StartBredbandsutbyggnad
Informationstjänst
Publicerad 2021-03-03
Uppdaterad 2023-02-14 14:14

Sveriges regering har visionen ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion.

Efterfrågan på fiber är stor i kommunen. Speciellt på landsbygden är bredband med hög kapacitet många gånger av stor vikt för att människor ska kunna driva egna företag och både skogs- och jordbruksnäringen gynnas av en väl fungerande stabil infrastruktur. En bra internetanslutning ger också möjligheter till att delta i telefonmöten, arbeta hemifrån eller studera på distans.

Marknaden för bredbandsutbyggnad

Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad och fibernät byggs därför ut av olika nätägare/fiberleverantörer. Sala kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer.

Kommunen är inte bunden till något speciell aktör i bredbandsutbyggnaden. Kommunens ansvar i bredbandsutbyggnaden är att underlätta för nätägare/fiberleverantörer. Det kan till exempel handla om att vara behjälplig med planeringsunderlag, kontakter och strategimöten.

Sala har en stor landsbygd och det har ännu inte varit möjligt för nätägare/fiberleverantörer att på kommersiella villkor bygga ut fibernät till alla delar av kommunen.

Tillgången till bredband i Sverige

Bredbandskartan innehåller sex olika kartor som visar:

 • tillgången till bredband i Sverige (teknik och hastighet)
 • nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats
 • tillgången till snabbt bredband i områden där stödmedel ska sökas

bredbandskartan.se

Aktiv bredbandsutbyggnad i Sala kommun

De nätägare/fiberleverantörer som för närvarande är aktiva med bredbandsutbyggnad i Sala kommun är:

Det finns också fibernät som har byggts ut av lokala föreningar i en del områden i kommunen.

Lokalt engagemang

I Sala kommun finns ett stort lokalt engagemang för att få snabbt bredband och det finns flera lokala grupper som på olika sätt arbetar för att fibernät ska byggas ut i deras område. I vissa fall har man i en förening själva byggt ut och i andra fall samarbetar man med en nätägare/fiberleverantör.

Byanätsforum är en plattform för grupper som själva bygger ut bredbandsnät. På deras webbplats finns samlad information om stegen för att bygga ut ett byanät. Byanätsforumet är ett stöd för bredbandsföreningar med information, nätverk, rådgivning och företrädarskap.

byanatsforum.se

Rådgivning

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning. Telekområdgivarna tar emot frågor och klagomål från konsumenter som har fått ett erbjudande om att få en fiberanslutning till fastigheten. Information om fiber och vad som är bra att tänka på inför ett eventuellt avtal om fiberanslutning.

Telekområdgivarna

Olika bredbandstekniker

Det finns olika tekniker för bredband och vilken man ska välja beror på vilken internetanvändning man har och vilka förutsättningar som finns i området man bor i. På bredbandsforum finns vägledning i hur du kan tänka när du väljer bredband.

Bredbandsforum

Ekonomiskt stöd för bredband

På Post- och telestyrelsens (PTS) webbplats kan du läsa om det bredbandsstöd som PTS erbjuder.

Post- och telestyrelsens (PTS) – bredbandsstöd

Bredband i Sverige

I slutet av 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi: Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi.  I strategin höjs målen, och man lyfter betydelsen av både fast och mobilt bredband. Vidare utreds olika aktörers roll för att nå dessa mål och insatsområden och åtgärder presenteras.

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi och bidrar till att målen i strategin uppnås. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad för att identifiera hinder och hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet. 

Bredbandsforum

Frågor och svar

Sala kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer. Sala kommun ansvarar i och med det inte för utbyggnaden av fiber i kommunen.

Kommunen är inte bunden till något speciell aktör i bredbandsutbyggnaden. Kommunens ansvar i bredbandsutbyggnaden är att underlätta för nätägare/fiberleverantörer. Det kan till exempel handla om att vara behjälplig med planeringsunderlag, kontakter och strategimöten.

 

 • Om du har ett avtal om fiber kan den nätägare/fiberleverantör som du har avtal med ge svar på din fråga.
 • Om du inte har avtal om fiber behöver du kontakta en nätägare/fiberleverantör och göra en intresseanmälan.

Nätägare/fiberleverantörer som är aktiva med bredbandsutbyggnad i Sala kommun:

 • IP-Only
 • Open Infra
 • Telia (Svenska stadsnät)

På bredbandskartan.se kan du söka i en karta och se vilka leverantörer av olika tekniker som finns inom en radie. Du kan också söka efter vilka nätägare/fiberleverantörer som finns i närheten.

