StartSjälvserviceBadvattenkvalitet - tillsyn
Självservice
Publicerad 2017-07-27
Uppdaterad 2024-01-05 08:32
 

Om tjänsten

Tillsyn och provtagning för Sala och Heby kommuns kommunala utebad

Provtagningen inför varje  badsäsong inleds med att det tas ett referensprov och därefter tre provtagningar utspridda under sommaren med hänsyn till rådande väderförhållanden.

Prover tas för analys av dels bakterier men även av näringsämnen med mera. Vid provtagningen mäter vi även vattentemperaturen och kontrollerar om det finns föroreningar eller alger på vattenytan. Proverna skickas för analys till ett ackrediterat laboratorium. Det är främst mängden bakterier i vattnet som avgör om det är lämpligt att bada eller inte.

Provtagningar

Vid otjänligt provresultat tas omprov omedelbart efter att svar kommit från vårt labb. Efter tre på varandra följande otjänliga prover tas beslut om stängning av badet.

Läs om provresultaten på Salas badplatser

Kvalitetsbedömning

Vid bedömningen använder vi tre kvalitetsgraderingar:

  1. Tjänligt är den bästa bedömningen ett bad kan få. Det är låga bakteriehalter och det går utmärkt att bada.

  2. Tjänligt med anmärkning, halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om man inte anser att det innebär någon risk för sjukdom i samband med bad. Bedömningen är mer en signal till övervakaren att vara observant på vattnets kvalitet och mäta extra ofta så att eventuell föroreningskälla upptäcks och åtgärdas.

  3. Otjänligt, innebär höga halter av indikatorbakterierna och det är lämpligt att avstå från bad när vattnet är otjänligt till dess att resultaten är tjänliga igen. Orsaken till de höga halterna ska undersökas och källan åtgärdas om det är möjligt. Om ett bad får flera otjänliga prov i följd, brukar Miljö- och hälsoskyddskontoret stänga badet. Även kraftig algblomning ger bedömningen otjänligt för bad.

Om algblomning

Om du ser gul/gröna skikt i vattnet eller att det ser "trådigt" ut i vattnet kan det tyda på att det finns extra mycket alger i vattnet. Ofta är algmassan giftig. Du bör därför undvika att bada under tiden som blomningen pågår.

Upptäcker du algblomning kan du kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen.

Höga vattentemperaturer och mycket näring gynnar algerna. Om det blåser omblandas vattnet och gör att nya näringsämnen blir tillgängliga för algerna som framför allt lever nära vattenytan. Om en blåsig period följs av en lugn och varm period samlas alger på ytan. När dessa algsamlingar driver in mot stränderna kan situationen bli besvärlig eftersom det ofta är där badande, och då främst barn, uppehåller sig.

Det är vanligen blågröna alger som ställer till besvär, eftersom de kan vara giftiga. De avfallsprodukter som algen avger när den lever innehåller giftet men även bland döda alger kan giftet finnas kvar en tid innan det brutits ner.

Vid kraftig algblomning är det bra att tänka på följande:

  • Låt inte barn bada 
  • Låt inte hundar dricka av vattnet 
  • Undvik det mest alginblandade vattnet, men vi rekommenderar att du inte badar alls. Även i klarare områden utanför algmassan kan ämnen som utsöndras från algerna finnas löst i vattnet.

Tillsynsansvaret

Tillsyn på strandbad sker enligt lagstiftningen miljöbalken. Det är kommunens miljöenhet som har tillsynsansvaret på Sala och Heby kommuns strandbad. Men det är personal från respektive kommuns fritidsenhet som utför själva provtagningen av strandbadvattnet.