Informationstjänst
Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2023-02-15 10:26

Fördjupningen av översiktsplanen, Plan för Sala stad, syftar till att visa på möjligheter för framtida utveckling av staden och dess närmaste omland. Den utgör en viktig grund för allt planeringsarbete som rör bebyggelse, trafikstruktur och miljö.

Året 2024 - Sala 400 år som stad

Tidshorisonten för planen är 2024 då Sala fyller 400 år som stad. Framtidsbilden är en unik och attraktiv stad där Salas gemytliga småstadskaraktär med stor utvecklingspotential för alla åldrar har fått genomslag i Mälardalsregionen.

Att bo i Sala

Sala är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Staden har goda kommunikationer och ligger centralt belägen i regionen för näringslivsetableringar och handel. Attraktiva boendelägen med stadsnära vattenlägen och unika natur- och kulturvärden utgör en betydelsefull dragningskraft i stadens utveckling och tillväxt.

Strategier

I fördjupningen av översiktsplanen för stadens utveckling finns åtta delstrategier som tillsammans ger en helhetsbild men också visar färdriktningen mot framtidsbilden av ett långsiktigt hållbart samhälle och en attraktiv stad som tagit tillvara och utvecklat det rika kulturarvet, småstadskaraktären och vattenkontakten.