Nyhet
Publicerad 2019-10-11
Uppdaterad 2019-10-22 08:48

Perioden 14-26 oktober kan du komma till Stadsbiblioteket och ge dina synpunkter på arbetet med Sala kommuns nya översiktsplan.

Hur ska Sala se ut i framtiden? De många svaren på den frågan kommer den nya översiktsplanen att ange inriktningen för, när planen beräknas vara redo för att antas av kommunfullmäktige under sommaren 2021.

Men innan vi är där så har vi en omfattande planeringsprocess att genomgå. Och där kan du vara med och påverka. Mellan måndag 14 oktober och lördag 26 oktober så kommer en ”medborgardialog” att hängas upp på biblioteket. Den innehåller ett kartmaterial där du kan markera din favoritplats i Sala, platser där du känner dig otrygg och platser som du tycker har en utvecklingspotential.

Dessutom har du möjlighet att svara på ett antal frågor i medborgardialogens enkät, frågor som handlar om vilka faktorer du tycker är viktigast för ett boende, vilka som är Salas största styrkor, vad som bör förbättras i kommunen, i vilken geografisk riktning Sala ska växa och andra tankar och idéer som du har.

Under utställningsperioden kan du komma hit när du vill under bibliotekets öppettider. Dessutom så kommer samhällsbyggnadskontorets plan- och utvecklingsenhet att ha personal på plats mellan klockan 15 och 18 både på onsdag 16/10, torsdag 17/10, onsdag 23/10 och på torsdag 24/10. Då har du möjlighet att ställa frågor om arbetet med översiktsplanen direkt till dem som arbetar med den.

Medborgardialogen genomförs för att det här ju är ditt Sala. Och då ska du ha möjlighet att påverka Salas utveckling.

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön i kommunen långsiktigt ska användas. Planen behandlar till exempel frågor som var vi ska bygga nya bostäder, var företagsetableringar kan ske och var nya vägar ska dras fram.

Planen ska ha en central roll för att främja goda miljöförhållanden och för att långsiktigt och hållbart hushålla med mark, vatten, energi och råvaror.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har däremot en viktig vägledande funktion. Den ska bland annat ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt för andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor.

Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäktige. Tre veckor efter att planen har antagits av fullmäktige så vinner den laga kraft och är färdig.

Gröna gången - Långforsen
Den översiktsplan som nu arbetas fram kommer att ge inriktningen för hur Sala ska se ut i framtiden. Här Gröna Gången vid Långforsen i höstskrud. Foto: Nathalie Jansson