Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2023-08-31 13:26

Det finns särskilda lagar som reglerar farlig verksamhet där en olycka skulle kunna få mycket stora konsekvenser för människor och miljö.

Länsstyrelsen har pekat ut nedanstående anläggningar där man bedömer att farlig verksamhet pågår. Länsstyrelsen grundar besluten dels på lagen om skydd mot olyckor och dels på den lagstiftning som bygger på EU:s Seveso III-direktiv.

Sala Ytbehandling AB

 

Information om säkerhet och självskydd från Sala kommun och Sala Ytbehandling AB

Sala Ytbehandling AB, beläget på Verkstadsgatan 10 i Nybo industriområde, hanterar i sin verksamhet kromsyra. Då den mängd kromsyra som hanteras överskrider en viss fastställd volym, klassas företaget som en Seveso-anläggning enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Det innebär att det finns en lagbunden skyldighet för kommunen att informera företag och personer som kan komma att påverkas vid en eventuell olycka.

Företagets verksamhet

Verksamheten omfattar huvudsakligen legoytbehandling. Hårdförkromning sker framför allt av komponenter till hydrauliksystem.
Produktionen bedrivs dagtid och i form av två-skift. Verksamhet pågår ca 220 dagar per år.

Vad kan hända?

Trots en noggrann säkerhetshantering kan man aldrig bortse från att en olycka kan inträffa. De kemikalier som förvaras inom verksamheten är inte klassade som brandfarliga varor men kan ha stor påverkan på miljön vid utsläpp.

Risk

Kromsyra förekommer i de hårdförkromningsbad som finns i anläggningen och kromsyrans största risk är vid ett utflöde till omgivningen.

Vilka kemikalier finns på Sala Ytbehandling AB?

Chrome acid (flakes) 6000 kg, Chromic acid S 6000 kg, Eden 300A 2500 kg

Farligaste egenskaper = Hudkontakt, inandning och förtäring kan orsaka astma och allergi. Kan orsaka cancer och genskador. Farligt för vattenlevande organismer. Långvarig exponering kan ge organskador.

Silveroxid 10 kg

Kan vara intensitetsökande vid brand. 

Brand

Av tänkbara scenarion som finns är en brand i anläggningen den största. Problem som kan uppstå är att eventuellt släckvatten kan kontaminera bäcken vid Saladammsvägen och mark runtomkring företaget.

Företaget har för att eliminera eventuella utsläpp placerat krombaden inom invallningar, vilka rymmer tre gånger den mängd kemikalier som finns i baden. Dessa invallningar fungerar även som uppsamling av kontaminerat släckvatten.

Beroende på hur mycket och vad som eventuellt brinner kan det taktiska beslutet vara att inte släcka branden för att förhindra släckvatten att kontaminera omgivningen.

Allmänt

Som vid alla bränder kan röken vara ohälsosam att andas in och vid en större brand med ogynnsam vindriktning kan räddningstjänsten behöva varna allmänheten via VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).

Vilken beredskap finns?

Räddningstjänsten Sala-Heby har ett kontinuerligt samarbete med Sala Ytbehandling AB, med syfte att gemensamt förebygga risker som är förenade med verksamheten.

I de operativa förberedelserna ingår företagets interna plan för räddningsinsatser, vilken beskriver hur räddningstjänsten larmas och företagets initial åtgärder, samt kommunens plan för räddningsinsats (räddningstjänstens insatsplanering).

Kommunens plan för räddningsinsats

Vid larm från Sala Ytbehandling AB larmas primärt brandstationen i Sala (heltidspersonal), vilket innebär:
 
• Yttre befäl
• Styrkeledare
• 3 brandmän
• 1 deltidsbrandman
Räddningstjänsten Sala-Heby ingår i räddningsregionen som leds från Räddningsregion Mitt (Stockholm), och vid behov kan hela räddningsregionens resurser disponeras. Det innebär brandingenjörskompetens, förstärkt yttre ledning, uppbyggnad av stabsfunktion i Täby samt kemresurser. Till detta kommer även möjligheten att, enligt avtal, rekiverar förstärkning från omgivande räddningstjänster. 

Räddningsledaren ansvarar för den operativa samverkan med polis, ambulans och representant från företaget. Det är viktigt att följa instruktioner från Räddningsledaren, såväl muntliga som de som meddelas via lokalradion (se nedan).

Planen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.

Signalen som varnar

Allmänheten varnas genom varningssignalen: Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. När du hör signalen ska du:

  • Gå in
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler och/eller mekanisk ventilation
  • Lyssna på radion för information, P4 Västmanland 100,5 MHz
  • Stanna inomhus tills du blir uppsökt eller tills du hör signalen ”Faran är över”, vilket utgörs av en 30-40 sekunder lång signal

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten och Faran är över testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december varje år. Information om detta ges i radion även vid testning.

Om du hamnar i rök...

Tänk på vindriktningen! Gå tvärs vindriktningen, varken mot eller med vinden. Rök kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

Tillsyn

Tillsyn över företagets verksamhet utförs av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen, Sala kommun och Räddningstjänsten.
Protokoll från tillsynsbesök finns på företagets hemsida www.salaytbh.se där man också hittar kontaktvägar för att ställa frågor för ytterligare information.

Björka Mineral AB

Info + ev Kontaktinfo

Sala Silvergruvas Dammsystem

Info + ev Kontaktinfo

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade kategorier