StartLokal överenskommelse om samverkan mellan civilsamhället i Sala och Sala kommun
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2019-08-23
Uppdaterad 2023-05-08 10:27
Civilsamhället i Sala och Sala kommun har en överenskommelse om hur vi vill att vårt samarbete ska vara. Vi har också en första handlingsplan och tre arbetsgrupper som börjat arbeta med planen.
Projektbild

Projektbeskrivning

Från föreningen IKS, Ideell Kultur i Sala, kom förslaget att civilsamhällets olika organisationer, tillsammans med Sala kommun, ska arbeta fram en överenskommelse om samarbete. Det positiva gensvaret resulterade i ett beslut i Kommunfullmäktige – att kommunen, tillsammans med civilsamhället, ska formulera en överenskommelse!

Efter fem dialogmöten hade vi en överenskommelse om principer för samverkan och en handlingsplan. Vid det sjätte dialogmötet, i september 2018, påbörjades verkställandet av handlingsplanen. Anslutning till överenskommelsen är fritt och frivilligt för civilsamhällets organisationer. För Sala kommuns delaktighet har kommunfullmäktige beslutat. Arbetet fortsätter med att genomföra punkterna på handlingsplanen.

Publicerad 2019-08-23

Välkommen till dialogmöte nr 8

Tema: Handlingsplanen. Nya samverkansområden.

Tid: Torsdag 3 oktober 2019

Agenda: kl. 18.00–18.30: Samling och kaffe/te och smörgås, kl. 18.00–20.30: Dialog

Plats: Kulturkvarteret Täljstenen, Vasagatan 17, 733 38 Sala 

Tillgänglighet för funktionsvariation: Lokalen ligger i markplan. Handikapptoalett finns. Hörslinga finns i föreläsningssalen.

Anmälan

Magnus Gunnarsson, magnus.gunnarsson@sala.se, 0224-74 70 13

För praktisk planering behövs anmälan senast 2019-09-26.

Anmälan innebär godkännande av att lämnade kontaktuppgifter registreras för deltagar- och kontaktlista.

Dokument
Publicerad 2019-06-25

Rapport om ideella föreningars villkor

Det har kommit en ny spännande rapport från MUCF om ideella föreningars villkor. Mycket känns igen från vår dialog.

Här kan du hämta rapporten i pdf-format.

”Generellt upplever föreningar att förutsättningarna för att bedriva sin kärnverksamhet är goda men flera efterlyser bättre dialog med det offentliga, enklare regler för till exempel bidragsansökningar och ökad långsiktighet.”

Dokument
Publicerad 2019-04-15

Dialogmöte 7 – Lägesbild handlingsplan

Tid: 2019-04-03 kl 18:00-20:30, (samling och kaffe/the och smörgås kl 18:00-18:30)
Plats: Täljstenen, Vasagatan 17, 733 38 Sala
Dialogtema: Dialog om arbetet med handlingsplanen och det fortsatta arbetet.

 • Anders Wigelsbo hälsade alla välkomna och betonade fördelarna med dialogen för alla parter. Kommunen kommer att aktivt fortsätta arbetet med handlingsplanen.
 • Christina Söderström-Nilsson informerade om det påbörjade arbetet med kommunens mål- och visionsarbete. Civilsamhället kommer att bjudas in för dialog och vara ”bollplank” för arbetet.
 • Magnus Gunnarsson presenterade sig som ny samordnare för kommunens del i den lokala överenskommelsen, LÖKen. Han har sedan årsskiftet ersatt Jane Allansson som kontaktperson för Sala kommun.
 • Arbetet med handlingsplanen pågår. Detta möte hade till syfte att ge en lägesbild av arbetet samt föra arbetet i grupperna framåt.

De tre grupperna redovisade hur långt arbetet hade kommit samt vilka problem och utmaningar som man ställts inför. Handlingsplanens olika punkter gicks igenom och en gemensam diskussion fördes om vad som behövdes göras för att komma vidare. Här följer en sammanfattning.

Grupp 1 som har arbetat med Principen Självständighet har med anledning av arbetsbelastning, sjukdom mm haft en något trögare start. Ett nytt möte i gruppen är planerad i april. Tillsammans såg vi att en förstärkning av gruppen med några representanter från bla Kultur och fritid behövdes för att få in all nödvändig kunskap i arbetet.

Grupp2/3/4 som har principerna Dialog, Kvalitet och Långsiktighet har haft ett par möten under hösten och våren och har arbetat fram en sammanställning från de diskussioner som varit.

Grupp 5/6 har principerna Öppehet och Insyn samt Mångfald och har tagit fram en väl fungerande matris för genomförandet av sina punkter i handlingsplanen. Gruppen har kommit halvvägs i arbetet och det kommer fortsätta under våren.

