StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningProjekt i Sala kan ge 175 personer sysselsättning
Nyhet
Publicerad 2017-12-07
Uppdaterad 2017-12-21 09:19

Sala kommun hoppas kunna skapa sysselsättning åt 175 personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen så startar Sala kommun ett projekt för att försöka få de som står längst ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning. Målgruppen är långtidssjukskrivna, nyanlända och långtidsarbetslösa.

Sammanlagt 175 personer kommer att involveras i projektet som heter Gröna gången och som startar den 1 mars 2018 och pågår till och med den 28 februari 2021.

I går fick projektet EU-stöd när Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige beslutade att anslå 13,5 miljoner kronor. Den totala projektbudgeten är på drygt 20 miljoner kronor.

- Samtidigt som arbetsmarknaden ser bättre ut än på länge så ökar gruppen kvinnor och män som står riktigt långt ifrån arbetsmarknaden eller studier. De drabbas av utanförskap, dålig ekonomi, ohälsa och ibland social utslagning, berättar Christina Söderström-Nilsson, som är kommunstrateg i Sala kommun.

Kommunen, Region Västmanland, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har under många år haft olika samverkansprojekt runt denna grupp.

- Trots detta så lyckas vi dåligt. Vi lyckas inte riktigt hitta de frön som finns inom varje människa för att växa och mogna. Vår erfarenhet visar att det just nu finns ett glapp i kedjan för att stötta dessa människor. De behöver både tid och nya metoder för att kunna lyckas, säger Håkan Reuterwall på Sala kommuns arbetsmarknadsenhet.

Projektets målgrupp är nyanlända som inte lyckats i sina försök att lära sig det svenska språket, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.

Innehållet i aktiviteterna kommer att vara helt individuellt utformade utefter var och ens behov.

En noggrann kartläggning av individens kompetenser, kunskaper och dilemman i livet kommer att genomföras i ett lösningsfokuserat perspektiv. Personens egen vilja och målbild med sitt liv kommer att ligga i fokus.

Forskning visar att ”Gröna aktiviteter” är mycket effektiv när människor tappat fotfästet i livet. Aktiviteter inom gröna näringar med andra olika hälsoinspirerande aktiviteter blir en röd tråd inom projektet.

Aktiviteter i både praktik och teori ska genomföras. Suggestopedi kommer att användas som metod i språkinlärning för nyanlända. Aktiviteter inom friskvård/hälsa, arbetsmarknadskunskap, information om det Svenska samhället och privat ekonomi kommer kontinuerligt att erbjudas.

Varje deltagare erbjuds att delta i sex månader. En flexibilitet ska finnas om behov finns av längre tid i projektet. Alla deltagare erbjuds praktikperioder för att kunna utforska sin egen förmåga samtidigt som de får en inblick i olika typer av arbeten.

En utmaning är också att få arbetsgivare att anställa personer med olika funktionshinder samt att erbjuda praktikplatser. Det handlar om att få arbetsgivare att se att mångfald i arbetsgrupperna är en tillgång på företagen.

Projektledarna kommer här att ha en viktig roll i anskaffning samt uppföljning och stöttning vid praktik och eventuell anställning.

- Målsättningen med hela projektet är ge människor, med ibland obefintligt självförtroende och negativ självbild, en plattform av hopp och bättre självbild så att de orkar och vill ta tag i sitt liv med egen försörjning och ett självständigt liv, förklarar kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson.