StartBygga, bo och miljöKemikalierKemiska bekämpningsmedel, spridning, enl. 41 § - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-04-21
Uppdaterad 2024-02-21 09:59
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Anmälan ska alltid innehålla uppgift om: 

  • Namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen samt till den för vars räkning spridningen ska ske 
  • Spridningsareal och storlek 
  • Kopia av etikett eller preparatblad för det bekämpningsmedel som avses spridas, 
  • Beräknad dos 
  • Beräknad tidpunkt för spridningen 
  • Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn, dagvatten eller vattendrag
 

Om tjänsten

Med denna blankett kan du anmäla spridning av kemiska bekämpningsmedel enl. 41 § SFS 2014:425.

En skriftlig anmälan till kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 om spridningen ska ske på banvall, idrottsanläggning (t.ex. golfbana) och områden större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt (med undantag för åkermark).

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, den som nyttjar marken.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.