Nyhet
Publicerad 2019-08-15
Uppdaterad 2020-01-17 14:55

Både ris och ros blir det när Salaborna tycker till om kommunens skötsel av gator, parker, avfallshantering, service samt vatten- och avlopp.

Så här tycker Salaborna att kommunen sköter sig

Det är i den riksomfattande enkätundersökningen ”Kritik på teknik” som Salas invånare har fått möjlighet att tycka till om kommunens verksamheter på de tekniska områdena.

Teknikkritik - gator, kollektivtrafik, parkeringar, avfallshantering med flera teknikområden
Fyra av tio Salabor tycker att kommunens gator och vägar kan bli bättre. Sju av tio kommuninvånare tycker att det är lätt att hitta en ledig parkeringsplats. Bara en av tio Salabor åker buss minst en gång i veckan. Salaborna är i överlag nöjda med avfallshanteringen i kommunen.

Gator och vägar

Salas invånare tycker att det är rent och snyggt på kommunens torg och trottoarer. Däremot finns det ett visst missnöje med standarden på kommunens gator och vägar. Där är drygt fyra av tio invånare negativt inställda.

I årets undersökning är också fler missnöjda med hur snöröjning och halkbekämpning sköts, i jämförelse med resultatet från 2016 års undersökning.

Parker och lekplatser

Nio av tio invånare som använder Sala kommuns parker är nöjda med hur de sköts. Av de som använder de kommunala lekparkerna och lekplatserna är också nio av tio positivt inställda till skötseln av dessa och till de lekredskap som barnen erbjuds.

Vatten och avlopp

De allra flesta invånare i Sala kommun har en positiv inställning till kvaliteten på kranvattnet, vilket är det näst bästa resultatet bland samtliga deltagande kommuner i årets undersökning.

Andelen invånare som inte har upplevt några störningar i vattenförsörjningen till sin bostad de senaste tolv månaderna är hög. Drygt åtta av tio har angivit att de inte varit utsatta för några störningar.

Avfall och avfallshantering

Kommuninvånarna är överlag positivt inställda till samtliga typer av avfallshantering som denna undersökning berör.

Merparten är positivt inställda till hur hämtning av avfall vid bostaden fungerar, liksom till hur det fungerar vid inlämning av avfall till kommunens återvinningscentral. Dessutom anser nära nio av tio att de är tillräckligt informerade om hur avfall ska sorteras.

Resande

Merparten av Salas invånare åker bil minst någon gång i veckan. Betydligt färre använder allmänna färdmedel som buss. Endast en av tio har uppgett att de gör det minst någon gång i veckan.

Sju av tio kommuninvånare tycker att det är lätt att hitta en ledig parkeringsplats när affärerna har öppet.

Kommuninformation och kommunkontakter

Drygt var femte kommuninvånare har angivit att de har varit i kontakt med kommunen i något ärende de senaste tolv månaderna. Av dessa är drygt fyra av tio positivt inställda till sin kontakt med kommunen.

Om undersökningen

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att delta i den här enkätundersökningen ”Kritik på teknik”. I den får kommuninvånarna tycka till om hur den kommunala skötseln av gator, parker, vatten, avlopp, avfallshantering samt hur kommunikationen med kommunen fungerar.

Syftet med undersökningen är att kommunerna ska kunna bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar, samt att ta reda på om kommunen lever upp till medborgarnas krav på god service eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

I Sala kommun valdes 500 invånare slumpmässigt ut och erbjöds att delta i enkäten. Totalt valde 235 av dem att svara på enkätfrågorna. Det ger en svarsfrekvens på 47 procent. En svarsfrekvens på över 45 procent betraktas som mycket bra och visar på att undersökningen är relevant för kommuninvånarna och att frågeformuläret är väl utformat för en bred målgrupp.

Undersökningen har genomförts av Institutet för kvalitetsindikatorer AB.

Rapportbilaga

Rapportbilaga Teknikkritik Sala kommun (pdf)

Kontakt

Åsa Kling, Teknisk chef
0224-74 74 01 asa.kling@sala.se

Relaterade kategorier