Övrigt:

 • Matrisen som tagits fram för arbetet med handlingsplanen bedömdes kunna användas av samtliga grupper i den kommande redovisningen.
 • Tillgängligheten på kommunens hemsida togs upp. Sidorna under destination Sala hade brister i tillgängligheten. Carina Eriksson, näringslivsutvecklare, redogjorde för en kommande översyn och tog med sig frågan hem.
 • När nästa möte skall hållas är inte bestämt. För att grupperna skall hinna bli klara kommer nästa dialogmöte att ske i slutet av september eller början av oktober. En separat kallelse till detta kommer att gå ut efter semestern.

 

Publicerad 2019-03-19

Välkommen till dialogmöte nr 7!

Tema: Lägesbild för gruppernas arbete med handlingsplanen.

Tid och plats

Onsdag 2019-04-03

kl 18:00-18:30 samling och kaffe/te och smörgås
kl 18:30-20:30 dialog

Täljstenen, Vasagatan 17, 733 38 Sala.

Tillgänglighet för funktionsvariation

Lokalen ligger i markplan. Handikapptoalett finns. Hörslinga finns i föreläsningssalen.

Anmälan

För praktisk planering behövs anmälan senast 2019-03-26.

Anmälan görs per telefon eller e-post till:

Magnus Gunnarsson, magnus.gunnarsson@sala.se, tfn 0224-74 70 13

Anmälan innebär godkännande av att lämnade kontaktuppgifter registreras för deltagar- och kontaktlista.

Dokument
Publicerad 2018-09-27

Dialogmöte nr 6 - börja arbeta med första handlingsplanen

Uppdateringsbild

Den 20 september träffades ca 45 engagerade deltagare vid Täljstenen för att påbörja arbetet med att genomföra vår första gemensamma handlingsplan. Flera deltagare har varit med vid varje dialogmöte medan andra deltog för första gången. Kunskapen om och intresset för att bidra i denna process sprider sig och det är precis så det ska vara! Ett brett engagemang som speglar mångfalden i samhället  är välkommet.

Två föreningar som inte tidigare anslutit sig till Salas lokala överenskommelse passade på att göra det genom att signera i "signeringsboken". På bild ses ordförande för Jugansbo Bygdegårdsförening, Leif Lindstedt, signera.

Handlingsplanens punkter delades upp på tre arbetsgrupper. I varje grupp finns tjänstepersoner som ansvarar för att gruppens arbete fortsätter.  Nästa dialogmöte blir våren 2019 (troligen en torsdag  i vecka 13 eller 14). Information om exakt datum kommer senare.

Är du intresserad av att engagera dig i paraplyorganisationen IKS (Ideell Kultur i Sala)? Det behövs fler representanter i styrelsen. Kontakta i så fall ordförande Lars Kvarnström, lars.kvarnstrom@tele2.se, telefon 070-19 155 06.

Fler noteringar från mötet finns i dokumentet nedan.

Dokument
Publicerad 2018-08-21

Dags att göra verkstad av handlingsplanen!

Välkommen till dialogmöte nr 6!

Nu ska vi bilda arbetsgrupper för punkterna på vår första handlingsplan. Vilken punkt vill du vara med och arbeta för?

Klicka här så kommer du direkt till din inbjudan. Du kan även anmäla dig via simplesignup eller genom att kontakta Jane Allansson, jane.allansson@sala.se, tfn 0224-74 70 13.

Väl mött den 20:e september!

Dokument
Publicerad 2018-05-18

Dialogmöte 5, 2018-05-14 - vi färdigställer handlingsplan!

Vid dialogmöte 4 prioriterades ett antal punkter för en handlingsplan. En arbetsgrupp fick uppdraget att formulera förslag till handlingsplan baserat på de prioriterade punkterna. På mötet den 14 maj har vi förankrat och förädlat handlingsplanen. För kommunens del, är handlingsplanen antagen av kommunstyrelsen 2018-06-07.

Antagen handlingsplan nr 1

Dokument
Publicerad 2018-04-22

Signeringsceremoni vid Täljstenen

Uppdateringsbild

Före invigningen av Kulturnatta den 21 april 2018 arrangerades en "signeringsceremoni" för civilsamhället i Sala. De delar av civilsamhället som valt att ansluta sig till de sex gemensamt framtagna principerna markerade det genom att skriva i signeringsboken. I fortsättningen är det möjligt (för organisationer inom civilsamhället) att när som helst ansluta sig eller ångra sig.

Syftet med den lokala överenskommelsen är att hitta sätt för kommunen och civilsamhällets organisationer att förstärka varandras insatser. Arbetet som lett fram till delmålet med lokala principer har pågått i ca ett år och innehållit fyra dialogmöten och nio möten med olika arbetsgrupper. 

Nu fortsätter arbetet enligt överenskommen handlingsplan. 

