Informationstjänst
Publicerad 2018-01-11
Uppdaterad 2023-02-14 14:21
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Det finns en rad lagliga regler och principer som berör strandskyddet och bryggor. Dessa kan vara svåra att hitta och tolka för den som vill bygga en brygga.

Här följer därför Sala kommuns tolkning och tillvägagångssätt som är tänkt att fungera som en vägledning i ärenden som berör bryggor. Alla byggnader som placeras på bryggor (oavsett storlek, även s.k. friggebodar) kräver både bygglov och strandskyddsprövning.

Vad krävs för olika bryggor?

Det finns ett antal krav du behöver ta hänsyn till när du funderar på att anlägga en brygga.

 • Markägarens godkännande för uppförande av brygga krävs alltid. Skriftligt är att föredra. Ansökan om dispens från strandskyddet lämnas till Bygg- och miljökontoret , miljöenheten.
 • Diskussion ska alltid föras med Bygg- och miljökontoret och Planerings- och utvecklingsenheten när det gäller byggande av bryggor på kommunalägd mark. Tekniska kontoret, Sala kommun, ska kontaktas i frågor om dammvallssäkerhet och övriga tekniska anordningar.
 • Det måste finnas ett ”särskilt skäl” för att få dispens från strandskyddet. I Miljöbalken 7:15 anges att: ”-andra anläggningar eller anordningar får inte uppföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där det annars skulle ha fått färdas fritt” Tänk således på att det ska finnas ett allemansrättligt tillträde och att det är olagligt att privatisera stranden om det är tänkt att bryggan ska byggas utanför tomtmark.
 • Som ”särskilt skäl”, Miljöbalken 7:18c, räknas det om stranden ”-redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det (byggnationen) saknar betydelse för strandskyddets syften”. Det vill säga om stranden redan är ianspråktagen som tomtmark med exempelvis en anlagd gräsmatta fram till vattnet, så är allemansrätten utsläckt och den biologiska funktionen i stranden starkt reducerad. Däremot är oftast vattenmiljön med bottnarna intakta och ska värnas. Har stranden karaktär av ”naturmark” så finns ju därmed även de biologiska värdena till stor del kvar och motiverar en prövning.
 • En småbåtshamn med mer än 10 småbåtsplatser kräver förutom dispens från strandskyddet även bygglov.
 • Byggande av pir eller andra anläggningar som kan påverka vattenströmmar kräver tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet. Vattenverksamhet kan till exempel vara pålning, muddring, dikning, rensning och utfyllnader av tomt eller badstrand. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Dessutom krävs dispens från strandskyddet och bygglov.
 • Alla byggnader som placeras på bryggor (oavsett storlek, även s.k. friggebodar) kräver både bygglov och strandskyddsprövning.
 • Andra anordningar i vattnet kräver strandskyddsdispens, som till exempel svajbojar, båthissar och bastuflottar om de ligger inom 100 m från stranden (300 m från Dalälven). Utanför 100-metersgränsen gäller inte strandskyddet men väl kravet på markägartillstånd.

Hur går man tillväga?

 1. Kontakta markägaren och skriv avtal.
 2. Kontakta kommunens Bygg- och miljökontoret för diskussion om projektets omfattning och lokalisering. Om bryggan ska byggas på tomtmark med gräsmatta eller på en naturlig strand har det betydelse vid prövningen. Internremiss går till tekniska kontoret gällande dammsäkerhet och teknisk anordning om det handlar om att bygga brygga på dammvall.
 3. Krävs strandskyddsdispens skickas ansökan till kommunens Bygg- och miljökontoret . Det samma gäller för bygglov.
 4. Krävs tillstånd för vattenverksamhet görs ansökan hos Länsstyrelsen i Västmanland.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se