StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala kommun höjer dammsäkerheten vid Långforsen
Pressmeddelande 2019-07-10, kl. 09:00 Sala kommun
Logotyp
Publicerad 2019-07-10
Uppdaterad 2019-07-10 12:48

Bygg- och miljöenheten Sala-Heby har beviljat strandskyddsdispens för avverkning av träd på och vid dammvallen mellan Måns Ols-vägen och området Skuggan. I beslutet konstateras att det finns särskilda skäl till att bevilja en dispens för avverkning.

Bakgrunden är att Samhällsbyggnadskontoret har ansökt om strandskyddsdispens för avverkning av träd på och i anslutning till dammvallarna. Flera av varandra oberoende konsultutredningar har konstaterat att de träd som finns på dammvallarna utgör en betydande risk om exempelvis rotvältor skulle uppstå i samband vid storm och höga vattennivåer i dammarna. Ändamålet med avverkningen är också att möjliggöra framkomlighet för nödvändiga reparationer och andra åtgärder på dammvallarna, därför kommer även träd i anslutning till dammvallen att behöva avverkas. Länsstyrelsen i Västmanlands län har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor, eventuella överklaganden kommer också att skickas till Länsstyrelsen för beslut.

Området har ett mycket stort värde för Salas invånare och är en del av stadens identitet vilket vi är angelägna om att bevara, säger kommunalråd Anders Wigelsbo (C). Men samtidigt måste vi göra nödvändiga åtgärder för att förhindra allvarliga olyckor med dammarna, fortsätter Anders Wigelsbo (C).

Vattendraget ingår i Sala Silvergruvas vattensystem och strandskyddet är här mellan 15 och 100 m. Målsättningen är att, i största möjliga mån, kunna bevara områdets karaktär och dess natur- och kulturvärden.

Vi tittar nu på möjligheter att spara mindre träd och i vissa fall även större träd om dessa bedöms att inte utgöra någon risk. Utöver detta kommer vi även arbeta med andra förskönande åtgärder längs dammvallarna berättar Anders Wigelsbo (C).

Motivering av strandskyddsdispens

Motiveringen till att i det här fallet ge en dispens från strandskyddet är att avverkningen behövs för att säkerställa dammvallens hållfasthet och förhindra olyckor som kan leda till skador på dammvallen. Åtgärden anses nödvändig för att förhindra att dammvallarna går i brott i händelse av vindfällen i samband med storm och i kombination med höga magasinnivåer. Eventuellt dammbrott riskerar att leda till mycket stora konsekvenser både för staden och med risk för liv och hälsa för närboende. Utöver de direkta riskerna vid vindfällen så ger åtgärden även bättre åtkomst till dammvallarna för genomförande av nödvändiga reparationer och andra förstärkningsåtgärder.

Den biologiska funktionen med stranden bedöms idag som hög då de träd som planeras att avverkas fungerar som värd åt ett stort antal insekter, fåglar och lavar. Den biologiska mångfalden kommer därför att försämras i och med att grova träd och hålträd kommer att försvinna som biotoper. När den biologiska funktionen vägs mot de konsekvenser som ett eventuellt dammbrott skulle kunna leda till så görs bedömningen att en avverkning ändå bör tillåtas.

Miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” (8) är det miljömål som närmast har bäring på den här typen av åtgärd. I det nedbrutna och tillagda 7: e regionala delmålet skriver länsstyrelsen: ”Sjöars, stränders och vattendrags stora betydelse för friluftslivet och för djur- och växtlivet värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt genom god efterlevnad av strandskyddsbestämmelserna.” Sala kommun gör utifrån det skrivna i det nedbrutna miljökvalitetsmålet den bedömningen att åtgärden inte förändrar de allemansrättsliga förhållandena på platsen.

Mer information

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se
Åsa Kling, Teknisk chef
0224-74 74 01 asa.kling@sala.se