bredbandskartan.se

 • Om du har ett avtal om fiber behöver du kontakta det nätägare/fiberleverantör som du har avtal med.
 • Nätägare/fiberleverantörer som är aktiva med bredbandsutbyggnad i Sala kommun:
  • IP-Only
  • Open Infra
  • Telia (Svenska stadsnät)
 • På telekområdgivarna finns mycket information om avtal och beställningar, du kan också skicka frågor till dem. www.telekomradgivarna.se/fiber
 • Sala kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer. Sala kommun ansvarar i och med det inte för utbyggnaden av fiber i kommunen.
 • Kommunen är inte bunden till något speciell aktör i bredbandsutbyggnaden. Kommunens ansvar i bredbandsutbyggnaden är att underlätta för nätägare/fiberleverantörer. Det kan till exempel handla om att vara behjälplig med planeringsunderlag, kontakter och strategimöten.
 • Sala kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer. Sala kommun ansvarar i och med det inte för utbyggnaden av fiber i kommunen.
 • Om du har ett avtal om fiber behöver du kontakta den nätägare/fiberleverantör som du har avtal med.
 • På telekområdgivarna finns mycket information om avtal och beställningar, du kan också skicka frågor till dem.
  www.telekomradgivarna.se/fiber
 •  Nätägare/fiberleverantörer som är aktiva med bredbandsutbyggnad i Sala kommun:
  • IP-Only
  • Open Infra
  • Telia (Svenska stadsnät)
 • Sala kommun äger eller driver inte infrastrukturen för bredband. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata aktörer. Sala kommun ansvarar i och med det inte för utbyggnaden av fiber i kommunen.
 • Kommunen är inte bunden till något speciell aktör i bredbandsutbyggnaden. Kommunens ansvar i bredbandsutbyggnaden är att underlätta för nätägare/fiberleverantörer. Det kan till exempel handla om att vara behjälplig med planeringsunderlag, kontakter och strategimöten.
 • Kontakta den nätägare/fiberleverantör du skrivit avtal med. 
 • På telekområdgivarna finns mycket information om avtal och beställningar, du kan också skicka frågor till dem.
  www.telekomradgivarna.se/fiber 
 • Nätägare/fiberleverantörer som är aktiva med bredbandsutbyggnad i Sala kommun:
  • IP-Only
  • Open Infra
  • Telia (Svenska stadsnät)
 • På bredbandskartan.se kan du söka i en karta och se vilka leverantörer av olika tekniker som finns inom en radie. Du kan också söka efter vilka fibernätägare som finns i närheten.
  www.bredbandskartan.se 
 • På privat mark behöver fastighetsägaren/markägaren kontakta företaget som utfört fibernedläggningen.
 • På kommunens mark eller där kommunen är väghållare kontaktar kommunen företaget som utfört fibernedläggningen.
 • Du kan också göra en felanmälan till kommunen om det rör kommunens mark eller där kommunen är väghållare.
  www.sala.se/info/16274 
 • Markavtal
  De nätägare/fiberleverantörer som har nät eller aktivt bygger ut nät har markavtal från kommunen. Markavtal är ett avtal som ger nätägare tillåtelse att ha ledningar i kommunens mark. Markavtalet ger en generell rätt, på kommunens mark i hela kommunen. 
 • Schakttillstånd
  Nätägare/fiberleverantörer behöver ansöka om schakttillstånd inför varje grävarbete.
  Schakttillstånd behöver sökas inför ett grävarbete som ska göras i kommunens mark eller där kommunen är väghållare. Syftet är att hitta den bästa sträckningen för att minska problem eller skador på t.ex. andra ledningar, träd, gator. Fler företag kan söka schakttillstånd i samma område och samma sträcka. 

Ordlista - begrepp

Anslutningsgrad – Hur många i ett område som tecknar avtal med en leverantör. I de flesta fallen krävs en anslutningsgrad på över 60 % av hushållen för att byggnationen av fiber ska påbörjas. Kraven på anslutningsgrad kan dock variera. På landsbygden med långa avstånd kan kraven på anslutningsgrad vara högre.

Fiber – ett system för överföring av signaler i form av ljus som möjliggör överförande av datakommunikation över långa sträckor med mycket hög bandbredd och överföringskapacitet.

FWA – När det inte finns möjlighet att bygga ett fibernät i direkt anslutning till ett hus eller i ett glesbygdsområde, kan man genom kombinerade tekniker skapa en access för varje enskild fastighet. Genom radiolänk transporteras signal via mast, ansluten till ett fibernätverk. För att vidare få signal ända fram, kopplas en så kallad FWA. FWA är en fast, trådlös signal som är specifik för en fastighet.

Kanalisation – rör som är nedgrävda i förberedelse för att senare blåsa optisk fiber genom.

Kommunikationsoperatör – Den aktör som hanterar trafiken i nätet och sköter den plattform där kunderna kan välja bland ett utbud av tjänsteleverantörer.

Markavtal – markavtal är ett avtal som ger nätägare tillåtelse att ha ledningar i kommunens mark, det ger en generell rätt i hela kommunen.

Nätägare/fiberleverantör – De aktörer som bygger och äger nätet. Det företag som du ingår avtal med om leverans av fiberanslutning hem till dig.

Schakttillstånd – schakttillstånd behöver sökas inför att ett grävarbete ska göras i kommunens mark eller där kommunen är väghållare. Syftet är att hitta den bästa sträckningen för att minska problem eller skador på t.ex. andra ledningar, träd, gator. Fler företag kan söka tillstånd i samma område och samma sträcka.

Stamnät – ett regionalt eller rikstäckande nät av fiberkablar från vilket övriga lokala förgrenas ifrån.