StartÄldre - Vilket stöd kan man få?
Informationstjänst
Publicerad 2023-10-01
Uppdaterad 2024-05-03 11:32

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån ditt behov. Vi hjälper dig så du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.

Vår målbild

Vår målbild är att alla ska kunna bo kvar så länge som möjligt i sitt ordinära boende. Detta är förankrat i de riktlinjer för biståndsbedömning av insatser (se relaterade dokument) som Vård- och omsorgsnämnden fattat beslut om.

Som ett led i att utöka möjligheten med den s.k. kvarboendeprincipen finns möjlighet till hemrehabilitering. Det medför stora krav på verksamheterna att möta individen utifrån den enskildes situation, finna vägar för samarbete, nyttja varandras kunskaper och erfarenheter samt alltid sätta den enskilde individen i centrum.

Mötesplatser/dagverksamhet

Mötesplatserna är uppdelade i två enheter. En med inriktning minnes- och demensproblematik (Solvändan på Johannesbergsgatan 2) och en med inriktning på aktiviteter för social samvaro och lättare rehabiliteringsträning. Dessa finns på Jakobsbergsgården och Björkgården. Mötesplatserna  är i första hand riktade till personer boende i ordinärt boende.

Länk till mötesplatserna

Hemsjukvård och Rehabilitering

Rehabilitering handlar om att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna klara sitt dagliga liv efter skada eller sjukdom.

Rehabteamet är en enhet inom Vård och omsorg på Sala kommun som tillhandahåller rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning i ordinärt och särskilt boende. Vid enheten finns legitimerade fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt rehabassistent.
Rehabteamet når du säkrast på vardagar kl. 8.30–10.00. Telefon: 0224-74 93 49.

Hemsjukvård är en enhet inom Vård och omsorg i Sala kommun som tillhandahåller hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Vid enheten finns legitimerade specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor.

Länk till kontaktobjektet Hemsjukvård och Rehabilitering.

 

Rätt till vård och omsorg

När en person har svårt att klara av sina vardagliga aktiviteter kan han/hon söka hjälp hos kommunen. För att söka ett stöd från kommunen behöver man göra en ansökan. Man kan även kontakta kommunens handläggare för att få information.

Ansökan görs om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen av den enskilde eller en legal ställföreträdare.

"Rätt till bistånd för livsföring i övrigt föreligger när personen på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala skäl eller av annan orsak behöver hjälp och stöd i den dagliga livsföringen och själv inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Rätten till bistånd förutsätter att biståndet är nödvändigt för en skälig levnadsnivå samt att sökande själv saknar möjlighet att skaffa sig vad han eller hon behöver. Regeln preciserar inte vilka slags insatser personen har rätt till eller hur långt kommunens biståndsskyldighet sträcker sig. Någon rätt att välja insats finns därför inte. Det prövas i en individuell bedömning av personens ansökan".

Länk till ansökningstjänsten Bistånd enligt socialtjänstlagen - Ansökan

Länk till biståndshandläggare

Bostäder för äldre

När man blir äldre kan det vara bra att planera sitt boende i god tid. I Sala kommun finns en del seniorbostäder.

Seniorbostad

En seniorbostad är en bostad vars standard är anpassad för äldre. Det gäller till exempel framkomlighet, utrymme för rollator, rullstol eller andra hjälpmedel samt väl planerade och rymliga hygienutrymmen. Hiss finns från markplan och ibland finns tillgång till gemensamma lokaler och vissa servicefunktioner.

Att flytta till en seniorbostad kräver inget biståndsbeslut, utan det är ett val man gör själv för att förbättra den egna boendesituationen.  Seniorbostäder finns i hyresrätts- och bostadsrättsform.

För mer information, länk till Salabostäder.

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om bostadstillägg bör du göra en preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du inte möjlighet att göra det kan du ringa kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Preliminär beräkning

 

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast på Pensionsmyndighetens webbplats. Vill du använda blankett finns den att ladda ned eller så beställer du en via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att du fyller i blanketten korrekt och komplett för att undvika lång handläggningstid. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående.

