StartSjälvserviceFristående förskola i Sala kommun, driva - Ansökan
Självservice

Fristående förskola i Sala kommun, driva - Ansökan

Publicerad 2016-09-19
Uppdaterad 2021-09-27 11:34

Uppgifter som behövs

För att ansökan ska kunna behandlas i alla delar, så snart som möjligt, bör den innehålla följande:

Uppgifter om anordnare etc.

 • Ansvarig huvudman för verksamheten
 • Verksamhetsform (bolag, förening, stiftelse eller enskild individ)
 • Bolagsordning, föreningsstadgar eller motsvarande
 • Kontaktperson för anordnaren
 • Ekonomisk kalkyl, F-skattesedel
 • Ansvarig förskolechef, namn, personnummer och handlingar som styrker att denna har pedagogisk utbildning samt pedagogisk erfarenhet
 • Rutiner för registerkontroll av personal

Verksamhetsplan som innehåller uppgifter om

 • Innehåll för att ge barnen omsorg och stimulera deras utveckling och lärande
 • Insatser för att barn med annat modersmål än svenska skall få utveckla både svenska språket och sitt modersmål
 • Insatser för barn i behov av särskilt stöd
 • Dokumentation av kvalitetsarbete, likabehandlingsplan och klagomålshantering

Personalplan

 • Personalens sammansättning och utbildning

Om tjänsten

Den som vill starta fristående förskola i Sala kommun ska lämna in en ansökan till skolnämnden. Nämnden ska godkänna den enskilde som huvudman för förskola om den som söker bedöms kunna följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Ett godkännande innebär att barnets hemkommun ska lämna bidrag för barnet till huvudmannen för verksamheten. Nämnden har tillsynsansvar för de enskilda förskolorna som ligger i kommunen. Reglering av de praktiska detaljerna kring att driva enskild förskola i Sala kommun regleras genom att ett avtal skrivs.

Efter beviljad ansökan

För att få starta verksamheten skall följande dokument inlämnas till Utbildning och arbetsmarknad senast en månad före start. Sedan dokumenten godkänts läggs information om den fristående förskolan snarast ut på Sala kommuns webbplats.

 • Underskrivet avtal med Sala kommun. Aktuellt underlag till avtal fås från skolkansliet.
 • Intyg om godkända lokaler och utemiljö från Bygg- och miljökontoret. Ritningar över lokalen.
 • Godkännande av Miljöenheten hur myndighetskrav enligt livsmedelslag och annan miljölagstiftning skall uppfyllas (mer information finns hos Bygg- och miljökontoret).
 • Intyg om godkänd brandinspektion (mer information finns hos räddningstjänsten).
 • Bevis om ansvarsförsäkring för personalen.

För att få starta verksamheten ska följande dokument inlämnas till Utbildning och arbetsmarknad före start

 • Kopia av förskollärarlegitimation för förskollärare. Endast legitimerad förskollärare får anställas utan tidsbegränsning som förskollärare.
 • Försäkran att registerkontrollen utförts för den personal som anställts med angivande av datum då kontrollen utförts.

Beslut om godkännande och beslut om rätt till bidrag

När ansökan har inkommit till Utbildning och arbetsmarknad kommer den att prövas utifrån gällande föreskrifter. Vid behov kommer kompletterande uppgifter att begäras in. Sedan alla uppgifter inkommit behandlas ansökan av nämnden snarast, i regel tidigast tre veckor efter att fullständig ansökan föreligger. Nämnden sammanträder ej under juli och augusti.

Beslut tas på nämndmöte och kommer att skickas snarast till anordnaren sedan protokollet justerats. Nämndens beslut kan överklagas.