StartSjälvserviceSotning, egen regi - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-03-17
Uppdaterad 2023-08-31 13:09

Om du vill sota själv måste du ansöka om det till räddningstjänsten.

Ansökan ska innehålla:

  1. fastighetsbeteckning
  2. fastighetens adress
  3. fastighetsägare
  4. personnummer på ägare
  5. rengöringsobjekt
  6. protokoll på godkänd brandskyddskontroll
  7. Du måste även ange din kompetens när det gäller rengöring och sotning. Du måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en utbildning som kommunen godkänt eller på annat sätt vidimera dina kunskaper. Exempel på godkänd utbildning är SBF:s (Svenska Brandskyddsföreningen) kurs som även godkänts av SRV (Statens räddningsverk) och Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund.

Krav

Du skall kunna lämna intyg om genomgången kurs i egensotning. Du skall bilägga intyg om godkänd brandskyddskontroll enligt SRVFS (Statens räddningsverks författningssamling) 2003:11. Där ska fastighetens status ur brandskyddssynpunkt, utrustning samt sotningsjournal kontrolleras och dokumenteras. Du som fastighetsägare beställer brandskyddskontrollen hos skorstensfejarmästaren.

En sotningsjournal ska finnas där du som fastighetsägare ska registrera varje rengörings/sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen eller visas upp på anmodan av räddningstjänsten.

Om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att rengöring/sotning inte sker på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt återkallas möjligheten till sotning i egen regi.

Innan medgivandet återkallas ska ägaren ges möjlighet att vidta rättelse.

 

Villkor

Det är endast du som fastighetsägare som ges möjlighet till sotning i egen regi. Vidare förutsätts att du som ska sota själv är bosatt i fastigheten och det gäller även fritidshus.
 

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri, men bikostnader tillkommer i form av avgifter för exempelvis intyg om godkänd brandskyddskontroll.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se