Nyhet
Publicerad 2023-12-29
Uppdaterad 2023-12-29 10:21

Inför nyår vill vi påminna om att det krävs särskilt tillstånd från polisen för att använda fyrverkerier i Sala stad, med undantag för vissa stadsdelar där det är helt förbjudet.

Under nyårshelgen är det vanligt att fira in det nya året med fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Vi vill därför påminna om att det alltid krävs ett särskilt tillstånd från Polismyndigheten för att använda fyrverkerier inom Sala stad och andra tätorter med sammanhängande bebyggelse. I Sala finns det även några stadsdelar där det är helt förbjudet att använda pyrotekniska varor.

Lokal ordningsföreskrift för Sala kommun (utdrag)

§ 20. Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Tillstånd av Polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor (fyrverkerier) inom tätort med sammanhängande bebyggelse.

§ 21. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom området Ringgatan - Kålgårdsgatan - Kungsgatan - Ekebygatan, samt runt sjukhuset inom ett område avgränsat av Lasarettsgatan - Ekeby dammars norra strand - gång och cykelbanan mellan Ekeby dammar och Lasarettsgatan.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Överträdelser av reglerna i ordningsstadgan är straffbara och kommer att polisanmälas. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot fyrverkeriförbudet ordningsstadgan dömes till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Generella regler för fyrverkerier

Man måste ha fyllt 18 år för att få köpa, använda, överlåta och på annat sätt hantera fyrverkerier. Att sälja eller ge fyrverkeripjäser till personer under 18 år är också förbjudet. Att bryta åldersgränsen eller langa fyrverkerier till minderåriga kan ge böter eller fängelse.

Skäl till det lokala förbudet

Anledningen till att kommunen skärpt reglerna kring användningen av fyrverkerier i centrala staden är framförallt koncentrationen av den kulturellt oersättliga träbebyggelsen och de stora ekonomiska värden som är bundna till fastigheterna - så gott som alla centrumhandelns butiker är inrymda i de aktuella kvarteren.

En utvecklad brand i den typ av byggnader det är fråga om är oerhört svår att bekämpa och innebär överhängande risk för stor spridning och förödelse.

Kontakt

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade tjänster