Miljöåtgärderna finansieras av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Västmanlands län. 

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Hanna Odén
010-224 92 52 hanna.oden@lansstyrelsen.se

Relaterade kategorier