Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2023-01-25 13:35
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan få bidrag?

Bidrag utgår till enskild funktionshindrad person för anpassning av bostadens fasta funktioner och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.

Funktionsnedsättningen skall styrkas med intyg och åtgärdsprogram från t.ex. arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vid dolda funktionsnedsättningar som allergi, överkänslighet, och invärtesmedicinsk sjukdom skall detta även styrkas med intyg av läkare.

En förutsättning för att kunna genomföra en bostadsanpassning i en hyreslägenhet eller bostadslägenhet är att fastighetsägare eller bostadsrättsförening skriftligen medger att ombyggnaden får göras.

Vad kan bidrag utgå till?

Bidrag utgår till åtgärder som behövs för att klara vanliga boendefunktioner. Till dessa räknas att komma in i och ut ur sin bostad, förflytta sig inom bostaden, laga mat och äta, sköta sin hygien samt att sova och vila.  

Bidraget utgår för bestående funktionsnedsättningar. Det innebär att en anpassning inte kan göras för t.ex. ett benbrott eller liknande.  

Bidrag utgår inte för åtgärder som behöver vidtas av väsentligen andra skäl än de behov funktionshindret ger upphov till. Till sådana åtgärder räknas exempelvis en tillbyggnad med ett sovrum för att familjen är trångbodd eller en utvidgning av köksinredningen för att grundstandarden är för låg. Även fukt- och mögelsanering räknas hit. Dessa betraktas som byggnadstekniskt brist och kan inte åtgärdas med hjälp av bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag vid flytt eller vid köp av bostad

Möjligheten att få bidrag när man köper eller byter bostad är begränsad eftersom tanken är att man som funktionshindrad ska välja en bostad som är lämplig utifrån funktionsnedsättningen och som inte kräver anpassning i någon större omfattning.

Hantering av bostadsanpassningsbidraget

Bostadsanpassningsbidraget regleras av Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (2018:222). Kommunen har ansvar för hantering av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Tillsynsmyndighet är Boverket.

Efter utredning och bedömning av varje enskilt ärende fattas beslut av kommunen. Beslut om bostadsanpassningsbidrag kan överklagas till förvaltningsrätt.

Byggenheten
0224-74 70 00 byggmiljo@sala.se