Nyhet
Publicerad 2019-02-05
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Information om skolnämndens beslut, bokslut 2018 och budget 2019

Bokslutet 2018

Skolnämnden redovisar ett underskott för 2018 på cirka 15 mnkr. Den största delen av detta finns på grundskolan, med 13,6 mnkr i underskott.

Underskottet blev betydligt större än vad som aviserades i delårsrapporten som visade resultatet fram till 31 augusti. De huvudsakliga förklaringarna till skillnaden är att vissa hyreskostnader, främst för Åkraskolans moduler, distansundervisning för årskurs 6 i moderna språk, minskade bidrag från migrationsverket och ökade kostnader för kosten, som inte debiterades förrän under senare delen av året.

Oväntat höga kostnader för kosten är också den viktigaste förklaringen till att förskolan gjorde ett underskott på 2 mnkr.

74,5 % av eleverna lämnade 2018 grundskolan med fullständiga betyg, vilket är bättre än året innan. Kommunens mål är detsamma som det nationella målen, det vill säga att 100 % av eleverna skall ha fullständiga betyg.

Budget 2019

Skolnämnden beslutade om hur den ekonomiska ramen på 516 mnkr skall fördelas mellan nämndens olika verksamhetsområden.

Verksamhet, Ny ram i tkr, Förändring verksamhetsvolym (tkr)

Skolnämnden, 689, (-100)

Kulturskolan, 5 558, (-3 000)

Central förvaltning, 15 122, (-2.000)

Förskolan, 133 287, (-5 800)

Särgymnasiet, 5 313, (0)

Särskolan, 11 818, (0)

Grundskolan, 262 187, (-500)

Gymnasieverksamhet, 82 053, (-3 000)

Förändringen visar skillnaden mellan 2018 och 2019 års verksamhetsnivå, efter det att exempelvis förändrade kostnader för hyror, kost, ökat elevtal och nya löner räknats med.
Det innebär att exempelvis grundskolan som får oförändrad personaltäthet (antal lärare per 100 elever) i kronor får nästan 17,5 mnkr högre budgetram 2019 än 2018, eftersom eleverna är fler och ökade lokalkostnader för exempelvis Ransta har tillkommit. Men i realiteten blir det en minskning med 0,5kr.

Nämnden har i ovanstående fördelning inte räknat med vissa interna kommunala kostnader för ökade hyror på grund av att Åkraskolan flyttats till moduler och höjda kostpriser. Dessa ökade kostnader förväntas enligt nämndens beslut bäras av andra kommunala enheter. På nämnden diskuterades de alternativ som i annat fall återstår. Det kan vara en nedläggning av hela kulturskolan, större besparingar på personalens pedagogiska måltider och minskad lärartäthet i skolår 4-9, alternativt att skolor läggs ner.

Beslutet om budget innebär att arbetet med nedskärningar behöver starta omgående. Innan dessa verkställs behöver dock riskanalyser göras, angående hur det påverkar personalens arbetsmiljö.

Konsekvensbeskrivning

De mest påtagliga följderna enligt Barn och Utbildnings konsekvensbeskrivning.

Kulturskolan

Flera ämnen på kulturskolan läggs ner, och verksamhet som i huvudsak vänder sig till vuxna deltagare, exempelvis Sala blåsorkester, Sala storband och damkören Argentum koomer inte längre finansieras och bemannas av kulturskolan. Kulturgarantin med kulturskolans besök i alla förskolor och skolor och i alla årskurser, avvecklas.

Öppna förskolan 

Öppna förskolan avvecklas i sin nuvarande form, det vill säga som en del av kommunens förskoleverksamhet. Dialog skall föras med civilsamhället om alternativ.

Förskoletaxan

Förskoletaxan och dess regler ses över, för att minska antalet barn och om möjligt öka intäkterna.

Personalens fria måltider

Vissa kostnadsfria måltider för personal i förskolan och grundskolan (fritidshemmen) tas bort. Det gäller i första hand frukost och mellanmål. Pedagogisk lunch, det vill säga att personal deltar och äter kostnadsfritt tillsammans med barnen och eleverna, blir dock kvar. Gemensamma rutiner för detta tas fram, för att få ökad likvärdighet mellan enheterna.

Introduktionsprogram, mm

Organisationen kring gymnasieskolans olika introduktionsprogram, för elever som ännu inte har gymnasiebehörighet, ses över, vilket kan innebära större grupper och att andra huvudmän tar över vissa delar av verksamheten.

Skolledning

Barn och Utbildnings centrala ledning skärs ner. Tjänsten som biträdande skolchef dras in, liksom tjänsten som utvecklingsledare för förskolan.

Formellt sett beslutar inte nämnden på detaljnivå om hur de ekonomiska ramarna skall användas. Ovanstående är den beskrivning som tjänstepersonerna har presenterat och som blir den troliga följden.

Beslutet

Nämndens majoritet med Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Salas Bästa står bakom beslutet om hur de ekonomiska ramarna skall fördelas. Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern har ersättarplatser och hade vid mötet inte rösträtt i nämnden.

I beslutet ingår även ett utredningsuppdrag om att se över möjligheterna att minska lokal- och måltidskostnader för att spara ytterligare 10,7 mnkr. Dessutom vill nämnden ha en rapport om vilka alternativ som kan finnas för elever med de kulturformer och ämnen som försvinner från kulturskolan.

Socialdemokraterna ville att ärendet skulle återremitteras, för en noggrannare konsekvensbeskrivning. När det förslaget röstades ner, yrkade socialdemokraterna avslag på de ekonomiska delarna av förslaget, men stödde utredningsuppdragen. Socialdemokraterna kommer att presentera en skriftlig reservation.

Sverigedemokraterna meddelade genom en protokollsanteckning att de motsätter sig besparingarna inom kulturskolan och pedagogiska måltider i förskolan och på lågstadiet.