Informationstjänst
Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2023-02-14 13:59

Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut - kommunalbesvär och förvaltningsbesvär. Överklaganden av beslut som rör dig själv kallas förvaltningsbesvär.

Instanser

Om ett beslut går dig som söker emot, helt eller delvis, finns möjlighet för dig att överklaga detta. I första hand sker överklagan till Förvaltningsrätten, därefter till Kammarrätten och slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen. För att få din sak prövad i de två sista instanserna krävs att prövningstillstånd ges.

Förvaltningsbesvär

Ett förvaltningsbesvär är klagomål från en privatperson som har drabbats av ett beslut som kommunen fattat. Det kan till exempel handla om bygglov, socialt stöd såsom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller dispens från kommunens sophämtning. Om du vill överklaga ditt beslut (helt eller delvis) kan du få hjälp med detta av den handläggare som fattat beslutet.

Förvaltningsbesvär får endast göras av den person som direkt berörs av beslutet. Om beslutet gäller barn eller personer med utvecklingsstörning får förälder eller vårdnadshavare överklaga.

Det ska lämnas in till beslutande organ i kommunen inom tre veckor från det att mötesprotokollet med beslutet satts upp på kommunens anslagstavla. Domstolen kan ändra beslutet i ett förvaltningsbesvär eller fatta ett nytt beslut.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos justitieombudsmannen.