Informationstjänst
Publicerad 2023-10-20
Uppdaterad 2024-03-20 08:09

Varje ny byggnad och förändring i mark- och vattenanvändningen får i större eller mindre grad konsekvenser för omgivningen under en lång tid framöver. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Den är därmed ett viktigt politiskt styrdokument. Planen ska vara både strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden. Översiktsplan för Sala kommun 2050 antogs av kommunfullmäktige i september 2023.

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska bland annat ange inriktningen för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön i kommunen långsiktigt ska användas. Planen ska också främja goda miljöförhållanden och långsiktigt hushålla med mark, vatten, energi och råvaror. Översiktsplanen behandlar till exempel frågor som var vi ska bygga nya bostäder, var företagsetableringar kan ske, var nya vägar ska dras fram samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen.

Fysisk planering syftar till att beslut om mark- och vattenanvändning fattas med så mycket kunskap som möjligt om förutsättningar och konsekvenser för att främja en önskvärd utveckling och en god helhet. Det är därför viktigt att inte bara planera de enskilda byggprojekten var för sig, utan att också sätta dem i ett större perspektiv – både geografiskt och tidsmässigt.

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika personer, både av professionella och av privatpersoner. Det är viktigt att översiktsplanen är begriplig och överskådlig och att det går att skilja på vad som är planeringsunderlag och vad som är ställningstaganden.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har däremot en viktig vägledande funktion. Den ska bland annat ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor.

Översiktsplan för Sala kommun 2050

Översiktsplan för Sala kommun 2050 är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Den visar hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i hela kommunen fram till år 2050.

Sala kommuns översiktsplan utgår från globala, nationella och regionala mål. Utifrån målen har kommunen formulerat en vision, fyra fokusområden och en utvecklingsinriktning. Dessa styr i sin tur hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen visar även hur kommunen ska ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses. Det framgår även hur den fysiska planeringen samordnas med nationella och regionala mål. Översiktsplanen visar en inriktning både på kort och lång sikt med utblick mot år 2050.

Översiktsplanen följer Boverkets ÖP-modell. Boverkets ÖP-modell går ut på en övergripande struktur med tre aspekter. Utvecklingsstrategi, användning samt värden och hänsyn. Plan- och bygglagens krav på ställningstaganden fördelas i modellen med de tre olika aspekterna. Läs mer om ÖP-modellen på Boverkets hemsida

Läs översiktsplanen på flera sätt

Du kan ta del av översiktsplanen som en interaktiv digital kartmodul, som dokument i pdf-format och snart som en populärversion i en pdf-fil. I den digitala översiktsplanen kan du läsa texten tillsammans med zoombara kartor. Du kan välja att se på olika lager i kartorna och navigera mellan översiktsplanens olika delar.

 

Olika sätt att ta del av översiktsplanen

 

Digital översiktsplan (StoryMap)

 

Översiktsplan för Sala kommun 2050 

Miljökonsekvensbeskrivning (bilaga 1)

Granskningsutlåtande (bilaga 2)

Länsstyrelsens granskningsyttrande (bilaga 3)

Fördjupade översiktsplaner

En översiktsplan kan fördjupas för delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden som kräver en högre detaljeringsgrad. I de fall där ett avgränsat geografiskt område kräver en högre detaljeringsgrad kan en fördjupad översiktsplan (FÖP) tas fram. Det kan exempelvis göras för en tätort eller i ett område där större förändringar förväntas i framtiden. Kommunen kan även göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) som behandlar ett specifikt tema, till exempel vindkraft, klimatanpassning eller landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

Översiktsplan för Sahlberget

Översiktsplan för Sahlberget är en fördjupad översiktsplan för gruvområdet i Sala med omgivningar. Planen antogs av kommunfullmäktige år 2003. Efter att Översiktsplan för Sala kommun 2050 vann laga kraft fortsätter fördjupningen av översiktsplanen för Sahlberget att fortsätta gälla i den del som utgörs av storgruveområdet. Övriga delar av fördjupningen gäller inte.

Syftet med att upprätta en fördjupad översiktsplan över gruvområdet och områdesbestämmelser eller andra regleringar i anslutning till denna, var i första hand att få till stånd kommunala riktlinjer och anvisningar för hur riksintressena ska tillgodoses. Syftet var också att arbeta fram riktlinjer för områdets fortsatta utveckling och bevarande, samt att ange en framtida markanvändning för att uppnå en långsiktigt attraktiv miljö i området som kan fortsätta att locka människor till platsen i takt med tidens förväntningar.

