StartFamiljehem - Intresseanmälan och socialregisterutdrag
Självservice
Publicerad 2017-07-17
Uppdaterad 2023-12-12 10:24

Ett familjehem är en helt vanlig familj. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande. Det är däremot mycket viktigt att de vuxna har en personlig livserfarenhet och mognad samt att familjesituationen är trygg och stabil. 

Familjen måste ha tid, ork, utrymme samt ett ledigt rum i sin bostad för ytterligare en familjemedlem. Det måste även finnas ett känslomässigt överskott hos dem som arbetar med familjehemsvård. Livet som familjehem kan vara slitsamt men också stimulerande och givande. Det är viktigt att alla familjemedlemmar är överens om att ni vill ta emot en person till i er familj. 

För att bli familjehem måste socialtjänsten göra en utredning. Ni får under utredningens gång besök av familjehemsteamet som också gör en djupintervju, för att lära känna er och kunna bedöma era resurser som familjehem. Alla familjer kontrolleras i Polisens, Försäkringskassans, Kronofogdens, Transportstyrelsens LOB-register, samt kommunens socialregister. Det är också vanligt att socialtjänsten tar kontakt med referenspersoner som familjen själv har uppgett. Den utredning som görs kommer att ligga till grund för beslut om barnet/ungdomen skall bo i just detta familjehem. 

Om du är intresserad av uppdrag som familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller umgängesstöd kan du anmäla ditt intresse på länken nedan. Om vi väljer att gå vidare med din/er intresseanmälan behöver du/ni också inkomma med signerat samtycke för att kunna inhämta ovan nämnda registerutdrag. Skriv då också ut blanketten Samtycke för uppdragstagare.

Om du endast behöver ett utdrag från Sala kommuns socialregister skriver du ut och signerar blanketten Socialregisterutdrag.

Dessa kan sedan postas till Socialtjänsten, Barn o ungdomsenheten, Box 304, 733 25 Sala eller lämnas in i receptionen på Fredsgatan 23.

 

Om tjänsten

Ett familjehem blir barnets eller ungdomens nya hem. En placering i familjehem kan vara allt från några få veckor till en hel uppväxt. Med denna blankett kan du anmäla intresse om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Ett uppdrag som familjehem kräver god samarbetsförmåga. Som familjehem ingår du i ett team kring ett placerat barn/ungdom och har ofta många olika samarbetspartners:

  • Barnets/ungdomens föräldrar och anhöriga
  • Handläggarna på socialtjänsten
  • Lärare och annan personal inom skola och barnomsorg
  • Personal inom sjukvård och barnpsykiatrin

En viktig uppgift för ett familjehem är att hålla kontakt med barnets/ungdomens familj.

Socialtjänsten har ansvar för barn/ungdomar som är familjehemsplacerade. De ska tillsammans med familjehemmet och barnets/ungdomens föräldrar planera framtiden och följa barnets/ungdomens utveckling. Detta görs i form av en behandlingsplan.

Varje barn får regelbundet besök i familjehemmet av en ansvarig socialsekreterare. Familjehemmet får också råd och stöd via familjehemssekreteraren.

Olika former av familjehemsutbildning utgör även ett värdefullt stöd. Utbildning ska ge kunskap på olika områden, som kan vara viktiga när man ska ta hand om barn. Det ger också tillfälle att träffa andra familjehemsföräldrar.

Villkor

Alla personer över 18 år kan anmäla sitt intresse.

Ekonomisk ersättning och avtal

När ett barn placeras i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och ansvarig socialnämnd. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi.

Den ekonomiska ersättningen är tvådelad:

  1. Omkostnadsersättning som ska täcka kostnader för mat, kläder, del i bostad m.m.
  2. Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjen utför. Arvodet beskattas. Ersättningen varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. Sala kommun följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer gällande ersättningar vid familjehemsvård.

Utbildning och stöd

Olika former av familjehemsutbildning utgör ett värdefullt stöd. Utbildning ska ge kunskap på olika områden, som kan vara viktiga när man ska ta hand om barn. Det ger också tillfälle att träffa andra familjehemsföräldrar.

Familjehemsteamet
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se