StartNyheter - listningVentilation i skolan år 2023
Nyhet
Publicerad 2020-10-14
Uppdaterad 2023-11-17 07:28
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Nu har det åter igen blivit dags för miljöenhetens rutintillsyn på skolorna i Sala och Heby kommuner. Senast tillsyn genomfördes låg fokus på skolgårdarna, dess för innan kartlades hur det var ställt med ventilationen i skolorna. Denna gång kommer vi följa upp det sistnämnda.

Enligt lagstiftningen miljöbalken ska lokaler för allmänna ändamål vara utformade och användas så att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

Från er fastighetsägare ska ni kunna få information om vilka flöden som förekommer i skolans lokaler. Ni kan sedan jämföra detta mot antalet personer som faktiskt vistas i era lokaler. På så sätt kan ni se om de allmänna råden efterlevs.

Räkneexempel

I exemplet nedan är flödena för låga i förskoleklassen, år 1 och år 2. Inga beräkningar är gjorda för kapprum, korridor och personalrum. Detta då det inte är utrymmen som eleverna nyttjar varaktigt. 

  • Grupprum: 7 liter x 8 personer + 0,35 liter x 30m² = 66,5 liter
  • Förskoleklass: 7 liter x 32 personer + 0,35 liter x 60m² = 245 liter
  • År 1: 7 liter x 26 personer + 0,35 liter x 60m² = 203 liter
  • År 2: 7 liter x 28 personer + 0,35 liter x 60m² = 217 liter
  • År 3: 7 liter x 25 personer + 0,35 liter x 60m² = 196 liter
  • År 4: 7 liter x 22 personer + 0,35 liter x 60m² = 175 liter
  • Matsal: 7 liter x 75 personer + 0,35 liter x 90m² = 556,5 liter

Inför tillsynen

Inför miljöenhetens tillsyn på skolorna vill vi att du som rektor tar fram ovanstående uppgifter. Detta kan t ex ske genom att ritningar tas fram över skolans lokaler där flöden och personantal noteras i respektive utrymme på ritningen. Uppgifterna ska ha inkommit till miljöenheten senast den 30 november år 2023. När miljöenheten mottagit uppgifterna, bokar miljöenheten in en tid för tillsyn på er skola. 

Efter tillsynen

I de fall Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte uppfylls, kommer skolan bli ålagda att åtgärda detta. Det kan t ex innebära att skolan behöver se över hur man nyttjar lokalerna eller att ventilationsåtgärder behöver vidtas.

 

FAQ

Fråga: Gäller de allmänna råden om ventilation både barn och vuxna?
Svar: Ja, kravet på 7 liter per sekund och person är ett snittvärtde som gäller samtliga personer. Dock är det extra viktigt att ha en bra ventilation i lokaler där barn vistas. Detta då de är känsligare för föroreningar i luften, och då otillräcklig ventilation ger ökad sjukfrånvaro och försämrad prestation.

Fråga: Måste rektorerna ha koll på miljöbalken?
Svar: Det ställs höga krav på dagens rektorer. Utöver att leda och samordna det pedagogiska arbetet behöver man som rektor ta beslut och utöva det ansvar som framgår av skollagstiftningen och andra lagstiftningar. Detta innebär att man som rektor behöver ha ett hum om vad lagen miljöbalken omfattar, för att kunna tillförsäkra barnen en god miljö. Rektorn behöver inte kunna vad som gäller utantill, men behöver veta var man finner informationen och var man eventuellt kan sända frågor vidare för att se till att lagkraven i miljöbalken efterlevs. Läs gärna informationsmaterialet på länkarna nedan, som är på några få sidor.

Kontakt

Emelie Jangholt, Miljöinspektör
0224-74 73 78 byggmiljo@sala.se
Kajsa Vestman, Miljöinspektör
0224-74 73 73 byggmiljo@sala.se