Publicerad 2017-11-22

Dialogmöte 3 - Om och förädling av förslag till principer samt start av arbetet med handlingsplan.

Bild på deltagare från dialogmöte 3
Stort engagemang hos mer än 50 deltagare

 

Möte 3 med föreningar/civilsamhälle 2017-11-21
Tid: 2017-11-21 kl. 18:30–21:00
Plats: Täljstenen, Vasagatan 17, 733 38 Sala

Dialogtema: Dialog om och förädling av förslag till principer samt start av arbetet med handlingsplan.

 • Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande, hälsade välkommen och inledde mötet.
 • Isa Österberg och Jane Allansson berättade kort om vad lokal överenskommelse är och om arbetsgruppens förslag.
 • Annika Lindh, länsbildningskonsulent på Västmanlands länsbildningsförbund, var processledare för kvällens dialoger.

Sammanfattning av mötet

Dialog om det förslag som arbetsgruppen tagit fram. Drygt 50 representanter för civilsamhälle/föreningar, politiker och tjänstepersoner förde dialog inom respektive grupp. Förbättringsförslag dokumenterades för varje princip och kommer att beaktas av arbetsgruppen innan det läggs fram för politiskt beslut i kommunfullmäktige (januari 2018). Ytterligare en dialog i grupper hanns med – början till en mer konkret handlingsplan. 

 • Nästa stora dialogmöte planeras till februari 2018. Mer info kommer senare.

Dokument

Dokument
Publicerad 2017-09-26

Referensgruppen bearbetar förslagsunderlag

Referensgruppen träffas för att arbeta med materialet (1g/vecka i september/oktober 2017)

Publicerad 2017-09-05

Dialogmöte 2 - Vad ska vi göra för att leva upp till principerna?

Dialogmöte 2 i Täljstenens lokaler

Andra dialogmötet. Ca 55 deltagare kom till Täljstenen. Dialog med temat ”Vad ska vi göra för att leva upp till principerna”? (Grunden till en handlingsplan.) Dialogen fördes i grupper med föreningsrepresentanter, politiker och tjänstepersoner för sig.

Varje grupp uppmanades anmäla några frivilliga som ska representera sin grupp i en nybildad referensgrupp. Referensgruppens uppgift blir att, utifrån det material som arbetats fram, föreslå en gemensam lokal överenskommelse med handlingsplan.

Publicerad 2017-05-31

Dialogmöte 1 - Vad betyder varje princip för oss?

Dialogmöte 1 i Täljstenens lokaler

Första dialogmötet. Ca 70 deltagare kom till Täljstenen. Information om Sveriges nationella principer. Dialog i grupper om ”Vad betyder varje princip för oss”. Grupperna skrev ned sin åsikt.

Gruppernas arbete sammanställdes och skickades ut till deltagarna.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Sedan 2008 finns en nationell överenskommelse för Sverige och en Europeisk kod om utveckling av samverkan mellan civilsamhället och det offentliga. Den nationella överenskommelsen för Sverige är uppdaterad i februari 2018.

Från föreningen IKS, Ideell Kultur i Sala, kom förslaget att civilsamhällets organisationer, tillsammans med Sala kommun, ska arbeta fram en överenskommelse om samarbete. Förslaget är bearbetat av förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i sedvanlig demokratisk ordning. Det positiva gensvaret resulterade i ett beslut i Kommunfullmäktige – att inleda dialog med civilsamhället med målet att formulera en gemensam, lokal överenskommelse för Sala!

En kort beskrivning av processen i Sala hittar du via denna länk.

Status

Pågående

Projekttid start

2017-05-31

Projekttid slut

2019-12-31

Tidplan
 1. Kunskapsuppbyggnad genom att etablera kontakter och delta i nätverk med Överenskommelsen och SKL. - Kvartal 4, 2016
 2. Förmedla kunskap om lokal överenskommelse inom Sala kommun genom att föredra för politiker i kommunens nämnder och genom att besöka ledningsgruppsmedlemmars verksamheter. - Kvartal 1, 2017
 3. Etablera kontakt med organisationer som är nationellt anslutna men som inte finns med i kommunens föreningsregister. - Kvartal 1, 2017
 4. Arrangera möte med föreningar utifrån kommunens föreningsregister. - Kvartal 2, 3 och 4, 2017
 5. Partsgemensam arbetsgrupp formulerar förslag. - Kvartal 4, 2017
 6. Överenskommelse om principer klar. - Kvartal 1, 2018
 7. Partsgemensamt förslag om handlingsplan - Kvartal 2, 2018
 8. Genomför punkter på första handlingsplanen - Kvartal 3, 2019
Projektägare
Styrgrupp
Projektmedlemmar
Beslutsdokument
Projektdokument
Kontakter