StartMedborgarförslag - Anmälan
Självservice
Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2023-01-12 11:36

Anmälan

Medborgarförslaget

 • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
 • ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
 • får inte ta upp ämnen av olika slag,
 • väcks genom att det lämnas in till kanslienheten eller vid ett sammanträde med kommunfullmäktige.
 

Om tjänsten

 • Vill du påverka kommunens verksamhet?
 • Har du idéer och förslag på hur kommunen kan bli bättre?

Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Följande gäller om du vill lämna ett medborgarförslag (utdrag ur "Arbetsordning för kommunfullmäktige", kommunal författningssamling 2019-09-01).

Medborgarförslag 1.24

 • Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i kommunfullmäktige (medborgarförslag)
 • Ett medborgarförslag kan bara behandlas i kommunfullmäktige om det ligger inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde. De medborgarförslag som ej ligger inom kommunfullmäktiges befogenhet återsänds till förslagsställaren.
 • Medborgarförslagen anmäls vid kommunfullmäktiges sammanträde med information om medborgarförslagets rubrik, vem/vilka som är förslagsställare samt hur medborgarförslaget hanteras/bereds.
  • Förslag som är av verkställighetskaraktär överlämnas direkt av kommunfullmäktiges ordförande, efter samråd med vice ordförande, till berörd nämnd för hantering.
  • Förslag som är av strategisk karaktär överlämnas till styrelsen för beredning.
 • När ett medborgarförslag hanterats/beretts färdigt och beslut har fattas eller åtgärd vidtagits, ska förslagsställaren underrättas.
 • Medborgarförslag bör hanteras/beredas så att beslut kan fattas eller åtgärd vidtagits inom ett år från det förslaget väcktes.
 • Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt samt redovisa verkställande av medborgarförslag. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Villkor

Du som är folkbokförd i Sala kommun är välkommen att lämna in medborgarförslag.

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling

När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i handlingar, protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Relaterade tjänster