StartKommun och politikPolitik och DemokratiHur går det till att fatta beslut?
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2022-11-29 15:27

Vägen till ett politiskt beslut inom kommunen.

Ärendet kommer in

Ärendet kommer in. Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom kommunen.

Registrering

Ärendet stämplas med ankomstdatum och registreras med ett diarienummer. Diarienumret är unikt och används för att hålla reda på ärendet och för att underlätta sökning.

Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. En tjänsteman inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet (tjänsteyttrande). Ibland behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder/instanser eller annan myndighet och då skickas en remiss. Nämnder kan också ha arbetsutskott som förbereder ärendet.

Sammanträde

Nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Regeln är att kommunens nämnder och styrelser sammanträder en gång i månaden. Ett sammanträde leds av en ordförande.

Beslut och protokoll

Besluten i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige ska protokollföras. Protokollet skrivs av en tjänsteman. Protokollet undertecknas av ordförande, en sekreterare och en eller flera justerare. De som undertecknar protokollet intygar att det som förts till protokollet är riktigt.

Expediering och arkivering

Beslutet expedieras till berörda som verkställer beslutet.
Ärendet avslutas och arkiveras.