Informationstjänst

Arkiv och ritningar

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2020-10-13 14:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Många handlingar som berör byggenheten arkiveras. Sala och Heby arkiverar sina handlingar i respektive kommun. Handlingar i pågående ärenden förvaras på Samhällsbyggnadskontorets byggenhet i Sala.

Färdigbehandlade ärendens handlingar och ritningar skickas till byggnadsarkiv eller centralarkiv beroende på typ av handling och hur lång tid som gått sedan ärendena avslutats.