StartEget dricksvatten
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2024-05-23 11:36
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Bor man utanför tätorterna har man i regel en enskild brunn eller en gemensam brunn med närboende. Olika krav ställs på vatten beroende på vad det ska användas till. Det är vanligt att brunnsvatten har en eller flera egenskaper som kan innebära problem när det används för hushållsändamål.

Risk för höga vattenflöden

Just nu är det risk för höga vattenflöden vilket kan ställa till problem för de med egen brunn. På Livsmedelsverkets webbplats finns bra information om krisberedskap för dig med egen brunn där du kan läsa mer om förebyggande åtgärder samt vad som kan hända med dricksvattnet vid översvämning. Läs mer här: Krisberedskap för dig med egen brunn

 

Många hushåll har eget vatten som tas från en grävd eller borrad brunn. Du eller din samfällighetsförening ansvarar i dessa fall för driften, vattenkvaliteten och skötseln.

Både vattenkvaliteten och vattentillgången kan variera över tiden. Därför kan det vara en idé att kontrollera ditt vatten någorlunda regelbundet speciellt om vattnet är missfärgat eller smakar illa.

Hur du anlägger din brunn för dricksvatten och hur du sköter din brunn kan du läsa mer om på Livsmedelsverkets webbplats, du hittar mer information under rubriken relaterade länkar nedan.

Hur ska jag gå till väga om jag vill kontrollera mitt brunnsvatten?

Det smidigaste sättet är att du tar kontakt med ett laboratorium så skickar de flaskor och provtagningsinstruktioner. Vattenprovet skickar du sedan till labbet i fråga i de emballage du får därifrån.

Tänk på att noga följa labbets provtagningsinstruktioner för att provet ska vara rättvisande.

Om du har frågor gällande din enskilda brunn eller provresultaten du fått kan du kontakta miljöenheten för rådgivning.

Har du en livsmedelsverksamhet med enskild brunn eller är ni fler än 50 personer som tar vatten från samma anläggning?

Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller liknande måste du registrera anläggningen.

Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn. Du registrerar en dricksvattenanläggning genom våra e-tjänster, välj livsmedelsanläggning, registrering.

I Sverige räknas dricksvatten som livsmedel vilket innebär att den hamnar under miljöenhetens tillsyn och att vi kommer att göra kontroller hos dig. Du får då ta årliga prover på vattnet för att säkerställa en god kvalitet. Läs mer om vad som krävs i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12.

Om din brunn sinar

Vattentillgången i din brunn kan minska vid exempelvis långvarig torka. Ta för vana att se över tillgången i din brunn så att du kan vidta åtgärder innan den sinar helt. Du hittar mer information nedan under rubriken relaterade tjänster.

Skydda din brunn

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.

  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.

  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt. Den informationen är bland annat viktig för kommunen som planeringsunderlag för framtida VA-utbyggnader

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på SGUs webbplats, länken hittar du nedan under rubriken relaterade länkar. Formuläret går även utmärkt att använda i en smartphone eller ipad med GPS, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.

Relaterade länkar

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se