Kontaktobjekt

Kommunrevision

Publicerad 2016-05-11
Uppdaterad 2020-06-17 09:24

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom de kommunala nämndernas verksamhetsområden.

Kommunrevisionen

Sala kommun har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod i taget.

Sammankallande: Christina Forsgren (S)
Vice sammankallande: Rutger Andersson (S)

Förtroendemannaregistret

Register över kommunrevisionens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.