StartIntegration - Vilket stöd kan man få?
Informationstjänst
Publicerad 2017-04-10
Uppdaterad 2021-02-26 13:47

Integrationsenheten jobbar med bosättning och vägledning för de som kommer på anvisning till Sala. Det är några av de olika typer av stöd som kommunen erbjuder.

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting efter den 1 december 2010 kan du omfattas av "lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända." Då är det Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för din integration i Sverige.

Lagen gäller endast vuxna i åldern 20-64 år.

Mottagning och introduktion

Alla nyanlända flyktingar genom överenskommelse med Länsstyrelsen, både vuxna och barn, ska skrivas in på Integrationsenheten i Sala kommun. Sala kommun har uppdrag att vara med vid etableringssamtal tillsammans med nyanlända och Arbetsförmedlingen.

Finns det behov av rehabilitering och att individen har en prestationsförmåga lägre än 25 % ansvarar Integrationsenheten över introduktion och utreder behov av försörjning. Integrationsenheten samverkar då med landstinget och Arbetsförmedlingen.

Sala kommun jobbar utåtriktat för att skapa relationer och upprätta samarbete med kommuninvånare genom ideella organisationer, föreningsliv, hyresgästförening, elevförening etc.  

Bostäder till nyanlända

Integrationsenheten jobbar med bosättning av de som kommer på anvisning till Sala. Sala kommun har avtal med Länsstyrelsen om att ta emot ett visst antal nyanlända med uppehållstillstånd varje år.

Ensamkommande barn och unga (EKB)

Sala kommun tar emot barn och unga som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare, s.k. ensamkommande barn och unga.

Mottagandet sker via en överenskommelse med Migrationsverket. Kommunens uppdrag är att ordna boende, skola och en fungerande vardag för dessa ungdomar.

Våra boenden

Sala kommun har för närvarande ett stödboende för ensamkommande ungdomar. Syftet med arbetet på våra boenden är att ge ungdomarna en så bra grund som möjligt i det nya samhället. Ungdomarna behöver trygga vuxna som fungerar som stöd eftersom deras föräldrar inte finns närvarande. Målet med verksamheterna är att vägleda ungdomarna till ett självständigt och självförsörjande liv som unga vuxna.

Flyktingmottagandet - det här gör kommunen

Med anledning av de ökade flyktingströmmarna finns det anledning att redogöra för Sala kommuns uppdrag och insatser för ankommande flyktingar till kommunen.

Migrationsverket

Det är Migrationsverket som ansvarar för uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.Här hittar du bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige.

Kommunens ansvar och åtagande

Sala kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen i Västmanlands län om att ta emot 22 flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas från Migrationsverket.

I Sala kommun är det integrationsenheten på Vård och omsorg som ansvarar för mottagandet.

Ensamkommande flyktingbarn

Sala kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla boendeplatser för asylsökande barn och boendeplatser för barn som har fått uppehållstillstånd. Länk till Barn- och ungdomsenheten.

Läs om ensamkommande barn och ungdomar på Migrationsverkets webbplats.

Flyktingmottagandet - det här kan DU göra

Många medborgare hör av sig till kommunen med frågor om hur de kan hjälpa till på olika sätt. Det finns flera saker du kan göra: bli fadder/språkvän till nyanländ, bli ett familjehem och eller bli god man för ensamkommande barn.