Nyhet
Publicerad 2017-04-25
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Detaljplan för fastigheten Disponenten 1 och del av Kristina 4:5 ute för granskning under tiden: 2017-04-26--2017-05-26.

På fastigheten Disponenten 1 i norra Sala stad finns idag en gammal gårdsbildning med bostadslägenheter och viss undervisningsverksamhet i de tre gula bostadshusen. Det finns även två större uthus.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra även markanvändningarna kontor och icke störande verksamhet inom norra delen av fastigheten Disponenten 1, att skydda kulturmiljön samt att möjliggöra uppförande av sju enbostadshus anpassade till befintlig miljö.

Granskningen pågår 2017-04-26 – 2017-05-26. Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Plan- och Utvecklingsenheten, Box 304, 733 25 Sala, eller kommun.info@sala.se senast den 26 maj 2017.