Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2023-02-14 13:21
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Allemansrätten är en urgammal sedvanerätt som i vår tappning här i Sverige är unik. Allemansrätten som begrepp fanns inskriven i den gamla naturvårdslagens första paragraf "Naturen är tillgänglig för alla och envar enligt allemansrätten". Den skrivningen har sedan i oförändrat skick lyfts in i miljöbalkens 7 kapitel.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se