Ansökan 

Broschyrer och blanketter

Särskilt boende för äldre

I Sala kommun arbetar man efter den så kallade kvarboendeprincipen. Begreppet innebär generellt att den som har behov av vård- och omsorgsinsatser inte skall behöva flytta, utan att det för individen ska finnas alternativa lösningar som möjliggör kvarboende i den egna bostaden.

När omsorgsbehovet är så stort att man trots olika insatser inte kan bo kvar i sin bostad kan man ansöka om ett särskilt boende för äldre. När man ansöker till ett särskilt boende för äldre är det omsorgsbehovet som styr vilket av kommunens boenden man erbjuds plats på.

Till kontaktsida  Särskilt boende för äldre

Värdighetsgarantier

Vi garanterar att du varje vecka får en tid med din kontaktman där du bestämmer vad ni ska göra.

Parboendegaranti

Enligt gällande bestämmelser i socialtjänstlagen har makar eller sambor/partner, som tidigare sammanbott och som vill fortsätta bo tillsammans i särskilt boende, rätt till parboende. Detta innebär att personer utan eget behov eller beslut om insats i form av särskilt boende har rätt att sammanbo med sin partner som beviljats plats i ett boende.

För mer information kontakta biståndshandläggare.

Kvalitet inom Vård och Omsorg

För att utveckla servicen och kvaliteten inom Vård & Omsorg i Sala är det viktigt att ta reda på brukarnas uppfattning om nyttan och tillfredsställelsen med insatta åtgärder.

Vi behöver din hjälp med att säkerställa kvaliteten

För vår uppföljning av hur bra brukarna upplever att våra omsorgsåtgärder fungerar så finns en rutin för synpunkter, klagomål och förslag.

Länk till tjänsten Synpunkter, klagomål och förslag inom vård- och omsorg 

Kvalitetsmål för vård och omsorg

Se verksamhetsplan (relaterade dokument).

Mer information

Kontaktlänkar till verksamhetschefer Malin Johansson, för särskilt boende för äldre, rehabilitering, hemsjukvård, sjuksköterskor och Åsa Sahlberg, hemtjänst, korttidsenhet och dagverksamhet.

Trygghetslarm

Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm.

Trygghetslarm är ett hjälpmedel med vilket man kan tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Först kopplas larmanropet till Trygghetslarmscentralen i Malmö, där operatören avgör anropets karaktär och om 112 måste kopplas in. I nödsituationer som inte är akuta kontaktas personal i hemtjänstområdet man tillhör, för stöd och hjälpinsats.
För trygghetslarm betalas en månatlig avgift som är inkomstbeprövad. 

Ansökan

Länk till tjänst (Trygghetslarm - Ansökan)

Länk till informationsbroschyr.

För mer information om äldreomsorgens avgifter

Äldreomsorgens avgifter

Pensionärsföreningar

Pensionärsorganisationerna i kommunen med sina lokala representanter.

Länkar till dessa kontaktobjekt:

Sala PRO

Jan Albinsson, ordförande 
Tfn: 070-619 99 83

Möklinta PRO

Bengt Svensson, ordförande
Tfn: 0224-802 85, 070-751 64 92

Ranstaortens PRO

Hasse Falk, ordförande
Tfn: 0705-10 74 85

Västerfärnebo PRO

Arne Kvist, ordförande
0224-677420, 076-248 40 43                               

SPF Sala

Per Byström ordförande
Tfn: 070-070-663 64 56

Stor Tärna SPF 

Matti Vigelsbo, ordförande 
Tfn: 0224-210 01

SKPF (Sveriges Kommunalarbetares pensionärsförening)

Kerstin Harring, ordförande 
Tfn: 070-610 93 81

Frivilligverksamhet

I kommunen finns det organisationer som arbetar ideellt både inom och utanför den kommunala verksamheten för att stödja medborgare med vissa behov.  

 • Verksamhet inom den kommunala verksamheten 
  • Hemsändning med kommunalt bidrag av dagligvaror till hushåll i glesbygd
  • Hemkörning mat
  • Väntjänst
 • Verksamhet utanför den kommunala verksamheten
  • Röda korset
  • Äldretelefonen. Äldretelefonen vänder sig i första hand till dig som är 60 + och mår psykiskt dåligt. Telefon 020-22 22 33.
  • Äldrelinjen. Är du över 65 år och känner att du behöver prata med någon? Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar mellan klockan 10-15.  

