Informationstjänst
Publicerad 2023-01-10
Uppdaterad 2023-09-29 10:15
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

En sammanställning av gällande taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, försäljning av receptfria läkemedel, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen gällande för Sala kommun och Heby kommun. Taxor och avgifter är fastställda av kommunfullmäktige i Sala kommun och Heby kommun.

Avlopp

 Fastställd taxa för 2023:

Avloppstillstånd

Markbädd/infiltration och minireningsverk

 • 1-20 personer (1-4 hushåll) WC+BDT, 8 470 kr 
 • 21-50 personer (5-10 hushåll) WC+BDT, 14 520 kr
 • 51-199 personer (11-40 hushåll) WC+BDT, 18 150 kr
 • Anläggning – endast BDT 6 050 kr
 • BDT-filter, 2 420 kr
 • Sluten tank 2 420 kr
 • Sluten tank + BDT-anläggning, 6 050 kr

För torra lösningar så som förbränningstoalett, mulltoalett, eget omhändertagande av latrin krävs endast en anmälan (samma blankett som ansökan) 1 210 kr/timmen

*WC – toalettavloppsvatten
*BDT – bad-, tvätt- och diskavloppsvatten

Priserna för avloppstillstånd täcker kostnaderna för registrering, handläggning av ärende samt arkivering. Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som gått åt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt av ärendet samt beslut. I handläggningstiden inräknas inte restid som vid ett och samma tillfälle överstiger en timme.

Hälsoskydd - skola och förskola

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, specialskola

Fastställd taxa för 2023:

Anmälningsavgift

 • 4 840 kr, fler än 400 elever/barn
 • 3 630 kr, 100-400 elever/barn
 • 2 420 kr, färre än 100 elever/barn

Tillsynsavgift

 • 4 840 kr, fler än 400 elever/barn
 • 3 630 kr, 100-400 elever/barn
 • 2 420 kr, färre än 100 elever/barn

Hälsoskydd - bassängbad

Fastställd taxa för 2023:

 • Anmälningsavgift: 3 630 kr
 • Tillsynsavgift badanläggning med två eller flera bassänger: 3 630 kr/år,
 • Tillsynsavgift badanläggning med en bassäng: 2 420 kr/år

Hälsoskydd - hygienisk verksamhet

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Fastställd taxa för 2023:

 • Anmälningsavgift: 3 630 kr
 • Tillsynsavgift: 2 420 kr/år

Hälsoskydd - solarium

Fastställd taxa för 2023:

 • Anmälnings- och tillsynsavgift: 1 210 kr/timme

Hälsoskydd - slamtömning

Fastställd taxa för 2023:

 • Ansökan om förlängt slamtömningsintervall samt total befrielse från kommunal slamtömning, handläggningsavgift: 605 kr

Miljöskydd - miljöfarlig verksamhet

Vad som är miljöfarlig verksamhet finns förtecknat i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Nämndernas kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser finns i sin helhet under punkt 15 (Taxor beslutade av kommunfullmäktige i helhet). Tillståndsprövning av A- och B-verksamheter sker av länsstyrelsen. Miljöenheten har tillsyn över B-, C- och U-verksamheter samt kemikalier och avfall.

Fastställd taxa för 2023:

Anmälningsavgift

 • Timavgift 1 210 kr/timme anmälan av C-verksamheter
 • Timavgift 1 210 kr/timme för avhjälpande av föroreningsskada enligt 28 §
 • Prövning av ansökan om dispens att sprida gödsel under perioden 1 december-28 februari 605 kr

Tillsynsavgift

B-verksamheter och de flesta C-verksamheter har fasta årliga avgifter som framgår i bilaga 2 till taxan. För att beräkna taxan multipliceras antalet arbetstimmar för den typen av verksamhet med timavgiften.

 • Timavgift 1 210 kr/timme U-verksamheter

Miljöskydd - kemiska produkter och biotekniska organismer

Fastställd taxa för 2023:

 • Anmälningsavgift för ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel: 3 630 kr
 • Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel: 2 420 kr
 • Anmälan om uppställning av cistern: 1 210 kr
 • Anmälan att cistern tas ur bruk: 605 kr
 • Anmälan om PCB-sanering: Timavgift 1 210 kr/timme
 • Anmälan om CFC-anläggning: 1 210 kr
 • Tillsynsavgift för granskning av CFC-rapporter: 1 210 kr
 • Granskning av cisternrapporter: 1 210 kr
 • För övrig tillsyn av kemiska produkter och biokemiska produkter: Timavgift 1 210 kr/timme

Miljöskydd - avfall och producentansvar

Fastställd taxa för 2023:

 • Ansökan om dispens/tillåtelse att själv återvinna och bortskaffa avfall på egen fastighet: Anmälningsavgift 605 kr
 • Tillsynsavgift för övrig avfallshantering, transporter och producentansvar: Timavgift 1 210 kr/timme

Livsmedel

Fastställd taxa för 2023:

 • Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet, administrativ avgift: 1 210 kr.  
 • För offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som fastställs för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av verksamheten. Årsavgiften fås genom multiplicera kontrolltiden med timavgiften som är 1 210 kr/timme.

Avgiftens storlek beror på verksamhetens risker och omfattning samt kan beroende på miljöenhetens erfarenhet av hur väl verksamheten uppfyller relevanta lagkrav.

Vid extra offentlig kontroll på grund av brister vid den offentliga kontrollen tas en avgift ut beräknad genom tidsåtgång multiplicerat med timtaxa. Nämndernas kostnader för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen finns i sin helhet under punkt 15 (Taxor beslutade av kommunfullmäktige i helhet).

Receptfria läkemedel

 • För kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel tas en timavgift ut, baserad på gällande timtaxa (1 210 kr för år 2023). 

För mer info om taxor och avgifter läs punkt 15 (Taxor beslutade av kommunfullmäktige i helhet).

Alkohollagen

Fastställd taxa för 2023:

 • Ny ansökan om serveringstillstånd: 13200 kr
 • Stadigvarande ändring i tillstånd: 5300 kr

 

Lag om tobak och liknande produkter

Fastställd taxa för 2023:

 • Ansökan om tobakstillstånd: 11591 kr 
 • Ansökan om ändring av tillstånd: 4653 kr

Lag om tobaksfria nikotinprodukter

Fastställd taxa för 2023:

 • Årlig avgift 2420 kronor
 • Timavgift vid tillsyn av konstaterade brister (timavgift 1210 kr).