Detaljplan
Publicerad 2023-04-11
Uppdaterad 2023-04-11 06:02
En detaljplan är en plan för utformning av bebyggelse och mark inom ett visst område. Detaljplanen reglerar var man får bygga samt vad byggnader och markområden skall användas till (exempelvis bostadsändamål, handel, gata, park eller kontor). Detaljplanen kan även reglera hur stora byggnader får vara, samt hur byggnader får se ut. Att ett område är detaljplanerat har betydelse för vilka regler som gäller enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Detaljplanen styr även bygglov. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av totalt fem friliggande enbostadshus som genom plankartans planbestämmelser anpassas till befintlig bebyggelse i Norrberg.

Diarienummer: 2017/1494
Plan handlagd med: Standardförfarande

Läs mer om Planprocessen

Samråd


Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i kommunhusets entré, samt på kommunens hemsida www.sala.se. Syftet med samrådsskedet är att ge berörda möjligheten till insyn och påverkan tidigt i planprocessen. De synpunkter som lämnas in redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter.

Samrådstid: 2023-04-13 - 2023-05-11

Synpunkter


Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och utveckling, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se

Dokument

Upplysningar