Fritid för äldre

Träffpunkt och Anhörigcentrum - verksamhet för dig som är senior. Öppet alla helgfria vardagar. Välkommen in!

Träffpunkt Kaplanen och  Anhörigcentrum

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt § 24 Hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en sjuksköterska med ett särskilt medicinskt ansvar, en så kallad Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom den kommunala hälso- och sjukvården. En kommun kan dela in sin verksamhet i olika områden och ha olika ansvariga MAS:ar för dessa . Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en arbetsterapeut eller fysioterapeut (sjukgymnast) ha det ansvar som MAS annars har. Denna funktion kallas Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Endast legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) är behöriga till anställning som MAS och MAR.

Länk till kontaktuppgifter medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Fallolyckor

Fallolyckor är den i särklass största anledningen att en äldre person blir beroende av vård och omsorg från kommunen.

Mer än 1 400 personer som är 65 år och äldre avlider varje år i Sverige av skador orsakade av fall. Över 70 000 behöver sjukhusvård. En vanlig skada vid fall är höftfraktur och kvinnor är särskilt drabbade. Risken att avlida i en fallolycka är fem gånger högre än att avlida i en trafikolycka.

I åldersgruppen 80 år eller äldre, orsakas nio av tio skador av ett fall. Den vanligaste fallolyckan i de äldre åldersgrupperna är att man snubblar/snavar, drabbas av yrsel, trampar fel eller tappar balansen.

Läs mer om fallolyckor och bättre balans på Socialstyrelsens webbplats.

Det finns många orsaker till att just äldre oftare drabbas av fallolyckor. Det kan bland annat bero på:

 • Försämrad balans och muskelstyrka
 • Försämrat näringsintag
 • Bakomliggande sjukdomar/ inte normalt blodtryck
 • Felaktig medicinering
 • Försämrad syn
 • För dålig allmänbelysning i hemmet (en 70-åring behöver ca 3ggr så mycket mer ljus)
 • Lösa sladdar på golvet
 • Små mattor på golv speciellt i badrum
 • Olämpliga eller obefintliga skor/tofflor inne
 • Olämpliga skor ute (man använder inte broddar)

Det finns mycket du kan göra själv för att förhindra att råka ut för en fallolycka. Här är några enkla tips:

 • Motionera regelbundet, minst 30 minuters promenad varje dag.
 • Träna balans och muskelstyrka. Det finns många enkla program. Prata med en sjukgymnast/fysioterapeut.
 • Ät regelbundet och undvik att nattfasta mer än 11 timmar.
 • Ha koll på ditt blodtryck.
 • Begär läkemedelsgenomgång (om du äter mer än tre mediciner regelbundet).
 • Se över att du har lämpliga skor både för inne och utebruk. Använd broddar utomhus på vintern.
 • Sitt när du duschar. Det finns duschpallar som hjälpmedel.

Väntjänst

Väntjänst är ett komplement till hemtjänsten för dig som vill ha ett besök för att bryta ensamheten.

Väntjänst är en ideell verksamhet som arbetar med att bryta isolering och bidra till ökad trivsel och gemenskap. Insatser som utförs inom Väntjänst görs på frivillig grund utan ekonomisk ersättning. Alla som arbetar i Väntjänst har tystnadsplikt.

Den person som anlitar Väntjänsten står för de kostnader som eventuellt kan uppstå för Väntjänstaren, exempelvis utlägg för resor.

Den som kommer hem till dig är:

 • En medmänniska som vill skapa förtroende och trygghet
 • En person som "passar" för dig

Exempel på tjänster

 • Besök i hemmet
 • Läsa tidningar och böcker
 • Hjälp vid brevskrivning
 • Promenader
 • Sällskap till affärer och vid läkarbesök
 • Telefonkontakter
 • Individuella önskemål
 • Förmedla kontakter

Du kanske själv vill bli en väntjänstare?

För att kunna nå så många som möjligt behöver vi bli fler. Att arbeta som Väntjänstare är ett meningsfullt och givande arbete. Du möter personer som uppskattar dina insatser. Du bestämmer själv hur många du vill ha kontakt med.

Mer information om väntjänst

Vård och omsorg, tfn 0224-74 90 17.
 

Äldreomsorg
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se

Relaterade kategorier