StartBudget, strategisk plan, verksamhetsplan
Informationstjänst

Budget, strategisk plan, verksamhetsplan

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2019-12-12 09:00
Ett av kommunens viktigaste dokument är den strategiska planen där även den ekonomiska budgeten ingår. Planen ger besked om vad Sala kommun prioriterar, vilka mål som skall uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras.

Strategisk plan -  ett verktyg för att styra och leda

Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för den strategiska planen. Utifrån visionen formuleras sedan politiska mål.

Målen grupperas utifrån fyra perspektiv:

  • Hållbart samhälle
  • Medborgare
  • Medarbetare
  • Ekonomi

Mätbarheten är mycket viktig för att målen skall kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet.

Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. De resurser som krävs för att uppnå målen anges sedan i drift och investeringsbudgetar för hela kommunen samt för respektive nämnd.

Strategisk plan innehåller även balansbudget, finansieringsbudget, ekonomiska jämförelser, befolkningsprognoser med mera.

Hur arbetas den strategiska planen fram?

Under våren presenterar verksamhetsnämnderna sina planer för kommunstyrelsens budgetberedning. I dessa skall bedömningar göras av utgångsläget för nästa år vad gäller befolkningsutveckling, omvärldsanalys, resultat i bokslutet, investeringsbehov etc.

Budgetberedningen arbetar sedan fram ett förslag där en sammanvägning görs utifrån tidigare beslut i verksamhetsplaner, nämndernas planer samt de skatteprognoser som kommunen får under våren. Regeringens budget har även stor betydelse för kommunens budget.

Förslaget läggs sedan fram till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Oppositionen lämnar då även alternativa förslag till strategisk plan.  

Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut arbetar sedan nämnderna fram förslag till verksamhetsplaner, där nämnderna konkretiserar de kommunövergripande strategierna och målen i mål för verksamheten. Fullmäktige delges planerna i november.

Hur följs den strategiska planen upp?

Uppföljning av planen görs i en delårsrapport under året och i årsredovisningen. Där redovisas det ekonomiska resultatet och om målen har nåtts eller genomförts. Under året görs också sex prognoser på det ekonomiska utfallet.

Verksamhetsplaner

Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges strategiska plan tar nämnderna fram verksamhetsplaner. Där beskriver nämnderna hur den egna verksamheten skall bidra till att uppnå de kommunövergripande målen. Detta görs genom att ange målbeskrivning, indikatorer samt aktiviteter. I vissa fall anges även framgångsfaktorer.

Verksamhetsplanerna innehåller även en ekonomisk plan för de närmaste åren, beskrivningar över verksamheten, verksamhetsfakta samt ansvarsbeskrivning.

Budget - Strategisk plan


Relaterade kategorier