Översiktsplan för Sahlberget

Storgruveområdet i Översiktsplan för Sahlberget (t.v.) och storgruveområdet i Översiktsplan för Sala kommun 2050 (t.h.)  

Planprocessen

I plan- och bygglagen finns det bestämmelser som reglerar processen för att upprätta eller ändra en översiktsplan. Planprocessen ska ske med öppenhet och insyn, vilket garanterar att den plan kommunfullmäktige antar tillkommit under rättssäkra och demokratiska former. Kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Medborgarinflytande

Enligt plan- och bygglagen ska ett förslag till översiktsplan först skickas på samråd och sedan ställas ut för granskning.

Utöver dessa två tillfällen kan kommunen på olika sätt kommunicera med medborgarna. Detta är inte reglerat i lag utan det är upp till varje kommun att lägga upp arbetet på bästa sätt. Det kan vara allmänna möten, kommunikation via kommunens hemsida, uppstart av olika arbetsgrupper, dialog med skolor med mera.

Program

Plan- och bygglagen ställer inga formella krav på att översiktsplanearbetet ska inledas med ett programarbete. Det är dock möjligt att upprätta program för att i ett tidigt skede överväga motiven till och inriktningen av planarbetet.

Programmet ger även möjlighet för kommuninvånare, organisationer och myndigheter att komma in med synpunkter och påverka i ett tidigt skede.

Samråd

Ett planförslag på översiktsplanen upprättas och skickas på samråd. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet bör motiven till förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt förslagets innebörd och konsekvenser redovisas. Under samrådet ges berörda möjlighet att inkomma med synpunkter.

Kommunen ska samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget. De myndigheter samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd.

Efter samrådet ska en samrådsredogörelse upprättas. I samrådsredogörelsen redovisas de skriftliga synpunkter som har inkommit under samrådstiden samt hur kommunen ställer sig till dessa.

Granskning

Planförslaget revideras efter samrådet och ställs sedan ut för granskning under minst två månader. 

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen under utställningstiden. Efter utställningen ska ett granskningsutlåtande upprättas. I granskningsutlåtandet redovisas de skriftliga synpunkter som inkommit samt hur kommunen ställer sig till dessa.

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen måste planen ställas ut för granskning på nytt.

Antagande och Laga kraft

Kommunfullmäktige beslutar om att anta översiktsplanen eller ändringen av översiktsplanen. Tre veckor efter beslutet gäller den nya översiktsplanen. Översiktsplanen har då fått laga kraft.  

Genomförande och uppföljning

Efter att en översiktsplan har antagits fortsätter arbetet med översiktsplaneringen. Varje år går ansvariga i kommunen igenom översiktsplanen och följer upp hur den fungerar som vägledning.

För att uppnå målen med översiktsplanen och säkerställa att dess intentioner genomförs behövs samverkan mellan flera olika parter. Utifrån översiktsplanens utvecklingsinriktning kommer åtgärder och aktiviteter kopplas, till exempel framtagande av nya planer, program och underlag, stärka och etablera olika samverkansformer eller identifiera indikatorer för att följa upp strategier.

Handlingsplan

För att förtydliga kommunens intention och kraftsamla kring de åtgärder som ger störst utdelning ska en handlingsplan för genomförandet tas fram inom ramarna för arbetet med översiktsplanen. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra kommunens prioriteringar kring investeringar, åtgärder och geografiska områden som föreslås i översiktsplanen. I handlingsplanen beskrivs vilka områden i kommunen som är särskilt prioriterade under föreslagen period att utveckla genom bland annat planläggning och satsningar på infrastruktur.

Handlingsplan 2024-2027

Handlingsplanen för perioden 2024-2027 godkändes som underlag till den kommunala verksamhetsplaneringen av koncernledningsgruppen 2024-03-18. 

Handlingsplan 2024-2027

Planeringsstrategi

Från och med valet år 2022 ställs i plan- och bygglagen krav på att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som leder mot målen i kommunens vision för utvecklingen av den fysiska miljön.

Årlig uppföljning

Den årliga uppföljningen av översiktsplanen är en viktig del i Sala kommuns process med att kontinuerligt arbeta med översiktlig planering. Uppföljningen ger underlag för kommande planeringsstrategi och är därför en viktig del i att hålla översiktsplanen ständigt aktuell.

In English

The comprehensive plan is available to the public in an interactive digital format and in pdf-format.

For information in English, please contact kommun.info@sala.se or 0224-74 70 00 or visit the municipal office Stora torget 1, Sala.