Informationstjänst
Publicerad 2019-02-15
Uppdaterad 2024-05-31 11:25
Sala kommun, Gata

Felanmälan av kommunala anläggningar och tekniska tjänster.

Gator, vägar

Dagtid: 0224-74 75 06 Övrig tid: 021-35 07 80

Vatten och avlopp

När du som privat fastighetsägare får problem med ditt kommunala vatten eller avlopp skall du alltid kontakta kommunens felanmälan, detta gäller dagtid, kvällar samt helger. Detta gäller även om du misstänker avloppsstopp inne i fastigheten eller inom tomten.

Är du utan vatten, misstänker en vattenläcka eller har du hittat ett löst brunnslock? Kontakta oss och gör en felanmälan

Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningar på din egen tomtmark och fram till en halv meter utanför. Där sitter den så kallade förbindelsepunkten, och där tar kommunen över ansvaret för ledningarna.

Vattenläckor och avloppsstopp 

Dagtid: 0224-74 75 06 Övrig tid: 021-35 07 80

Vattenverk och pumpstationer

Dagtid: 0224-74 79 62 Övrig tid: tel. 021-35 07 80

Frågor om VA-anslutningar, VA-verksamhet och taxor

Teknisk handläggare: 0224-74 75 68, kommun.info@sala.se

Vatten- och avloppsverk 

Teknisk handläggare: 0224-74 79 62, kommun.info@sala.se 

Renhållning/sophämtning

VafabMiljö

Kontakta VafabMiljö för mer information angående sophämtning och avfallsfrågor (www.vafabmiljo.se ) 

Kundservice: 021-39 35 00, kundservice@vafabmiljo.se

Kommunala fastigheter

Fastighetsenheten: 0224-74 79 10, Fastighetsenheten.kundtjanst@sala.se

Fjärrvärme, elnät och gatubelysning

Sala-Heby Energi AB (SHE)

Dagtid: 0224-576 10 Övrig tid: 021-35 17 70

Driftavbrott och felanmälan  på SHEs webbplats.

Gata
0224-74 70 00 (växel) tekniska@sala.se