Detaljplan
Publicerad 2022-10-17
Uppdaterad 2022-10-20 14:29
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av byggnader innehållande bostäder och centrumändamål på Hopparen 6, 7 och 15. Planen bidrar till en hållbar utveckling av området genom ett mer effektivt nyttjande av marken med hänsyn till kulturmiljövärden och stadsbild, samt genom att möta behov av ytor för parkering, dagvatten och friyta.

Diarienummer: 2021/51
Plan handlagd med: Standardförfarande

Läs mer om Planprocessen

Samråd


Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i kommunhusets entré, samt på kommunens hemsida www.sala.se. Syftet med samrådsskedet är att ge berörda möjligheten till insyn och påverkan tidigt i planprocessen. De synpunkter som lämnas in redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter.

Samrådstid: 2022-10-19 - 2022-11-19

Synpunkter


Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och utveckling, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se

Synpunkter senast: 2022-11-19

Dokument

Upplysningar