StartNyheter - listningPositivt resultat för Sala kommun 2020
Nyhet
Publicerad 2021-02-04
Uppdaterad 2021-02-04 11:16

Årets resultat för Sala kommun är positivt och uppgår preliminärt till 38 mnkr. Resultatet är en stor förbättring jämfört med föregående år och 16,3 mnkr högre än budgeterat.

Efter justering av samtliga realisationsvinster på 8,3 mnkr uppgår balanskravsresultatet till 29,7 mnkr, det innebär att Sala kommun kan återställa 50 % av tidigare års negativa resultat.

"Det förbättrade resultatet visar en positiv bild vilket är glädjande. Att det egna kapitalet stärks är mycket bra inför kommande år och de utmaningar som kommunen har framför sig", säger Inger Lindström, ekonomichef.

I jämförelse med budget har skatteintäkterna minskat med 17,8 mnkr men de generella statsbidragen har ökat med 32,1 mnkr beroende på att riksdagen har beslutat att ge extra statsbidrag med anledning av den rådande pandemin. 

Den pågående coronapandemin har påverkat kommunens kostnader och intäkter i mycket stor utsträckning och gjort att prognosarbetet varit svårt under året. Vid årets slut redovisar nämnderna sammantaget en negativ budgetavvikelse på -15,7 mnkr och finansförvaltningen en positiv avvikelse på 32,0 mnkr. 

"Vi är mycket nöjda med det positiva resultatet. Året har präglats av covid-19, vilket påverkat stora delar av verksamheterna. Pandemin har inneburit högre kostnader för kommunen, men vi har fått bra stöd genom de bidrag staten fördelat till kommunerna. Det gäller att fortsatt ha kontroll på ekonomin, pandemin är inte över", säger Kommunchef Daniel Holmvin.

Kontakt

Inger Lindström, Ekonomichef
0224-74 72 03 inger.lindstrom@sala.se

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier