Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2024-01-11 14:18

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom de kommunala nämndernas verksamhetsområden. Sala kommun har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod i taget.

Revisionsplan 2024

Revisorerna fastställer revisionsplanen.

Sammanträdesdatum

Revisorernas sammanträdesdatum under 2024

 • 15 januari - inställt
 • 12 februari
 • 18 mars
 • 15 april 
 • 20 maj
 • 19 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 16 december

Revisionens uppdrag

Revisionens uppdrag och arbetsformer regleras genom Kommunallagen, Aktiebolagslagen och Sala kommuns revisionsreglemente och revisorernas revisionsstrategi för mandatperioden.

Den kommunala revisionen har två huvuduppgifter. Dels att pröva (den lagstiftade uppgiften) och dels att främja (den av god revisionssed etablerade uppgiften) den kommunala verksamheten.

Granskningen ska genomföras med en sådan omfattning att revisorerna årligen kan bedöma att:

 • Kommunens och de kommunala bolagens verksamhet är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande.
 • Kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att Sala kommuns årsredovisning som omfattar kommunens (kommunstyrelsen och nämnderna) och koncernens (kommunen och bolagen) sammanställda räkenskaper är rättvisande.
 • Den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.

Revisorernas rapporter

Som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning lämnar revisorerna årligen en revisionsberättelse och en årsredogörelse. I revisionsberättelsen framgår om revisorerna föreslår fullmäktige att bevilja nämnderna ansvarsfrihet eller ej. Årsredogörelsen sammanfattar all den granskning som revisionen genomfört under granskningsåret.

Revisorerna redovisar också sina iakttagelser avseende verksamhet, räkenskaper och intern kontroll i revisionsberättelser och revisionsredogörelser för kommunstyrelsen och respektive nämnd. Dessa översänds till respektive nämnd och utgör en hjälp för nämnden i arbete med verksamheten. Kommunfullmäktige får revisionsberättelserna för kännedom.

Lekmannarevisorerna upprättar för varje kommunalt bolag en granskningsrapport. Även en granskningsredogörelseupprättas som summerar den genomförda granskningen av bolagets verksamhet och interna kontroll. Granskningsrapporterna och granskningsredogörelserna översänds till respektive bolag och utgör en hjälp för bolagsstyrelsens arbete med verksamheten. Kommunfullmäktige får granskningsrapporterna för kännedom.

Revisionen upprättar löpande under granskningsåret revisionsrapporter som lämnas till berörda nämnder och bolag för beaktande. Granskningarna redovisas till kommunfullmäktige genom rapportsammandrag och kortrapporter. Samtliga redogörelser och rapporter upprättas av revisorernas sakkunniga biträden. Revisorsgruppen fattar beslut om dem och den slutliga bedömningen samt nivån på eventuell kritik. Revision bedrivs i enlighet med reglementet för revisorerna, kommunallagen och andra författningar om revision samt God revisionssed i kommuner. För revision i aktiebolagen gäller också aktiebolagslagen.

Genomförda granskningar


Revisorernas protokoll