Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2023-02-14 14:57
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Det finns ett känt samband mellan fuktskador och upplevelser av besvär i inomhusmiljön. Därför bör fukt och mögelskador alltid åtgärdas.

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Det är ett ansvar som byggherren och fastighetsägaren har för dem som vistas i byggnaden.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se